Jednym z punktów lutowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego była debata i głosowanie nad przyjęciem Instrumentu odbudowy i zwiększania odporności.

Tekst został wstępnie uzgodniony przez Parlament i Radę w grudniu 2020 roku, a w środę Parlament Europejski zatwierdził Instrument na rzecz Odbudowy
i Zwiększania Odporności (RRF), który ma pomóc państwom Unii radzić sobie ze skutkami pandemii.

Rozporządzenie dotyczące celów, finansowania i zasad dostępu do Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przyjęto 582 głosami za, 40 głosami przeciw, przy 69 głosach wstrzymujących się. Instrument ten jest najważniejszym elementem pakietu na rzecz odbudowy Next Generation EU
o wartości 750 mld euro.

Plan odbudowy i zwiększania odporności
Zatwierdzenie RRF przez Parlament Europejski toruje drogę do wejścia w życie instrumentu w drugiej połowie lutego. Następnie państwa członkowskie będą mogły oficjalnie przedkładać swoje krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności, które będą oceniane przez Komisję i przyjmowane przez Radę. Plany odbudowy i zwiększania odporności zawierają reformy i projekty inwestycji publicznych, które otrzymają wsparcie w ramach RRF. Komisja jest już zaangażowana w intensywny dialog ze wszystkimi państwami członkowskimi na temat przygotowania tych planów.

Po zatwierdzeniu planów odbudowy i zwiększania odporności udostępnione zostaną płatności zaliczkowe w wysokości 13 proc. całkowitej kwoty przydzielonej państwom członkowskim. Zapewni to jak najszybsze dotarcie finansowania w ramach RRF tam, gdzie jest ono konieczne.

Uprawnienia do otrzymania finansowania
Do finansowania kwalifikują się krajowe plany odbudowy i zwiększania odporności, które dotyczą najważniejszych dziedzin polityki UE, tj. zielonej transformacji (z uwzględnieniem bioróżnorodności), transformacji cyfrowej, spójności gospodarczej i konkurencyjności, a także spójności społecznej
i terytorialnej. Finansowanie można także otrzymać na realizację projektów, które dotyczą instytucjonalnej reakcji na kryzys i zapewniają wsparcie w przygotowaniu się do niego, oraz projektów dotyczących polityki względem dzieci i młodzieży, w tym kształcenia i umiejętności.

W każdym planie krajowym co najmniej 37% budżetu należy przeznaczyć na klimat, a co najmniej 20% – na działania w dziedzinie cyfryzacji. Plany muszą również mieć trwałe skutki społeczne i gospodarcze, mają obejmować kompleksowe reformy i solidne pakiety inwestycyjne i nie mogą znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych.

Rozporządzenie stanowi także, że fundusze z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności przysługują tylko tym państwom członkowskim, które przestrzegają praworządności i szanują podstawowe prawa Unii Europejskiej.

Dalsze kroki
Rada musi teraz formalnie zatwierdzić osiągnięte porozumienie, zanim przewodniczący Rady ECOFIN i Parlamentu Europejskiego będą mogli je podpisać. Rozporządzenie zostanie następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym, co umożliwi jego wejście w życie następnego dnia po publikacji. Komisja oczekuje, że wszystkie niezbędne formalne kroki zostaną zakończone w terminie umożliwiającym wejście w życie RRF w drugiej połowie lutego.

Szczegóły:
Rozporządzenie ustanawiające Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności
Instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności EN

 

Źródło: www.europarl.europa.eu
Foto: Parlament Europejski

MŁ/PSZ/MR