W dniu 25 października 2022 r. odbyło się seminarium „GOZpodarni w BIObiznesie”, którego celem było przedstawienie korzyści i wyzwań ery Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Wydarzenie skierowano w szczególności do przedsiębiorców i ekspertów związanych z biogospodarką cyrkularną w Województwie Łódzkim. Niedobory i wzrost kosztów w zakresie surowców i dostaw energii dotykają ekonomię jak i samych konsumentów na wszystkich szczeblach od lokalnego poprzez krajowy aż do globalnego. Zielona ekonomia, jej racjonalne wybory stają się opłacalną odpowiedzią na gwałtowne kryzysy klimatyczne, surowcowe, geopolityczne i środowiskowe.

Sektor nauki reprezentowany był przez Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej  (WBINoŻ PŁ).
W ramach bloku tematycznego „BINoŻ dla BIObiznesu” omówił szczegółowo swe dokonania i pomysły w zakresie innowacji dot. rozwoju biotechnologii. Prezentacje dotyczyły m.in. nowoczesnych, biodegradowalnych materiałów, opakowań, zaawansowanych procesów przetwórstwa biomasy i pasz, bioremediacji gleb oraz wód gruntowych. Swoje pomysły w zakresie innowacyjnych pre-seed’owych pomysłów na Biobiznes (czyli na „etapie przed-zalążkowym”) przedstawili młodzi naukowcy ze Studenckiego Koła Naukowego „Biomass”. Ocenili oni, że najbardziej obiecujące szanse w obecnej sytuacji globalnej mogą mieć zastosowania technologii dot. bioenergetyki i biopaliw.

Dr hab. inż. Danuta Ciechańska (Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki) przedstawiła ramy systemowe, w których mogłyby realizować się tego typu pomysły i technologie, a także główne trendy we wspólnotowych i krajowych praktykach wdrożeniowych. Nawiązała ona także do unikatowego dokumentu inicjatywy ROOTS – wypracowanej
w ramach kluczowych projektów biogospodarczych i cyrkularnych w programach wspólnotowych (HOOP, VALUEWASTE, SCALIBUR, WaysTUP! i CITYLOOPS). Podczas seminarium zaproponowano m.in. aby podjąć inicjatywę wszystkich zgromadzonych interesariuszy na podstawie analogicznych mechanizmów współpracy i wdrażania technologii i rozwoju Bio-gospodarki typu GOZ w regionie.

Sektor biznesowy reprezentowali uczestnicy misji gospodarczej województwa łódzkiego na targi WASTE MANAGEGMENT EUPOPE we włoskim Bergamo, którzy przekazali informacje dotyczące najnowszych trendów w tej branży. Wystąpienia Marka Głuszaka (FASADA System) oraz Krzysztofa Gnacikowskiego z AP LOGIC były także pretekstem do szczerej i efektywnej dyskusji nad stanem sektora w regionie, wyzwaniami, barierami ale także szansami w zakresie ponadsektorowej współpracy specjalistów w dziedzinie Biogospodarki.

Przedstawiciel Horyzontalnego Punktu Kontaktowego (Makroregion Polska Centralna) – Michał Kaczmarek, poinformował o bardzo atrakcyjnych i skutecznych formach dofinasowania wspólnotowych i krajowych projektów na styku nauki i gospodarki.

Wszystkie powyższe wątki podsumowano w, prowadzonym przez Michała Kaczmarka panelu dyskusyjnym pod hasłem „BIO-Tech-Region: od BIOspecjalizacji do BIOgospodarki – Którędy?” W ramach dyskusji wskazano na:
– potrzebę doinwestowania, budowania oraz  rozwoju instalacji infrastruktury do przetwarzania bio-odpadów, biogazowni;
– konieczność profesjonalizacji i uprzemysłowienia biogospodarki;
– potrzebę uproszczenia w projektowaniu (ekodesign) i podniesienia jakości, charakterystyki odpadów w tym opakowań pod kątem ich zawracania do obiegu surowcowego;
– potrzebę ułatwień informacyjno – promocyjnych adresowanych do konsumenta (tzw. ecolabelling);
– zasady bezpieczeństwa żywności oraz certyfikacji bioproduktów;
– konieczność uregulowania procesu rozwojowo–wdrożeniowego typu scale–up w kierunku produkcji przemysłowej (szczególnie potencjału w zakresie etapu od skali laboratoryjnej do półprzemysłowej).

 

AS/MDM