Dobry kurs na przyszłość – nabór trwa

Tytuł projektu: „Dobry kurs na przyszłość”.

Wartość projektu: 2 073 956,52 zł, w tym dofinansowanie: 1 887 286,12 zł.

Okres realizacji projektu: 2021-11-02 do: 2023-12-31.

 

Uruchomienie naboru dla ścieżki szkoleniowej i stażowej – 15.05.2023, godzina 12.00.

 

Celem projektu „Dobry kurs na przyszłość” jest zwiększenie w okresie 02.11.2021-30.06.2023r aktywności zawodowej u 70 osób (40-K, 30-M) z woj. łódzkiego poprzez poprawę zdolności adaptacyjnych osób do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań typu outplacement .

 

Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz:

  • Osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
  • Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

 

Do realizacji tego celu został przewidziany zestaw instrumentów zapobiegających negatywnym skutkom zmian gospodarczych w regionie i zatrudnienia przez osoby, które w wyniku zmian gospodarczych zostały zwolnione lub są zagrożone utratą zatrudnienia. Uczestnicy objęci wsparciem otrzymają.:

  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
  • bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie:
  • szkoleń i doradztwa indywidualnego przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej,
  • wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w kwocie 23 050,00 zł,
  • wsparcia pomostowego przez okres 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2000 zł.

 

 

Więcej szczegółów >>> https://larr.pl/dotacja-outplacement-lodzkie

EC/MS