Dyrekcja Generalna ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego jest odpowiedzialna za politykę Unii Europejskiej w zakresie zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności, mobilności pracowników i związanego z tym finansowania UE. Jeżeli działacie Państwo w jednym z obszarów tematycznych, zachęcamy do szczegółowej lektury możliwości aplikowania w ramach otwartych naborów.

Otwarte zaproszenia do składnia wniosków
 • VP/2020/004
  Zwiększanie wiedzy specjalistycznej w dziedzinie stosunków przemysłowych –ostateczny termin składania wniosków: 15/07/2020
  Oczekiwane rezultaty: zwiększona wiedza ekspercka beneficjentów i zainteresowanych stron na temat stosunków przemysłowych poprzez analizy i badania, na poziomie UE, a także w kategoriach porównawczych w państwach członkowskich UE i krajach kandydujących.
  Więcej informacji: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=598&furtherCalls=yes
 • VP/2020/005
  Dotacje operacyjne 2021 dla sieci na poziomie UE, które podpisały umowę ramową o partnerstwie na lata 2018-2021 i działają w obszarach włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa lub mikrofinansowania i finansowania przedsiębiorstw społecznych – ostateczny termin składania wniosków: 24/08/2020Organizacje składające wnioski powinny skoncentrować się na:
  a) Obszar 1: sieci na poziomie europejskim aktywnie promujące włączenie społeczne i ograniczanie ubóstwa
  b) Obszar 2: Sieci na poziomie europejskim aktywne w promowaniu dostępu do finansowania po stronie popytu i podaży na rynkach mikrofinansowania lub finansowania przedsiębiorstw społecznych.
  Więcej informacji: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=599&furtherCalls=yes
 • VP/2020/006
  Dotacje operacyjne 2021 dla sieci na poziomie UE, które podpisały umowę ramową o partnerstwie na lata 2018-2021 i działają w obszarze: prawa osób niepełnosprawnych – ostateczny termin składania wniosków: 24/08/2020Celem zaproszenia jest promowanie, ochrona i monitorowanie praw osób niepełnosprawnych, aby zapewnić osobom niepełnosprawnym pełne korzystanie z ich praw.
  Więcej informacji : https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=600&furtherCalls=yes
 • VP/2020/007
  Delegowanie pracowników: wzmocnienie współpracy administracyjnej i dostępu do informacji – ostateczny termin składania wniosków: 30/07/2020Współfinansowane mogą być następujące działania:a) Współpraca: opracowywanie nowych lub ulepszanie istniejących wymian, wzajemnych ocen i / lub programów szkoleniowych (na przykład wspólne wizyty, wspólne inspekcje, krótkie szkolenia) między urzędnikami właściwych organów publicznych i / lub między odpowiednimi partnerami społecznymi i zainteresowanymi stronami w kontekście monitorowanie zgodności i egzekwowania obowiązujących przepisów w odniesieniu do pracowników delegowanych i / lub współpracy administracyjnej i wzajemnej pomocy, w tym korzystanie z systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI).b) Informacje: opracowywanie i ulepszanie platform internetowych do gromadzenia i rozpowszechniania wysokiej jakości, przyjaznych dla użytkownika i szczegółowych informacji skierowanych do pracowników i / lub przedsiębiorstw w odniesieniu do warunków pracy mających zastosowanie do pracowników delegowanych, procedur i warunków, których muszą przestrzegać przedsiębiorstwa w różnych państwach członkowskich oraz inne istotne informacje dotyczące delegowania pracowników w kontekście świadczenia usług transgranicznych.c) Dowody: opracowanie wspólnych projektów badawczych dotyczących różnych wymiarów delegowania pracowników w kontekście transnarodowego świadczenia usług i rozpowszechniania wyników poprzez ukierunkowane strategie publikacji, zarówno w dziedzinie nauki, jak i prasy specjalistycznej i ogólnej.
  Więcej informacji: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=597&furtherCalls=yes
 • VP/2020/008
  Informowanie, konsultacje i udział przedstawicieli przedsiębiorstw.Oczekiwanymi rezultatami niniejszego zaproszenia do składania wniosków są m.in. zwiększone możliwości dla partnerów społecznych do wykonywania swoich praw i obowiązków w zakresie zaangażowania pracowników; wzmocniona współpraca wśród partnerów społecznych i innych podmiotów w odniesieniu do prawa unijnego dotyczącego zaangażowania pracowników.
  Więcej informacji: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=601&furtherCalls=yes

 

Źródło: https://ec.europa.eu/social

MP/MR