Europejskie Partnerstwo Innowacyjne AGRI (EIP-AGRI) poszukuje ekspertów, takich jak rolnicy, leśnicy, doradcy, naukowcy do trzech nowych grup fokusowych. Zainteresowani są proszeni o nadsyłanie swoich aplikacji do 19 września 2022 r.

Europejskie partnerstwo innowacyjne w dziedzinie rolnictwa (EIP-AGRI) powstało w 2012 r. aby przyczynić się do realizacji strategii UE „Europa 2020”, której jednym z pięciu celów było wzmocnienie badań i innowacji w UE poprzez nowe interaktywne podejście do innowacji – w formie Europejskich Partnerstw Innowacyjnych. EIP – AGRI działa na rzecz konkurencyjnego i zrównoważonego rolnictwa i leśnictwa, przyczyniając się do zapewnienia stałych dostaw żywności, paszy i biomateriałów, bez nadużywania podstawowych zasobów naturalnych, od których zależy rolnictwo. Partnerstwo ma na celu stworzenie pomostu między nauka i praktyką.

Dla kogo?

Ogłoszenie o naborze ekspertów do grup fokusowych EIP-AGRI skierowane jest do rolników, leśników, doradców, z odpowiednim doświadczeniem praktycznym i technicznym. Poszukiwani są eksperci z dobrą znajomością zagadnień społeczno-ekonomicznych związanych z tematem (perspektywy rynkowe, koszty produkcji, podaż, produkcja i wpływ społeczno-gospodarczy dla rolników i sektora leśnego), a także eksperci doświadczeni w działaniach badawczych i innowacyjnych.

Obecnie prowadzony nabór jest skierowany do osób posiadających wiedzę, doświadczenie w takich obszarach jak:

  • Zwiększenie bioróżnorodności na gruntach rolnych poprzez cechy krajobrazu o dużej różnorodności
  • Rolnictwo społeczne i innowacje
  • Odzyskiwanie opuszczonych gruntów rolnych

Działania i komunikacja EIP-AGRI są prowadzone w języku angielskim, dlatego od ekspertów fokusowych wymagana jest znajomość języka angielskiego.

Każda z grup fokusowych składa się z maksymalnie 20 ekspertów: rolników, doradców, naukowców i, w stosownych przypadkach, przedstawiciele przemysłu, społeczeństwa obywatelskiego lub innych właściwych podmiotów.

Eksperci zostaną wybrani przez Komisję Europejską, Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgłoszenia należy przesyłać poprzez specjalny formularz on-line do 19 września 2022 r.

 

Więcej informacji:

Ogłoszenie o naborze ekspertów EIP-AGRI wraz z linkiem do formularza zgłoszeniowego on-line
Informacja o naborze na stronie KPK
Strona internetowa EIP-AGRI

 

Źródło: Na podstawie informacji Krajowego Punktu Kontaktowego programów badawczych UE w Polsce kpk.gov.pl oraz informacji  EIP-AGRI https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en