30 listopada 2021 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął drugi projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027 (FEŁ2027) celem przedłożenia do konsultacji społecznych. Dokument uwzględnia także prognozę oddziaływania na środowisko.

FEŁ2027 to najważniejszy dokument, określający strategię wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji w województwie łódzkim w latach 2021-2027.

Kluczowe znaczenie dla przygotowania treści programu ma realizacja zasady partnerstwa, zgodnie z którą w proces programowania funduszy unijnych włączeni są m.in. przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społecznych, gospodarczych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji badawczych i uniwersytetów. W związku z tym pierwszy projekt programu regionalnego podlegał wstępnym konsultacjom społecznym, w trakcie których zgłoszono ponad 300 uwag. Przekazany do kolejnych konsultacji drugi projekt FEŁ2027 uwzględnia większość ze zgłoszonych dotychczas uwag. Dokument odzwierciedla również aktualne rozstrzygnięcia dotyczące podziału alokacji i dodatkowe wsparcie w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Konsultacje prowadzone będą od 2 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Uwagi i wnioski należy składać w formie:

 • elektronicznej – wypełniając formularz dostępny na stronie www.elodzkie.pl/formularz
 • pisemnej – a) za pośrednictwem operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, na adres:
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
  ul. Tuwima 22/26
  90-002 Łódź
  albo
  b) poprzez złożenie w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8.

w tytule korespondencji prosimy wpisać „Uwagi i wnioski do FEŁ2027”.

Dodatkowo, w dniach 15 grudnia br. o godzinie 10.00 oraz 20 grudnia br. o godzinie 10.00 odbędą się spotkania otwarte. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo spotkania w ramach konsultacji odbędą się w formule on line. Link do każdego ze spotkań zostanie przesłany na adresy mailowe osób zgłaszających się na nie odpowiednio do dnia 8 grudnia br., 14 grudnia br. i 17 grudnia br. na adres e-mail programowanie2020@lodzkie.pl.

Zapraszamy do wzięcia aktywnego udziału w konsultacjach społecznych projektu FEŁ2027 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, mających na celu jak najlepsze zainwestowanie środków z perspektywy 2021-2027 w województwie łódzkim. Przekazane uwagi pomogą w udoskonaleniu treści Programu tak, aby w jak największym stopniu odpowiadał na potrzeby i wyzwania regionu.

W przypadku pytań technicznych związanych z formularzem prosimy o kontakt mailowy na adres: programowanie2020@lodzkie.pl.

Materiały do pobrania:
Projekt programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027
Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

 

PSZ