W ramach tarczy antykryzysowej duży przedsiębiorca (zatrudniający powyżej 249 pracowników) również może skorzystać z ulg, które powinny pomóc mu przetrwać kryzys związany z epidemią koronawirusa.

Dofinansowanie do pensji swoich pracowników

Kiedy możesz skorzystać:
1. W przedsiębiorstwie nastąpił spadek obrotów gospodarczych rozumianych jako sprzedaż towarów i usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym.
2. Brak zaległości w opłacaniu zobowiązań publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r.
3. Przedsiębiorstwo nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości.
4. Zostało zawarte porozumienie o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
5. Te same koszty prowadzenia działalności nie będą pokryte z innych środków publicznych.

W przypadku przestoju ekonomicznego jest możliwe uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia; w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy jest możliwe uzyskania dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika do połowy jego wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS.

W przypadku przestoju ekonomicznego maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 1.533,09 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy w przeliczeniu na pełny etat.
W przypadku obniżonego wymiaru czasu pracy maksymalna kwota dofinansowania (z FGŚP) na pracownika wyniesie 2.452,27 zł (brutto) w tym składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy od przyznanego świadczenia.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Gdzie składasz dokumenty
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) właściwym dla siedziby pracodawcy – kliknij»»
Wniosek będzie można złożyć do WUP w formie papierowej lub za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl

Skorzystaj z gwarancji z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Uzyskaj Gwarancję Płynnościową BGK na zabezpieczenie kredytu i zdobądź środki na utrzymanie firmy w kryzysie. Gwarancje z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą udzielane do końca 2020 roku.
Możliwe jest zabezpieczenie do 80 proc. kwoty kredytu (kwota gwarancji od 3,5 mln zł do 200 mln zł) dla nowych lub odnawianych kredytów. Gwarancja kredytowa udziela jest na maksymalnie 27 miesięcy, a kredyt ma pomóc przedsiębiorcy zapewnić płynność finansową.
Gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych będą mogły być zabezpieczone kredyty, dla których umowy kredytowe były zawierane od 1 marca 2020 r.
Z gwarancji będą mogły skorzystać firmy, które na dzień 1 lutego 2020 roku nie miały zaległości w ZUS, US i banku kredytującym.

Co musisz przygotować
O wymagane dokumenty musisz zapytać w banku, który współpracuje z BGK i w którym będziesz chciał składać wniosek.
Dokumenty składane są za pośrednictwem banków kredytujących, które podpiszą z BGK umowy w tym zakresie.
Lista banków dostępna jest na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę dla należności za okres od stycznia 2020 r.

Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19. Będą oni mogli skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek – nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Odstąpienie od pobierania odsetek będzie możliwe w sytuacji, gdy:
– składki już zostały opłacone, ale po ustawowym terminie płatności i w związku z tym powstały odsetki;
– nie zostały jeszcze opłacone składek, a upłynął już ich termin płatności.

Wniosek o ulgę możesz przekazać:
– drogą elektroniczną przez PUE ZUS – wniosek
– za pośrednictwem poczty,
– osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

Źródło:  Biznes.gov.pl, Gov.pl, ZUS

PSz/MR