Trwa nabór wniosków o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Nabór nie jest ograniczony czasowo. Trwa do momentu wyczerpania dostępnych środków.

Z Funduszu finansowany jest kapitał obrotowy oraz wydatki bieżące i stałe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podatek od towarów i usług. W ramach pożyczki nie mogą być finansowane wydatki inwestycyjne.

Dla kogo?
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy posiadający siedzibę (KRS) albo stałe miejsce wykonywania działalności (CEIDG) w województwie łódzkim.

Na jakie cele?
Z Funduszu finansowany jest kapitał obrotowy oraz wydatki bieżące i stałe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym podatek od towarów i usług. W ramach pożyczki nie mogą być finansowane wydatki inwestycyjne.

Ile?
Maksymalna kwota pożyczki wynosi 500.000 zł.

Okres spłaty.
Maksymalny okres spłaty pożyczki to 60 miesięcy, w tym 6 miesięcy karencji w spłacie kapitału.

Oprocentowanie pożyczki.
Pożyczka nie stanowi pomocy de minimis. Oprocentowanie oparte jest o stopę bazową Komisji Europejskiej (aktualnie 0,15 %) powiększoną o marżę zależną od ratingu przedsiębiorcy. Najczęściej oprocentowanie będzie mieściło się w granicach od 0,75 % do 2,35 % w skali roku. ŁARR S.A. nie pobiera żadnych dodatkowych opłat i prowizji za udzielnie pożyczki.

Jak złożyć wniosek? 
Wniosek o udzielenie pożyczki można składać bezpośrednio w siedzibie ŁARR S.A. w godzinach 8:30 – 15:00 lub listownie na adres siedziby ŁARR S.A. (WAŻNE! Wypełniony dokument „Formularz wniosku o udzielenie pożyczki” powinien zostać zaparafowany i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji).

Więcej informacji na stronie – kliknij 

ŁARR