Informacja:
Nabór wniosków o pożyczkę płynnościową został wstrzymany. Na przełomie czerwca i lipca Bank Gospodarstwa Krajowego wybierze nowe instytucje finansujące, które otworzą dodatkowe nabory wniosków o pożyczki. Instytucje otrzymają na pożyczki łącznie 200 mln.

Przypominamy, że Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przygotowało nowe narzędzie pomocy dla właścicieli mikro-, małych i średnich firm – unijną pożyczkę płynnościową w maksymalnej wysokości 15 mln zł.  Źródłem finansowania jest program Inteligentny Rozwój (POIR).

Jakie są warunki skorzystania?

  • firma nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31.12.2019, a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
  • na przedsiębiorstwie nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy i nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych.

Pożyczki są nieoprocentowane – przedsiębiorca będzie spłacał tylko raty kapitałowe oraz są połączona z dotacją, która pokrywa w całości koszty oprocentowania. Pożyczki płynnościowe mają być udzielane do końca 2020 roku.

Pozostałe korzyści:

  • półroczna karencja w spłacie – przedsiębiorca może zapłacić pierwszą ratę dopiero po pół roku od zaciągnięcia zobowiązania,
  • wakacje kredytowe – raz w roku przez dwa pierwsze lata spłaty pożyczki przedsiębiorca będzie mógł skorzystać z dwumiesięcznych wakacji kredytowych,
  • wysokość maksymalna pożyczki wynosi 15 mln zł i ustalana jest indywidualnie jako dwukrotność rocznego zestawienia płac za 2019 r. lub za ostatni rok, za który dostępne są dane (w przypadku firm działających krócej, pod uwagę brana jest prognozowana wysokość płac), albo 25 proc. wartości całkowitego obrotu w roku 2019. W uzasadnionych przypadkach wysokość pożyczki może zostać zwiększona do kwoty, która zapewni płynność finansową przedsiębiorcy na kolejne 18 miesięcy.
  •  brak wymogu wkładu własnego,
  • okres spłaty do 6 lat.

Na co można przeznaczyć pożyczkę?
Pieniądze z pożyczki mogą w całości sfinansować np. wynagrodzenia pracowników, raty leasingowe, opłaty za towar i paliwo. Przedsiębiorca może również pokryć zaległe zobowiązania wymagalne i nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r. Na wydatkowanie pożyczki i przedstawienie zestawienia poniesionych wydatków firma ma aż 6 miesięcy.

Finansowanie
Przedsiębiorca będzie mógł uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekroczy 15 mln zł, a także:
– nie przekroczy 25% łącznego obrotu firmy w 2019 r. lub
– dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, łącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale formalnie otrzymujących wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok, za który dostępne są dane.
W przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tej dacie maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznej kwoty wynagrodzeń szacowanej na okres pierwszych dwóch lat działalności,
– kwota pożyczki może być też uzależniona od obrotów firmy i wysokości wynagrodzeń pracowników – szczegółowe warunki dostępne w instytucji finansującej
– jeżeli pożyczkobiorca przedstawi odpowiednie uzasadnienie, kwota pożyczki może zostać zwiększona do kwoty odpowiadającej zapotrzebowaniu na płynność od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

 

Źródło: bgk.pl, MFiPR

PSZ/MR