W ramach tarczy antykryzysowej mali przedsiębiorcy (zatrudniający od 10 do 49 pracowników)  mogą skorzystać z ulg, które pomogą im przetrwać kryzys związany z epidemią koronawirusa. Wybraliśmy i omówiliśmy najważniejsze z nich z uwzględnieniem rozwiązań z tarczy antykryzysowej 2.0

Zwolnienie z opłacenia 50% składek ZUS na 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj)

Kiedy można skorzystać?
Byłeś płatnikiem składek przed 1 kwietnia 2020 r. i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób na 29 lutego, 31 marca lub 30 kwietnia br. (w zależności od daty zgłoszenia firmy do ubezpieczeń).

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Do liczby osób, objętych ubezpieczeniami społecznymi, która ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składki, nie wlicza się pracowników młodocianych.

Zwolnienie za marzec będzie można również uzyskać jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona.

Złóż wniosek RDZ (wersja z 10 maja 2020 r.) aby ZUS zwolnił Cię z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek.
Do wniosku musisz dołączyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r., chyba że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Wniosek możesz przekazać:
– drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
– drogą elektroniczną za pośrednictwem Gov.pl,
– za pośrednictwem poczty,
– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jest to świadczenie w wysokości 2080 zł lub 1300 zł, które ma zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie to dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:
– osób, które korzystają z Ulgi na start
– osób, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +)
jeżeli miały one przestój w następstwie COVID – 19.

Świadczenie postojowe w wysokości 2 080 zł przysługuje, jeśli:
– rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. (nie zawiesiłeś działalności) i przychód, który uzyskałeś w miesiącu przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym,
– rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
– nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
– mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Świadczenie postojowe w wysokości 1 300 zł przysługuje, jeśli:
– rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT,
– nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,
– mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

Możliwość ponownego przyznania świadczenia postojowego – nie więcej niż trzykrotnie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono już wcześniej świadczenie postojowe. Abyś mógł otrzymać kolejne świadczenie postojowe, będziesz musiał złożyć nowy wniosek. Wniosek będzie dostępny w maju 2020 r. ponieważ o świadczenie można się ubiegać ponownie nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczenia.

Złóż wniosek RSP-D  aby otrzymać świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność.
Złóż wniosek RSP-DK  aby otrzymać świadczenie postojowe za kolejny okres dla osób prowadzących działalność.

Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Wniosek możesz przekazać:
– drogą elektroniczną przez PUE ZUS,
– drogą elektroniczną za pośrednictwem Gov.pl,
– za pośrednictwem poczty,
– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

Dofinansowanie do pensji swoich pracowników

Kiedy możesz skorzystać?
1. W przedsiębiorstwie nastąpił spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako sprzedaż towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
2. Brak zaległości w opłacaniu zobowiązań publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r.
3. Przedsiębiorstwo nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości.
4. Zostało zawarte porozumienie o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
5. Te same koszty prowadzenia działalności nie będą pokryte z innych środków publicznych.

W przypadku przestoju ekonomicznego jest możliwe uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia; w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy jest możliwe uzyskania dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika do połowy jego wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Gdzie składasz dokumenty?
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) właściwym dla siedziby pracodawcy – kliknij»»
Wniosek będzie można złożyć do WUP w formie papierowej lub za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl»»

Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne

W przypadku spadku obrotów możesz uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów o:
– co najmniej 30 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
– co najmniej 50 proc. – dofinansowanie może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;
– co najmniej 80 proc. – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90 proc. wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych i może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Przedsiębiorca nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek.

Gdzie składasz dokumenty?
W Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP) właściwym ze względu na miejsce prowadzenie działalności gospodarczej – kliknij»»
Wnioski powinny zostać złożone w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.
Wniosek składasz za pomocą formularza elektronicznego dostępnego w portalu Praca.gov.pl lub w wersji papierowej bezpośrednio w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP

Zdobądź pożyczkę obrotową z ARP na sfinansowanie wynagrodzeń twoich pracowników. Otrzymasz kwotę netto wymaganą do pokrycia deficytu funduszu wynagrodzeń. Środki trafią wprost na konto Twoich pracowników.

Pożyczka przyznawana w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie wyciągu z rachunku (potwierdzającym stan środków na poziomie „0 zł”) i analizy krótkiej płynności (analiza weryfikacyjna za pośrednictwem własnych zasobów lub za pośrednictwem agenta operacyjnego).
Wymagane dokumenty składane z wnioskiem dostępne pod tym linkiem>>

Pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym

Jeśli Twoja firma ma deficyt w kapitale obrotowym i w 2019 r. osiągnęła ponad 4 mln zł obrotu oraz posiadających dodatnie wyniki za 2019r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość, możesz skorzystać z pożyczki obrotowej od ARP.

Kwota pożyczki wynosi od 0,8 mln zł do 5 mln, a okres finansowania – do 6 lat.

Wymagane dokumenty składane z wnioskiem dostępne pod tym linkiem>>

Uzyskaj korzystniejsze warunki gwarancji de minimis z BGK

Możesz uzyskać gwarancję zabezpieczenia spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego w związku ze zmianą zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowanymi w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK tj.:
– zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
– brak prowizji za udzielenie gwarancji,
– wydłużenie maksymalnego okresu gwarancji z 27 do 39 miesięcy dla kredytu obrotowego

Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US.
Zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2020 r. z możliwością ich przedłużenia.
Wdrożenie tych zmian w bankach kredytujących zależy od decyzji tych banków.
Więcej szczegółów tutaj>>

Korzystniejsze warunki finansowania działalności MŚP

Jeśli chcesz otrzymać wsparcie na podstawową działalność firmy, finansowanie obrotowe, zakup sprzętu lub działalność B+R, skorzystaj z pożyczek unijnych.

Możesz skorzystać z nowych warunków i zasad spłaty pożyczek unijnych:
– dodatkowa, co najmniej 6-miesięczna karencji w spłacie kapitału;
– 4-miesięczne wakacje kredytowe w spłacie zobowiązań, czyli zawieszenie spłat na okres 4 miesięcy
– obniżenie oprocentowania pożyczek;
– brak podwyższonych odsetek w odniesieniu do zaległości wynikających z COVID-19 oraz nie podejmowanie działań windykacyjnych przed wprowadzeniem korzystnych zmian do umowy.

Zmiany warunków dla zawartych umów będą mogły nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę. Warunki spłaty mogą zostać zmienione po wiarygodnym uzasadnieniu przez pożyczkobiorcę, że sytuacja związana z COVID-19 spowodowała problemy płynnościowe w czasie spłaty pożyczki lub generuje ryzyko wystąpienia takich problemów w przyszłości, a także od oceny sytuacji przez pośrednika.

Pożyczkobiorcy, którzy chcą skorzystać z tych rozwiązań powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę na udzielenie pożyczki.
Szczegóły na stronie pozyczkiunijne.bgk.pl

Odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą oni mogli skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy:
– składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki;
– nie zostały jeszcze opłacone składek, a upłynął już ich termin płatności.

Wniosek o ulgę możesz przekazać:
– drogą elektroniczną przez PUE ZUS – wniosek
– za pośrednictwem poczty,
– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

Źródło: Biznes.gov.pl, Gov.pl, ZUS

PSz/MR