Sytuacja po koronawirusie spowoduje, że wielu przedsiębiorców będzie musiało pilnie podjąć działania restrukturyzacyjne. Tarcza antykryzysowa 4.0. wprowadza zasadę uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego, która ma na celu umożliwienie dłużnikowi podjęcie negocjacji z wierzycielami bez konieczności formalnego otwierania postępowania przez sąd, ale z jednoczesną ochroną przed egzekucją prowadzoną przez wierzycieli, działających indywidualnie. Chodzi o przeprowadzenie postępowania o zatwierdzenie układu, które ma doprowadzić do szybszego i efektywniejszego porozumienia z wierzycielami.

Do otwarcia postępowania wystarczy opublikowanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przedsiębiorca będzie mógł takiego obwieszczenia dokonać tylko jeden raz. Opcja taka będzie możliwa do 30 czerwca 2021 r.
Po publikacji obwieszczenia nadzorca układu zawiadomi o tym sąd właściwy do rozpoznania wniosku o zatwierdzenie układu. Będzie miał na to 3 dni od jego publikacji.
Dzień opublikowania obwieszczenia będzie dniem otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu.

W trakcie trwania postępowania nie będzie możliwe wypowiadanie umów najmu lub dzierżawy i spełnianie świadczeń wynikających z wierzytelności, które z mocy prawa objęte są układem, na zasadach obecnie obowiązujących w przyśpieszonym postępowaniu restrukturyzacyjnym. Także dokonywanie potrąceń będzie możliwe wyłącznie na zasadach obowiązujących w przyśpieszonym postępowaniu układowym.
Będzie także istniała możliwość zwołania zgromadzenia wierzycieli przez nadzorcę układu w miejscu lub obok zbierania głosów, w sposób przewidziany w postępowaniu o zatwierdzenie układu.
Takie zgromadzenie będzie można także przeprowadzić z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, co jest już przewidziane w ramach prawa restrukturyzacyjnego, choć nie mogło być stosowane w postępowaniu o zatwierdzenie układu.

Postępowanie o zatwierdzenie układu będzie mogło zostać umorzone z mocy prawa, jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia opublikowania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Na wniosek dłużnika, wierzyciela albo innej osoby mającej w tym interes prawny, sąd wydaje postanowienie stwierdzające umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego z mocy prawa.

Możliwe będzie też uchylenie przez sąd skutków opublikowania obwieszczenia na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu, jeżeli prowadzić one będą do pokrzywdzenia wierzycieli. Przed wydaniem postanowienia sąd będzie mógł wysłuchać dłużnika, wierzyciela lub nadzorcę układu. Jeśli do uchylenia dojdzie, nadzorca układu opublikuje tę informację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Trzeba też dodać, że w przypadku, gdy dłużnik dokona obwieszczenia o postępowaniu restrukturyzacyjnym w złej wierze, wierzycielowi, a także osobie trzeciej będzie przysługiwać roszczenie o naprawienie szkody.

Procedura nie będzie też droga, bo ustawa przewiduje limit wynagrodzenia dla doradców pełniących rolę nadzorcy układu dla mikro i małych przedsiębiorców.

 

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

PSZ/MR