W trakcie drugiego dnia sesji plenarnej Posłowie do Parlamentu Europejskiego, między innymi, wezwali do wezwali do szybkiego i pełnego przywrócenia swobodnego przepływu przez granice, a także wezwali do podjęcia pilnych działań w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i sprawiedliwych warunków pracy pracowników transgranicznych i sezonowych w kontekście COVID-19.

SCHENGEN Szybki powrót do w pełni funkcjonalnej strefy Schengen jest potrzebny, aby zabezpieczyć swobodę przemieszczania się i zapewnić ożywienie gospodarcze UE, mówią posłowie do PE.
Eurodeputowani wyrażają swoje zaniepokojenie pozostałymi kontrolami na granicach wewnętrznych w strefie Schengen oraz ich wpływem na ludzi i przedsiębiorstwa, w rezolucji przyjętej w piątek 520 głosami za, przy 86 głosach przeciw i 59 wstrzymujących się.

Podkreślają oni, że szybki i skoordynowany powrót do w pełni funkcjonalnej strefy Schengen jest niezwykle ważny dla zabezpieczenia swobody przemieszczania się, jednego z głównych osiągnięć integracji europejskiej oraz dla zapewnienia odbudowy gospodarczej UE po pandemii. Posłowie odrzucają wszelkie nieskoordynowane, dwustronne działania poszczególnych państw UE i podkreślają zasadę niedyskryminacji przy ponownym otwarciu granic.

Eurodeputowani apelują również o pilne przedyskutowanie planu naprawczego dla Schengen, aby zapobiec sytuacji, w której tymczasowe kontrole na granicach wewnętrznych staną się półtrwałe. Plan ten powinien również zawierać plany awaryjne na wypadek ewentualnej drugiej fali.

Przewodniczący Komisji Wolności Obywatelskich oraz sprawozdawca Juan Fernando López Aguilar (S&D, ES) powiedział: „Choć to dobra wiadomość, że zniesiono coraz więcej ograniczeń na granicach wewnętrznych, sposób, w jaki to uczyniono, pozostawia wiele do życzenia. Bez powrotu do w pełni funkcjonalnej strefy Schengen nadal brakuje nam niezbędnego etapu na drodze do ożywienia gospodarczego. Całkowity powrót do swobodnego przemieszczania się, brak dyskryminacji, wzajemne zaufanie i solidarność to najważniejsze i podstawowe wartości UE”.

Przyszłość Schengen: nowe zarządzanie i rozszerzenie

W perspektywie średnioterminowej posłowie podkreślają, że potrzebna jest refleksja nad tym, jak zwiększyć wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi i zapewnić prawdziwie europejskie zarządzanie strefą Schengen. W świetle nowych wyzwań, wzywają Komisję do zaproponowania reformy zarządzania strefą Schengen.
Europosłowie zwracają się również do Rady i państw członkowskich o zwiększenie wysiłków na rzecz integracji Schengen i podjęcie niezbędnych kroków w celu przyjęcia Bułgarii, Rumunii i Chorwacji do strefy Schengen.

Tło
Po wprowadzeniu kontroli na granicach wewnętrznych w celu opanowania pandemii COVID-19, państwa UE zaczęły znosić kontrole i związane z nimi ograniczenia w podróżowaniu. Komisja zaleciła państwom Schengen zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych do dnia 15 czerwca 2020 r.; Komisja z kolei stworzyła platformę internetową o nazwie „Re-open EU”, zawierającą aktualne informacje dla podróżnych.

Strefa Schengen obejmuje większość państw członkowskich UE, z wyjątkiem Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii. Spośród państw spoza UE do strefy Schengen dołączyły Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Liechtenstein. Europa obchodzi w tym tygodniu 35. rocznicę podpisania w dniu 14 czerwca 1985 r. w Schengen (Luksemburg) porozumienia o zniesieniu kontroli na granicach wewnętrznych.

Posłowie do Parlamentu Europejskiego twierdzą, że w celu ochrony pracowników transgranicznych i sezonowych w UE potrzebne są śmiałe środki.

Posłowie wzywają do podjęcia pilnych działań w celu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i sprawiedliwych warunków pracy pracowników transgranicznych i sezonowych w kontekście COVID-19. Kryzys COVID-19 jeszcze bardziej ujawnił i pogłębił dumping społeczny oraz istniejącą niepewność sytuacji wielu mobilnych pracowników zatrudnionych w sektorach rolno-spożywczym, budowlanym i opieki zdrowotnej UE.

W przyjętej w piątek rezolucji Parlament wzywa Komisję do oceny warunków zatrudnienia, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników transgranicznych i sezonowych, w tym roli agencji pośredniczących i firm podwykonawczych, do zidentyfikowania niedociągnięć w prawodawstwie unijnym i krajowym oraz, ewentualnie, do zmiany obowiązujących przepisów UE. W tekście wzywa się również do szybkiego i wyważonego porozumienia w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które jest niezbędne do zwalczania oszustw socjalnych i nadużywania praw pracowników mobilnych.

Pilne środki niezbędne do ochrony pracowników sezonowych i transgranicznych.
Posłowie wzywają Komisję do wydania nowych, szczegółowych wytycznych dla pracowników transgranicznych i sezonowych w kontekście COVID-19, do zaproponowania długoterminowych rozwiązań w zakresie nadużyć związanych z podwykonawstwem oraz do zapewnienia, że Europejski Urząd Pracy (ELA) stanie się w pełni operacyjny w pierwszej kolejności. Państwa członkowskie muszą zwiększyć możliwości inspektoratów pracy i zapewnić wysokiej jakości zakwaterowanie, które powinno być oddzielone od ich wynagrodzenia, mówi tekst.

Rezolucja została przyjęta 593 głosami za, przy 34 głosach przeciw i 38 wstrzymujących się.

Dalsze kroki
Komisja Europejska ma wkrótce przedstawić wytyczne dotyczące ochrony pracowników transgranicznych i sezonowych.

Tło
W 2018 r. najwięcej pracowników transgranicznych wyjechało z Polski do pracy w Niemczech (125 000 osób, z których wiele pracowało w sektorze budownictwa), z Francji do Luksemburga (88 000), z Niemiec do Luksemburga (52 000), ze Słowacji do Austrii (48 000, z których większość stanowiły kobiety pracujące w sektorze opieki zdrowotnej w Austrii) oraz z Francji do Belgii (46 000). Szacuje się, że każdego roku w UE zatrudnia się od 800 000 do miliona pracowników sezonowych, głównie w sektorze rolno-spożywczym: 370 000 we Włoszech, 300 000 w Niemczech, 276 000 we Francji i 150 000 w Hiszpanii.

Pracownicy sezonowi i transgraniczni mogą być zatrudniani w innym państwie członkowskim UE  w oparciu o ich prawo do swobodnego przemieszczania się w UE. Ustawodawstwo przyjmujących państw członkowskich stosuje się w oparciu o zasadę równego traktowania. Dostęp do zasiłków dla bezrobotnych i ochrony socjalnej jest regulowany poprzez koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, która jest obecnie przedmiotem przeglądu. 1,3 mln osób w UE mieszka w jednym państwie członkowskim, a pracuje w innym.

Źródło: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/

MP/MR