Zwolnienie ze składek ZUS na okres do 3 m-cy, świadczenie postojowe – najpopularniejszymi formami pomocy z tarczy antykryzysowej dla samozatrudnionych!

Największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców z regionu łódzkiego cieszy się zwolnienie z opłacania składek – stara się o nie ponad 38 tys. firm. Z tej formy pomocy skorzystają firmy, które do ubezpieczeń społecznych zgłosiły nie więcej niż 9 pracowników oraz samozatrudnieni, których przychód nie przekroczył 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli 15 681 zł – informuje Monika Kiełczyńska, rzecznik prasowy łódzkiego ZUS.

W ramach tarczy antykryzysowej przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg, które pomogą im przetrwać kryzys związany z epidemią koronawirusa.
Wybraliśmy najważniejsze z nich z uwzględnieniem rozwiązań z tarczy antykryzysowej 2.0:

Zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj)

Warunki uzyskania zwolnienia:
1. zwolnienie będzie przysługiwało płatnikowi składek, który wykonywał pozarolniczą działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r.
2. płatnik opłacał składki na własne ubezpieczenia
3. brak zaległości składkowych w br. i dodatkowo na dzień 31 grudnia 2019 r. nie zalegał z opłacaniem należności z tytułu składek za okres dłuższy niż 12 m-cy. Wynika to z regulacji UE.
Jeżeli przedsiębiorca na 31 grudnia 2019 r. miał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 m-cy, ale zawarł z ZUS do tego dnia umowę o rozłożenie należności z tytułu składek na raty i umowę tę realizuje, będzie mógł być zwolniony z opłacania należności za okres od marca do maja 2020 r., jeżeli spełni pozostałe określone ustawą warunki.
4. przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł, tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto
5. wniosek do ZUS należy złożyć do 30 czerwca 2020 r.
6. dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. należy złożyć do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Ze zwolnienia z opłacania składek mogą skorzystać płatnicy, którzy korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +), ale ze zwolnienia nie skorzystają płatnicy, którzy korzystają z Ulgi na start.

Zwolnienie dotyczy składek nieopłaconych. Wyjątkiem są składki za marzec – zwolnienie za ten miesiąc można uzyskać również jeśli składka została już opłacona.

Złóż wniosek RDZ (wersja z 10 maja 2020 r.) aby ZUS zwolnił Cię z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek.

Wniosek możesz przekazać:
– drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
– drogą elektroniczną za pośrednictwem Gov.pl,
– za pośrednictwem poczty,
– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jest to świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie to dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:
– osób, które korzystają z Ulgi na start
– osób, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +)
jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19.

Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł przysługuje, jeśli:
– rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym,
– rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
– nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
– mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł przysługuje, jeśli:
– rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT,
– nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
– mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe. Abyś mógł otrzymać kolejne świadczenie postojowe, będziesz musiał złożyć nowy wniosek. Wniosek będzie dostępny w maju 2020 r. ponieważ o świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia.

Złóż wniosek RSP-D  aby otrzymać świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność.
Złóż wniosek RSP-DK  aby otrzymać świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek możesz przekazać:
– drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
– drogą elektroniczną za pośrednictwem Gov.pl,
– za pośrednictwem poczty,
– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Skorzystaj z dofinansowania na prowadzenie swojej działalności

Kiedy możesz skorzystać:

– Osoba fizyczna niezatrudniająca pracowników musi prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej rok poprzedzający dzień złożenia wniosku o dofinansowanie. Musi istnieć możliwość porównania dowolnych 2 kolejnych miesięcy przypadających w okresie między 1 stycznia 2020 r. a dniem złożenia wniosku, do 2 analogicznych miesięcy w 2019 r., aby wykazać spadek obrotów,
– Procentowy spadek obrotów firmy wyniósł odpowiednio: 30 proc., 50 proc., 80 proc,
– Prowadzona działalność jest aktywna.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od udokumentowanego spadku obrotów. W przypadku spadku obrotów o:
co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,
co najmniej 80 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.
Minimalne wynagrodzenie w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2020 r. wynosi 2600 zł.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Gdzie składam dokumenty?
W Powiatowych Urzędach Pracy (PUP) właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia naboru wniosków – link»»

Wniosek możesz złożyć:
– za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl,
– w postaci papierowej

Skorzystaj z niskooprocentowanej pożyczki

Otrzymasz pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia przedłużyć okres spłaty pożyczki ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, zawarte we wniosku o umorzenie pożyczki, Pożyczkobiorca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Kiedy możesz skorzystać
Prowadziłeś działalności gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

Gdzie składasz dokumenty
W powiatowym urzędzie pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru – link»»

Wniosek możesz złożyć:
– za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl
– w postaci papierowej.

Odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą oni mogli skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy:
– składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki;
– nie zostały jeszcze opłacone składek, a upłynął już ich termin płatności.

Wniosek o ulgę możesz przekazać:
– drogą elektroniczną przez PUE ZUS – wniosek
– za pośrednictwem poczty,
– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Źródło:  Biznes.gov.pl, Gov.pl, ZUS

PSz/MR