Jakiego rodzaju wsparcia można oczekiwać od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego?

Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o blisko trzykrotnym zwiększeniu środków pochodzących z Unii Europejskiej z przeznaczeniem na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Decyzją Zarządu zwiększono środki przeznaczone na wsparcie firm, które wystartowały w konkursie o dofinansowanie swoich pomysłów na „Innowacje w MŚP” w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. Dotychczasowa kwota przewidziana na ten konkurs wynosiła ponad 34 mln zł a to oznaczało, że wsparcie uzyska 15 projektów. Zarząd Województwa Łódzkiego na ostatnim posiedzeniu podniósł jednak tzw. alokację o ponad 64 mln zł do blisko 100 mln zł.

Jednocześnie przedłużone zostały terminy naboru wniosków w dwóch konkursach:
– na rozwój gospodarki turystycznej i kształcenia zawodowego – do 30 czerwca;
– na rozwój infrastruktury opieki społecznej – do 30 kwietnia.

Więcej informacji dotyczących zmian w odniesieniu do środków unijnych znajduje się na stronach: rpo.lodzkie.pl i cop.lodzkie.pl.

Marszałek Województwa Łódzkiego podjął również działania angażujące firmy z województwa do sięgania po zlecenia dotyczące szycia kombinezonów, maseczek i innych środków ochronnych w ramach walki z koronawirusem, na które będą przekazywane publiczne pieniądze.

Ponadto na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi (cop.lodzkie.pl) znajdują się liczne odpowiedzi na pytania dotyczące realizowanych projektów, oraz formularze zmian w projektach. Wszystkie te działania podejmowane są w celu ułatwienia firmom rozliczenia z obecnie realizowanych projektów.

Wszelkie informacje nt. bieżącej sytuacji oraz możliwości wsparcia znajdują się na stronie naszej stronie  w zakładce Łódzkie w walce z COVID-19»

Jaka jest obecnie możliwość dofinansowania do szkoleń?

Jeśli chodzi o dofinansowanie szkoleń dostępne są następujące możliwości:

→ środki na szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dysponowane w Urzędach Pracy. Obecnie nabory wniosków są zakończone i trwa ich rozpatrywane – zależności od właściwego Urzędu Pracy po ich rozpatrzeniu istnieje możliwość, rozpisania kolejnego naboru wniosków o dofinansowanie szkoleń;

→ tzw. Bony Rozwojowe, czyli środki z RPO WŁ. W naszym województwie funkcjonuje w tej chwili trzech operatorów tzw. Bonów Rozwojowych, które można przeznaczyć na szkolenia dla pracowników. Środki przeznaczone są dla MŚP a możliwość dofinansowania wynosi do 80% kosztów szkolenia. Trzy projekty w ramach których można uzyskać dofinansowanie, to:

Przepis na Rozwój 3»

Strefa Rozwoju 2»

Łódzka Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji Edycja 2»

Żaden z operatorów nie prowadzi obecnie naboru, jednakże istnieją plany ich uruchomienia. Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną firmy szkoleniowe mają ograniczone możliwości realizacji usług a to z kolei skutkuje brakiem konkretnych terminów szkoleń (istnieje możliwość, że nabory rozpoczną się jeszcze w kwietniu). Natomiast w projekcie LORKK2 pojawiły się plany dotyczące ogłoszenia naboru jeszcze w tygodniu 06-10 kwietnia 2020, najprawdopodobniej jednak będzie to nabór, z którego pieniądze przeznaczane będą wyłącznie na szkolenia zdalne.

Zachęcamy do regularnego odwiedzania umieszczonych powyżej stron internetowych, ponieważ publikowane są tam wszelkie aktualne informacje.

Co z programem Jeremie2, czy planowane jest obniżenie albo całkowite odejście od oprocentowania?

Jeśli chodzi o program Jeremie 2 podmioty, które otrzymały pożyczkę w ramach programu mogą zwracać się bezpośrednio do operatorów, z którymi podpisały umowę z prośbą o wydłużenie terminu spłaty należności, bądź o odroczenie ich spłaty. Każda taka prośba będzie rozpatrywana indywidualnie, aby jak najlepiej dopasować pomóc dla konkretnej firmy. Z uwagi na to, iż operatorzy udzielają pożyczek z pieniędzy uzyskanych w ramach projektów unijnych i muszą wywiązać się z podpisanych przez siebie umów nie ma obecnie planów obniżenia bądź odejścia od oprocentowania (środki pieniężne uzyskiwane w ramach pożyczek Jeremie nie są własnością operatorów).

Wiele firm ma problem z wypłacalnością wynagrodzeń, co może skutkować koniecznością zwalniania pracowników, bądź ograniczaniem wymiaru czasu pracy. Czy są możliwości wsparcia uelastycznienia czasu pracy pracownika? Na jaką pomoc w tym zakresie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Właściciele firm mogą skorzystać z:

1. Dofinansowania zatrudnienia – jest to świadczenie z FGŚP a wniosek o jego przyznanie należy składać do Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Przedsiębiorcy, którzy w następstwie wystąpienia COVID-19 odnotują spadek obrotów gospodarczych, są uprawnieni do wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru czasu pracy dla zatrudnionych, a co za tym idzie, do wystąpienia o dofinansowanie z FGŚP. Dofinansowanie dotyczy wynagrodzeń oraz środków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników.

Takie rozwiązanie będzie przysługiwać przez 3 miesiące od daty złożenia wniosku. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy odnotują spadek obrotów gospodarczych (rozumiany jako zmniejszenie sprzedaży towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym) nie mniej niż o:

– 15% obliczonych jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych dwóch miesięcy 2019 r. (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego);

– 25% obliczonych jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego, w stosunku do których nie zachodzą przesłanki zgłoszenia wniosku o upadłość i którzy nie zalegali do końca III kwartału 2019 r. z zapłatą podatków, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy.

Pracownicy objęci:

• Przestojem ekonomicznym – mają za ten okres otrzymać wynagrodzenie obniżone maksymalnie o 50%, ale nie niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę (obecnie 2600 zł brutto) z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to może zostać dofinansowywane ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz powiększone o składki na ubezpieczenie społeczne.

• Skróconym wymiarem czasu pracy – mają za ten okres otrzymywać wynagrodzenie obniżone proporcjonalnie do czasu pracy (przedsiębiorca może ograniczyć wymiar czasu pracy o 20% – nie więcej niż do 0,5 etatu), nie mniej jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie to może zostać dofinansowywane ze środków FGŚP do 50%, nie więcej jednak niż do kwoty odpowiadającej 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku. Dofinansowanie obejmie również składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od części finansowanego wynagrodzenia. Świadczenia z FGŚP będą przyznawane na okres do 3 miesięcy, przy czym Rada Ministrów będzie mogła rozporządzeniem wydłużyć ten okres.

2. Świadczenia postojowego dla samozatrudnionych i zleceniobiorców.

Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2020 r., czyli w wysokości 2080 zł. Wnioski należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiono ogłoszony wcześniej stan epidemii.

Ze świadczenia mogą skorzystać:

– osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli m.in.:

• rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., oraz nie zawiesiły prowadzenia tej działalności, a przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu wcześniejszym oraz nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (obecnie blisko 15,6 tys. zł);

• zawiesiły prowadzenie działalności po 31 stycznia 2020 r., a przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe nie był wyższy od podanej wyżej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;

• nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

– osoby wykonujące umowy cywilnoprawne (tj. wykonujący pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło), jeżeli m.in.: umowa cywilnoprawna została zawarta przed 1 lutego 2020 r., przychód z umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku, czyli obecnie blisko 15,6 tys. zł;

– nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu.

Pracodawcy (bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników, spełniający dwa kryteria: pierwszy – spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz drugi – brak zaległości w regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych) mogą także:

– ograniczyć minimalny okres nieprzerwanego odpoczynku pracownika – dobowy z 11 do 8 godzin i tygodniowy z 35 do 32 godzin obejmujących co najmniej 8 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (przy czym w zakresie odpoczynku dobowego pracownikowi przysługuje równoważny okres odpoczynku w wymiarze różnicy między 11 godzinami a liczbą godzin krótszego wykorzystanego przez pracownika okresu odpoczynku; takiego równoważnego okresu odpoczynku pracodawca powinien udzielić pracownikowi w okresie nie dłuższym niż 8 tygodni);

– wprowadzić system równoważnego czasu pracy, w którym możliwe jest wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 12 miesięcy; przedłużony dobowy wymiar czasu pracy powinien być równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy; wprowadzenie tego rozwiązania wymagać będzie jednak zawarcia porozumienia ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy;

– stosować mniej korzystne warunki zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę w zakresie i przez czas uzgodniony w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Jakie jest wsparcie do wynagrodzeń pracowników dla przedsiębiorstw sektora MŚP?

1. Dofinansowanie do płacy pracownika

W ramach Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zaoferowano wsparcie finansowe dla przedsiębiorców, którzy wykażą spadki obrotów firm w okresie wprowadzonego przez nich przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy z powodu epidemii koronawirusa.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego przestojem ekonomicznym w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń lub dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika objętego obniżonym wymiarem czasu pracy do wysokości 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń.

2. Dofinansowanie wynagrodzeń oraz składek ze środków Funduszu Pracy

Dofinansowanie będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 01.01.2020 r. wyniesie:

  • co najmniej 30 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 50 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika;
  • co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie będzie mogło być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wypłacane w okresach miesięcznych.

Kogo ma dotyczyć zwolnienie ze składek do ZUS?

Zwolnienie ze składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczy:
– osób wykonujących działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacających składki na własne ubezpieczenia,
– płatników składek, którzy prowadzili firmę przed 1 lutego 2020 r. i zgłosili do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na dzień 29 lutego 2020 r.,
– duchownych.

 Na ile miesięcy przewidywane są zwolnienia ze składek ZUS?

Wniosek do ZUS o zwolnienie z opłacania składek można złożyć za okres trzech miesięcy – od 1 marca do 31 maja 2020 r. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

Jakie muszę spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia zakładającego zwolnienie ze składek ZUS?

Kwalifikujesz się do objęcia wsparciem, jeżeli:
– wykonywałeś działalność pozarolniczą przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. albo jesteś osobą duchowną,
– opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, a Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto,
– złożysz wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
– złożysz dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

UWAGA! Jeżeli prowadzisz działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, przekaż taką informację do ZUS. Informacja ta jest istotna, ponieważ w tych sektorach obowiązują inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować koniecznością zwrotu udzielonej pomocy publicznej.

Jakie są obecnie możliwości uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Zasady i możliwości ubiegania się o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej nie zmieniły się względem sytuacji sprzed wybuchu pandemii. W związku z powyższym główne źródła finansowania na start obejmują:

→ Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – środki dystrybuowane przez Powiatowe Urzędy Pracy.
Oferta skierowana jest zwłaszcza do osób młodych w wieku 18-29 lat bez pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne, w tym w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET). Możliwe do uzyskania wsparcie obejmuje zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa w wysokości ok. 20-25 tys. zł netto oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe.

→ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – środki dystrybuowane przez pośredników wybranych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
Formy wsparcia w ramach Programu: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, identyfikacja potrzeb poprzez indywidualne plany działania, staże, prace interwencyjne, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, środki w formie dotacji bezzwrotnej na podjęcie działalności gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podjęciem działalności Gospodarczej. Maksymalna wysokość wsparcia wynosi 25 tys. zł netto + wsparcie pomostowe.
Lista pośredników wybranych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi dostępna jest na stronie www.wup.lodz.praca.gov.pl

→Programy gminne i miejskie, takie jak np. program „Młodzi w Łodzi”. Jedną z najważniejszych inicjatyw tego programu jest rozbudowany i unikatowy w skali kraju program stypendialny, w skład którego wchodzą:
– fundowane przez pracodawców stypendia na kierunkach, których absolwenci są szczególnie poszukiwani na rynku pracy,
– dofinansowanie akademików dla osób spoza województwa łódzkiego,
– dofinansowanie dodatkowych kursów językowych i IT.

Oferta inkubatorów i akceleratorów przedsiębiorczości, czyli instytucji publicznych i prywatnych, wspierających przedsiębiorczość. Do pierwszych należą m.in.: Bionanopark, Art_Inkubator, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, Business Link Łódź, Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Centrum Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej Sp. z o.o., Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, Akademicki Inkubator Technologii i Przedsięwzięć Innowacyjnych, Park Naukowo-Technologiczny Brukowa Business Center, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. – projekt Spark. Przykładowe instytucje komercyjne to: CoSpot i CluB2B.
Przykładowo, w ramach programu Spark ŁSSE co najmniej 20 z akcelerowanych startupów otrzyma wsparcie w ramach branżowych ścieżek akceleracji Spark 2.0, tj.: przemysłowy Internet rzeczy (IIoT), w tym wirtualna i rozszerzona rzeczywistość (VR i AR), sztuczna inteligencja (AI) oraz cyberbezpieczeństwo.

→ Pożyczki niskooprocentowane finansowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy Jeremie 2, tj. mikropożyczka udzielana w kwotach od 5 do 70 tys. zł, referencyjnie oprocentowana 0,1 % w skali roku (przykładowe oprocentowanie, przy 3 letnim okresie spłaty, wynosi 0,5 % w skali roku). Pośrednicy finansowi w regionie: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego , Polska Fundacja Przedsiębiorczości, Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Czy wydłużone zostały terminy naborów na konkursy w ramach POIR i Funduszy Norweskich, RPO WŁ?

Tak, wiele instytucji organizujących nabory wniosków wydłużyło terminy konkursów lub też zwiększyło na nie alokacje. Przykładem jest tu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłużyła nabór wniosków w ramach Funduszy Norweskich z 31 marca do 14 maja. Harmonogramy naborów głównych programów, z których korzystają przedsiębiorcy z regionu łódzkiego, dostępne są tutaj:
→  PO Inteligentny Rozwój»
→  RPO WŁ 2014-2020»
Zachęcamy również do śledzenia aktualności umieszczanych na stronach internetowych i profilach facebookowych: PARP, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, NCBR. Informują one o innych ułatwieniach dla firm, w tym dotyczących realizowanych obecnie projektów (np. zawieszenie kontroli, wydłużenie okresów realizacji, itp.).

Czy będą środki unijne na utrzymanie lub poprawę płynności MŚP?

Wedle dostępnej nam wiedzy aktualnie nie ma planów dotyczących osobnych konkursów dotacyjnych z środków UE, przeznaczonych stricte na poprawę płynności firm. Konkursy ze środków unijnych podlegają przepisom regulowanym przez Komisję Europejską i co do zasady przeznaczane są na cele inwestycyjne, jakkolwiek podejście to może ulec zmianie. Niemniej jednak, na chwilę obecną kwestie dotyczące płynności MŚP podjęte są przede wszystkim w pakiecie ustaw, uchwalonym pod koniec marca br., czyli w tzw. tarczy antykryzysowej i polegają na zastosowaniu środków zwrotnych oraz zwolnień z danin publiczno-prawnych.

Czy planowane jest wsparcie rozwoju firm ze strony UE poza środkami przeznaczonymi na badania, rozwój i innowacje?

Należy podkreślić, iż większość dostępnych narzędzi wspierania finansowego przedsiębiorczości, takich jak pożyczki, gwarancje, pożyczki płynnościowe, pochodzi ze źródeł Unii Europejskiej, nawet jeżeli pozornie udział ten nie jest widoczny. Programy dotacyjne to jedynie część wsparcia UE dla sektora przedsiębiorstw. Zgodnie z komunikatem, ogłoszonym 2 kwietnia br., Polska będzie mogła wydać nawet 12 mld euro z unijnych pieniędzy na walkę z koronawirusem. Komisja Europejska ogłosiła możliwość przekierowania wszystkich dostępnych funduszy strukturalnych, by odpowiedzieć na kryzys wywołany przez epidemię koronawirusa. Pieniądze na walkę z kryzysem to środki, które nie zostały jeszcze zakontraktowane w obecnej perspektywie finansowej. Według oficjalnych danych Polska zakontraktowała do tej pory ponad 83 proc. wszystkich funduszy. Pozostałe 17 proc., czyli nawet 12 mld euro, będzie można wykorzystać na działania przeciwko pandemii, np. wspomaganie upadających firm czy zakup sprzętu medycznego.

Jak ulegnie zmianie liczenie limitu pomocy de minimis?

Obecnie limit pomocy de minimis i sposób jej liczenia nie uległ zmianie, jednakże prowadzone są w Komisji Europejskiej prace nad zwiększeniem tego limitu – wstępne propozycje mówią o kwocie 400 tys. euro w ciągu 3 ostatnich lat. O szczegółach wprowadzanych rozwiązań będziemy informować na bieżąco.