Przewodnictwo w Radzie odbywa się rotacyjnie w państwach członkowskich UE co 6 miesięcy. W tym sześciomiesięcznym okresie prezydencja przewodniczy posiedzeniom na wszystkich szczeblach Rady, przyczyniając się do zapewnienia ciągłości prac UE w Radzie.

Państwa członkowskie sprawujące prezydencję ściśle współpracują w grupach trzyosobowych, zwanych “trio”. System ten został wprowadzony na mocy traktatu lizbońskiego w 2009 roku. Trójka wyznacza długoterminowe cele i przygotowuje wspólny program określający tematy i główne kwestie, które zostaną poruszone przez Radę w ciągu 18 miesięcy. Na podstawie tego programu każdy z tych trzech krajów przygotowuje swój własny, bardziej szczegółowy program sześciomiesięczny. Obecne trio składa się z prezydencji Niemiec, Portugalii i Słowenii.

Priorytety niemieckiej prezydencji opierają się na jej motcie: “Razem na rzecz odbudowy Europy“.
Program prezydencji skupia się na sześciu głównych obszarach:

– przezwyciężanie skutków kryzysu koronawirusowego dla długofalowego, a także gospodarczego i społecznego ożywienia gospodarczego
– silniejsza i bardziej innowacyjna Europa
– sprawiedliwa Europa
– zrównoważona Europa
– Europa bezpieczeństwa i wspólnych wartości
– silna Europa w świecie

Niemiecka prezydencja w Radzie UE skupi się bezpośrednio na przezwyciężeniu pandemii COVID-19. Walce z rozprzestrzenianiem się wirusa, wspieraniu gospodarki europejskiej w celu odbudowy i wzmacnianiu spójności społecznej w Europie. Aby to osiągnąć, Niemcy zobowiązały się do wspólnych zatwierdzonych działań, europejskiej solidarności i wspólnych wartości.

“Wspólnie. Uczynimy Europę znowu silną”– to hasło tegorocznej niemieckiej prezydencji. Przyjęty przez rząd w Berlinie program obejmuje trzy zasadnicze “tematy obowiązkowe”.

Pandemia

Centralnym zadaniem w tym obszarze będzie opanowanie gospodarczych konsekwencji pandemii. Komisja Europejska zaproponowała w tym celu unikalny program kryzysowy o wartości 750 mld euro. Wśród 27 państw członkowskich ta suma, finansowanie długu i rodzaj pomocy nadal wywołują kontrowersje. Przełom ma przynieść unijny szczyt 17 i 18 lipca. Niemcy mogą odegrać na nim rolę pośrednika.

Budżet

Na tym szczycie omawiany być ma także budżet na lata 2021 – 2027. Dotychczasowy projekt przewiduje wydatki w wysokości 1,1 biliona euro. W lutym rozmowy na ten temat załamały się. Niemiecki rząd ma nadzieję, że połączenie planu pomocowego w sprawie pandemii i budżetu stworzy nową masę negocjacyjną i umożliwi kompromisy.

Brexit

Kolejnym punktem ciężkości będzie zakończenie rozmów na temat wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE. Do końca 2020 obowiązuje jeszcze okres przejściowy, w którym Wielka Brytania i Irlandia Północna należą jeszcze do unii celnej. Od 1 stycznia 2021 Brytyjczycy znajdą się jednak całkowicie za burtą UE. Jeśli do tego czasu nie uda się wynegocjować porozumienia, automatycznie pojawią się cła. Wymiana towarów i usług będzie droższa i bardziej czasochłonna – dla gospodarki sprowadzonej do parteru przez koronakryzys to koszmar. Porozumienie musi zostać osiągnięte najpóźniej w październiku lub listopadzie, ponieważ musi ona zostać jeszcze ratyfikowana przez parlamenty.

Inne tematy

Niemiecki program zawiera jeszcze liczne inne tematy: wspólną politykę azylową, europejską politykę obronną oraz unijne ramy dla płac minimalnych. Dalej wymieniane są: ochrona klimatu, cyfryzacja i pozycjonowanie Europy między Chinami a USA. Na te plany cieniem kładzie się koronakryzys. Ograniczone możliwości fizycznych spotkań dodatkowo utrudnią pracę.

Więcej:
Program niemieckiej prezydencji EN

 

Źródło: https://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/

 

MP/PSZ/MR