W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Nauki i Szkolnictwa Wyższego wprowadzają system zdalnego nauczania z możliwością oceny uczniów i ich klasyfikowania.

Szkoły podstawowe
Nauczanie na odległość przybiera różne formy. Od wysyłanych uczniom i rodzicom filmów przeprowadzonej lekcji, po zadania do samodzielnego wykonania. Najważniejsze, jak określa ministerstwo to równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych ucznia, w tym wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.
Ważną rolę w przeprowadzeniu tej formy nauki spełnia dyrektor szkoły. Powinien zadbać o tygodniowy zakres materiału, który zostanie przekazany dzieciom, określić formy kontaktu nauczyciela z rodzicami i dziećmi oraz co istotne, sprawdzić sytuację rodzinną uczniów w zakresie dostępu do urządzeń umożliwiających tę komunikację.

Pomocne E-podręczniki
Uczniowie poza pracą z nauczycielem mogą także wzbogacać swoją wiedzę i umiejętności na różnych poziomach nauczania, korzystając z darmowych e-podręczników. Ministerstwo udostępnia platformę edukacyjną, gdzie odnaleźć można między innymi materiały do nauki na poziomie kształcenia wczesnoszkolnego, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.
Co najważniejsze e-materiały, które w czasie ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych mogą być wykorzystywane dowolnie w czasie, są oparte o podstawę programową od 1 do 8 klasy szkoły podstawowej. Multimedialne formy przekazu dodatkowo wzbogacają przekaz zawartych w nich treści. Materiały dostosowane są do standardu WCAG 2.0 na poziomie podstawowym co oznacza, że mogą z nich korzystać także uczniowie z dysfunkcjami. Można je także wydrukować i udostępnić uczniom niekorzystającym z urządzeń elektronicznych.
Link do platformy: www.epodreczniki.pl

Zmiany w programie nauczania przedmiotów zawodowych
W celu ograniczenia wpływu na naukę przedmiotów zawodowych, wprowadzono zmiany polegające na przeniesieniu tematów niemożliwych (praktycznych) do przeprowadzenia zdalnego na kolejny rok nauki w zamian za takie, które można zrealizować już teraz. Modyfikacje mają za zadanie umożliwić uczniom szkół zawodowych kontynuację nauki.

Elastyczne praktyki zawodowe
Wydłużono do końca roku szkolnego 2019/2020 możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów techników i szkół policealnych. Pracodawcy zatrudniający praktykantów szkół I stopnia nadal będą otrzymywać dofinansowanie kosztów kształcenia. Praktykanci zaś będą mogli wydłużyć czas przeprowadzenia zajęć praktycznych nawet w kolejnych latach szkolnych.
Program kształcenia ustawicznego również będzie realizowany na odległość, a niemożliwe do zrealizowania zdalnie elementy praktyczne zostaną uzupełnione w kolejnych etapach nauczania.

Uczelnie 
Minister nauki i szkolnictwa wyższego, podpisując 23 marca 2020 roku rozporządzenie, przedłużył ograniczenie funkcjonowania szkół wyższych, studiów podyplomowych oraz w innych form kształcenia na uczelniach nadzorowanych przez MNiSW, w tym kształcenie doktorantów, do 10 kwietnia br.
Jednocześnie wprowadził kształcenie zdalne w postaci zajęć on-line, dając także możliwość sprawdzania efektów tej nauki przy użyciu technologii informatycznych. Nowe regulacje pozwolą studentom korzystać z kursów on-line i przechodzić weryfikację wiedzy w formie zdalnej do 30 września 2020 r. Dzięki temu studenci będą mogli zakończyć semestr zgodnie z harmonogramem.
Niezbędne do funkcjonowania uczelni uchwały podejmowane będą przez kolegialne gremia na piśmie, bez odbywania posiedzenia lub za pomocą komunikacji elektronicznej.

Przykładowe dostępne narzędzia do kształcenia na odległość

Więcej przydatnych informacji znajdziecie pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-na-odleglosc

JŁ/AM/MR