Od 16 maja 2020 r. obowiązuje tzw. „Tarcza Antykryzysowa 3.0” . Najważniejsze zmiany, które wprowadza nowela to:

 • rozszerzenie kręgu uprawnionych do okresowego zwolnienia ze składek ZUS za okres kwiecień i maj dla:
  • – samozatrudnionych, których dochód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 7000 zł, pomimo iż przychód był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (15 681 zł),
  • korzystające z ulgi na start, jeżeli ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie przekraczał kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020 albo
   ich przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek przekraczał kwotę 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto za 2020, a dochód nie przekraczał 7 000 zł,
 • zwolnienie dotyczy składek na ZUS za kwiecień i maj 2020 r. i ich zwrotu, jeśli zostały już opłacone;
 • ze zwolnienia w wysokości odpowiednio 100% albo 50% należnych składek za marzec, kwiecień i maj mogą również skorzystać płatnicy składek, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych wyłącznie pracowników młodocianych;
 • dla świadczeń postojowych przyznawanych po raz pierwszy osobom prowadzącym działalność, obowiązuje warunek rozpoczęcia działalności przed 1 kwietnia, a nie jak dotychczas przed 1 lutego;
 • wsparcie dla sektora drzewnego, polegające na tym, iż w czasie trwania koronawirusa jednostkom organizacyjnym Lasów Państwowych, które sprzedają drewno nie będą przysługiwały:
  – ustawowe odsetki przy opóźnionych transakcjach handlowych,
  – rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,
  – kary umowne za to, że przedsiębiorca do 31 maja br. zrezygnował z kupna zamówionego drewna;
 • dokapitalizowanie Agencji Rozwoju Przemysłu 900 mln zł na dodatkowe wsparcie dla przedsiębiorców. Chodzi np. o zwiększenie inwestycji prowadzonych przez firmy;
 • podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii lub zabytku wpisanego na listę dziedzictwa światowego, będą miały możliwość ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych przez nich pracowników.

Źródło: sejm.gov.pl, ZUS

PSZ/MR