Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór do Ścieżki SMART w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 (FENG). Konkurs ma na celu wsparcie rozwoju działań badawczych i innowacyjnych polskich biznesów.

Ścieżka SMART to kompleksowe wsparcie działalności mikro- małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności wzmacnianie zdolności badawczo – rozwojowych i wdrażania innowacji opartych na wynikach prac B+R. Ponadto możliwe jest wsparcie zielonej i cyfrowej transformacji przedsiębiorstw, promocji zagranicznej produktów (towarów i usług), ochrony własności przemysłowej i podnoszenie kompetencji pracowników. Ścieżka SMART to jeden projekt, który może składać się z maksymalnie 7 modułów. Projekt obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły tj. Infrastruktura B+R, Cyfryzacja, Zazielenienie przedsiębiorstw, Kompetencje, Internacjonalizacja mają charakter fakultatywny. Realizacja modułów może być ze sobą powiązana lub mogą być realizowane niezależnie.

Jak i kiedy składać wniosek o dofinansowanie?
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć od 21 lutego 2023 r. do 12 kwietnia 2023 r. godz. 16:00

Kto może się ubiegać o dofinansowanie?
Mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Na co można otrzymać dofinansowanie?
• prowadzenie prac B+R wraz kosztami personelu i infrastruktury badawczej,
• maszyny i urządzenia,
• materiały i roboty budowlane
• wartości niematerialne i prawne,
• nieruchomości,
• usługi doradcze, w tym wspierające innowacyjność,
• inwestycje związane z ochroną środowiska,
• szkolenia,
• promocja produktów za granicą,
• ochrona praw własności przemysłowej.

 

Źródło i zdjęcie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

PSZ