Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał ponad 12,4 mln zł unijnego dofinansowania dla projektów wspierających opiekę społeczną w regionie łódzkim. Jeszcze w tym roku i na początku przyszłego podpisane zostaną umowy z realizatorami zadań.

Wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego otrzymają trzy projekty, które osiągnęły najwyższą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej przeprowadzonej w ramach naboru „Infrastruktura opieki społecznej”.

I tak 2 mln 113 tys. zł dostanie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu na realizację projektu „Szanse i perspektywy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Całkowita wartość tego zadania wynosi ponad 3 mln zł. Projekt będzie zakładał budowę i wyposażenie budynku warsztatów terapii zajęciowej dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

3 mln 752 tys. pozwoli Towarzystwu Przyjaciół Niepełnosprawnych zaadaptować budynek zlokalizowany przy ul. Wrześnieńskiej 64 w Łodzi na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej i Mieszkań Chronionych. Całkowita wartość modernizacji jest wyceniana na 5,5 mln zł.

Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi za 9,6 mln zł planuje wybudować hostel dla osób wykluczonych. Otrzyma na ten cel 6,5 mln zł.

O dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego mogły ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, związki i stowarzyszenia, jednostki sektora finansów publicznych, podmioty lecznicze, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe oraz kościoły, związki wyznaniowe i Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Zgłaszane do konkursu projekty musiały mieć przełożenie na podniesienie jakości świadczenia pomocy społecznej w regionie. Taki warunek spełniały m.in. projekty infrastrukturalne polegające na remoncie, budowie, przebudowie lub adaptacji budynków, w których świadczona jest pomoc społeczna, projekty w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, projekty związane ze wsparciem mieszkalnictwa społecznego, jak również projekty związane z tworzeniem i rozwojem infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w postaci budowy, przebudowy lub adaptacji żłobków i klubów dziecięcych.

 

Źródło: lodzkie.pl

PSZ/MR