Prezydent Andrzej Duda podpisał o ustawę o tzw. tarczy antykryzysowej dot. szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Zgodnie z nią z pomocy państwa będą mogły skorzystać firmy założone między 1 lutego a 1 kwietnia br.

Kluczowymi zmianami przyjętymi w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0, są:

 • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS w okresie 3 miesięcy (za marzec, kwiecień, maj) w wysokości 50% – dla firm zatrudniających od 10 do 49 pracowników;
 • Zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS dla płatników będących spółdzielnią socjalną;
 • Objęcie pomocą także przedsiębiorstwa, które zostały założone pomiędzy 1 lutym a 1 kwietnia 2020 roku;
 • Zmiany w wypłacaniu tak zwanego świadczenia postojowego.
  Przedsiębiorcy i osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło) będą mogły otrzymać świadczenie postojowe trzykrotnie – a nie tak, jak miało to miejsce wcześniej – tylko jeden raz. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie; W przypadku świadczeń postojowych dla osób realizujących umowy cywilnoprawne przyznawanych po raz pierwszy, będzie obowiązywał warunek wykonywania umowy zawartej przed 1 kwietnia, a nie jak dotychczas przed 1 lutego.
  Zniesienie limitu przychodu ( 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału – 15,600 zł ) TYLKO DLA ŚWIADCZENIA POSTOJOWEGO;
 • Zwolnienie ze składek ZUS oraz wypłata mikropożyczek nie będą wliczane do przychodu;
 • Pomoc dla Mikro i Średnich Przedsiębiorstw nie będzie uwarunkowana utrzymaniem zatrudnienia.

Przedsiębiorcy chcący uzyskać wsparcie w zakresie składek ZUS nadal muszą spełnić podstawowy warunek jakim jest osiągnięcie przychodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, w kwocie nieprzekraczającej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, a wiec w wysokości nieprzekraczającej 15.600 zł.

Ustawa zakłada rozszerzenie kręgu mikroprzedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z pożyczki, o podmioty, które nie zatrudniają pracowników poprzez rezygnację z warunku utrzymania przez mikroprzedsiębiorcę stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 r. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikroprzedsiębiorca będzie musiał prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Warunek ten będzie miał zastosowanie do wszystkich pożyczek, tj. również tych, które zostaną udzielone do dnia wejścia w życie przedmiotowej zmiany.

Ponadto ustawa umożliwia uruchomienie Tarczy Finansowej pozwalając na przykład Polskiemu Funduszowi Rozwoju emitować obligacje.

Ustawa daje Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiemu Funduszowi Rozwoju dostęp do danych zewidencjonowanych na koncie płatnika składek i koncie ubezpieczonego, co w istotny sposób ma ułatwić tym instytucjom realizację ustawowych zadań związanych ze skutkami epidemii wywołanej COVID-19.

Tarcza 2.0 przewiduje wiele uprawnień i przywilejów dotyczących finansowania działalności między innymi:

 • zmiana w programie pożyczkowym realizowanym przez BGK „Pierwszy biznes –wsparcie w starcie”, w tym m.in. wprowadzenie ulg w spłacie zaciągniętych pożyczek z programu;
 • wprowadzenie możliwości renegocjacji warunków kredytu bankowego przez wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości (ostateczne rozwiązania będą wynikiem negocjacji stron umowy kredytu, pożądane jest jednak stworzenie przez ustawodawcę możliwości zmiany warunków w obliczu epidemii);
 • przedłużenie terminów sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, odpowiednio do 30 września i 31 grudnia 2020 r.;
 • podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej.

Nowością jest też, ustawa o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. Wprowadza szczególne rozwiązania, które dadzą podstawę prawną instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków europejskich do elastycznego podejścia we wdrażaniu i realizacji projektów objętych dofinansowaniem w ramach programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19.

W ustawie zawarto szereg odstępstw od zasad i standardów, zawartych w ustawie z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, a także w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, takich jak między innymi: rezygnacja z przeprowadzania konkursów, wyłączenia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych itp.

Rolnikom i pracującym z nimi domownikom, w razie objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, ma przysługiwać zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rząd pracuje już nad kolejną, trzecią, tarczą antykryzysową, która ma pomóc samorządom.

Źródło: www.senat.gov.pl, PAP

MDM/MR