Wybierz stronę

AKTUALNIE REALIZUJEMY

NASZE PROJEKTY

Projekty dla przedsiębiorców

Łódzkie dla biznesu – rozwój na plus
O PROJEKCIE

Projekt „Łódzkie dla biznesu – rozwój na plus” dotyczy kompleksowego systemu wsparcia gospodarki w województwie łódzkim. Trzon projektu stanowi Sieć Doradcza efektywnie rozwijająca proces internacjonalizacji MŚP oraz skuteczna promocja atrakcyjności gospodarczej regionu na arenie międzynarodowej dzięki szeregowi aktywności internacjonalizacyjnych. W ramach przedsięwzięcia planowane jest uruchomienie następujących mechanizmów:

 • zintegrowanie, rozbudowa dotychczasowej oferty oraz podnoszenie kompetencji Sieci Doradczej (Centra Innowacji Biznesowej, Biuro Wsparcia Eksportu, Hub),
 • realizacja działań podnoszących wiedzę MŚP w zakresie procesu internacjonalizacji: warsztaty, szkolenia i konferencje z bogatym programem merytorycznym wzmacniającym konkurencyjność regionalnego biznesu, organizacja i udział w networkingach regionalnych
  i międzynarodowych, sieciowanie podmiotów wsparcia gospodarki w regionie,
 • podnoszenie kompetencji przedsiębiorców sektora MŚP oraz startupów poprzez organizację porad eksperckich z zakresu codziennych wyzwań biznesowych, audyt eksportowy oraz cykliczne doradztwo eksperckie w zakresie internacjonalizacji, realizacja pilotażowego programu szkoleniowo-mentoringowego dla przedsiębiorców dedykowanego rozpoczęciu eksportu online,
 • organizacja udziału województwa łódzkiego wraz z przedsiębiorcami w międzynarodowych targach krajowych i zagranicznych.
Cele projektu
 • wzbogacenie oferty „Łódzkie dla Biznesu” o nowe usługi dla przedsiębiorstw, perspektywiczne wydarzenia dla biznesu, podniesienie kompetencji przedsiębiorców m.in. poprzez cykle doradztw, szkoleń, programów pilotażowych etc., udział w międzynarodowych targach krajowych i międzynarodowych oraz zintegrowane działania promocyjne służące wzmocnieniu marki „Łódzkie dla Biznesu”, jako fundamentu biznesowego ekosystemu w Łódzkiem
 • zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP: pozyskanie nowych rynków zbytu, nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerami zagranicznymi oraz pozyskiwanie informacji nt. rynków zagranicznych
 • promocja atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej WŁ ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji regionalnych
 • rozwój współpracy na linii biznes-nauka-samorząd
 • podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do informacji gospodarczych i nowych technologii
 • promowanie WŁ jako regionu innowacji
 • rozwój narzędzi ułatwiających start do biznesu
FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu Wartość projektu wynosi: 9 825 470,83 PLN Wartość dofinansowania z UE: 7 446 171,32 PLN.

OKRES REALIZACJI

1.09.2021 – 30.09.2023

Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu
O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa poprzez zbudowanie sieci współpracy z podmiotami z innych europejskich regionów.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 1 771 624,20 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1 381 438,43 PLN

OKRES REALIZACJI

01.03.2017 – 30.06.2023

FIRMY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

W ramach przeprowadzonej rekrutacji do projektu Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu wyłoniono 64 przedsiębiorstwa z regionu łódzkiego, zainteresowane rozszerzeniem działalności w krajach Beneluksu. Po dokonaniu analizy ich potencjału eksportowego, do kolejnego etapu projektu i udziału w wydarzeniach targowo-konferencyjnych w krajach Beneluksu, zakwalifikowano następujące firmy:

ACORA EVENTS
ALLES
AQUA VENDO
ATHENA Property Management
BAFESTO
BOXlife
BRODOWSKI OWOCE
CHRUPEX
EKO-NATURA
HERBSLAND
JANMOR Stocznia Jachtowa
KONRAD
LIKI MOBILE SOLUTIONS
LIV’ERS Katarzyna Meyer
MORYŃ
MEDICA Karolina Kabot
OKEDA
RR OFFICE
SAW-POL
SOLIGRANO
VERO Tłocznia Soków Owocowych
WIATROWY SAD
WNĘTRZA
ZOOKSY

WYDARZENIA PROJEKTOWE
LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego
O PROJEKCIE

Projekt ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firm z województwa łódzkiego poprzez stworzenie warunków sprzyjających ich internacjonalizacji. Ideą projektu jest opieka nad przedsiębiorcą biorącym udział w projekcie przez cały okres jego trwania, w tym uzbrojenie wyselekcjonowanych firm w wiedzę niezbędną do zdobycia nowych rynków zbytu. Celem projektu jest zwiększenie wartości eksportu firm z branż posiadających strategiczne znaczenie dla gospodarki regionu łódzkiego. Wszystkie działania ujęte projektem mają na celu stały i długotrwały rozwój sektora MŚP.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.
Wartość projektu wynosi: 5 976 800,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 4 130 308,95PLN

OKRES REALIZACJI

01.2017 – 06.2023

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Realizacja planu działania* dla specjalizacji medycyna, farmacja, kosmetyki
Realizacja planu działania dla specjalizacji Informatyka i telekomunikacja
Realizacja planu działania dla specjalizacji Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
Realizacja planu działania dla specjalizacji Zaawansowane materiały budowlane
Realizacja planu działania dla specjalizacji Energetyka (w tym OZE)
Realizacja planu działania dla specjalizacji Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)

*Każdy plan działania obejmuje: wizytę pilotażową, spotkanie informacyjne, bezpośrednie wsparcie przedwyjazdowe, organizację misji gospodarczej połączonej z udziałem w międzynarodowych targach (w charakterze zwiedzającego lub zbiorowego wystawcy) oraz udział w przygotowanych dla każdej z firm spotkaniach matchmakingowych, wizytę partnera zagranicznego w regionie – w przypadku braku możliwości realizacji wizyt w formule stacjonarnej, zorganizowana zostanie giełda matchmakingowa on-line dla danej branży kluczowej.

Rekrutacja do projektu jest zakończona.

LODZKIE GO BENELUX
O PROJEKCIE

W ramach projektu, firmy sektora MŚP planujące ekspansję na rynki Beneluksu otrzymają wsparcie w postaci dostosowanego do potrzeb i możliwości planu działania oraz promocji ich produktów i usług w tym regionie, a także w nawiązaniu kontaktów biznesowych. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w projekcie mogą liczyć na wsparcie w postaci m.in.:

 • uczestnictwa w targach międzynarodowych,
 • uczestnictwa w wizytach studyjnych, konferencjach, misjach gospodarczych i spotkaniach B2B,
 • promocji ich oferty wśród odbiorców z krajów Beneluksu,
 • prezentacji ich produktów w Show Roomie, będącym częścią Domu Łódzkiego w Brukseli,
 • pozyskiwania informacji nt. prowadzenia działalności, kanałów dystrybucji na rynkach krajów Beneluksu czy barier w dostępie do poszczególnych rynków.
FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 2 392 494,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1 817 132,00 PLN

OKRES REALIZACJI

X 2020 – IX 2023

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

1. Funkcjonowanie Punktu Wsparcia Inwestora w strukturach Domu Łódzkiego w Brukseli jako biura promocji handlu i inwestycji dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, którego zadaniem jest m.in.:

 • udzielanie informacji gospodarczej nt. krajów Beneluksu,
 • identyfikacja spośród przedsiębiorstw zgłaszających się do udziału w projekcie firm o odpowiednim potencjale, dla których przygotowany zostanie indywidualny plan działania i promocji na rynkach Belgii, Holandii lub Luksemburga,
 • pomoc w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi kontrahentami z terenu Beneluksu,
 • prowadzenie Showroomu w Domu Łódzkim w Brukseli i udostępnianie go na potrzeby prezentacji i promocji produktów oraz usług przedsiębiorców z regionu łódzkiego, którzy wykazali się największym potencjałem w swojej branży

2. Organizacja na terenie krajów Beneluksu, a także województwa łódzkiego, 40 wydarzeń kierowanych do przedsiębiorców (szkoleń, misji gospodarczych, seminariów, konsultacji, wizyt studyjnych, forów, konferencji, spotkań networkingowych i biznesowych, akcji promujących produkty i usługi przedsiębiorców z województwa łódzkiego).

3. Organizacja stoiska wystawienniczego, na którym promowana będzie oferta firm z województwa łódzkiego, na 8 imprezach targowych na terenie Beneluksu.

4. Stworzenie aplikacji mobilnej dla przedsiębiorców z Łódzkiego chcących eksportować na rynki krajów Beneluksu. Będzie ona zawierać m.in. dane o specyfice rynków poszczególnych krajów, dostępnych kanałach dystrybucji, odbywających się wydarzeniach targowych, branżowych, wizytach studyjnych, wykaz przydatnych kontaktów i potencjalnych partnerów handlowych z terenu Beneluksu oraz praktyczne porady dla przedsiębiorców; informacje te zostaną również wydane w formie drukowanej broszury. Aplikacja będzie posiadała także moduł „cyrkularny”.

DLA KOGO

Docelową grupą odbiorców projektu są mikro, mali i średni przedsiębiorcy z regionu łódzkiego zainteresowani internacjonalizacją w krajach Beneluksu, prowadzący działalność w obszarze 6 Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji (branż kluczowych) Województwa Łódzkiego, tj.:

 • Nowoczesny Przemysł Włókienniczy i Mody (w tym wzornictwo)
 • Zaawansowane Materiały Budowlane
 • Medycyna, Farmacja, Kosmetyki
 • Energetyka (w tym Odnawialne Źródła Energii)
 • Innowacyjne Rolnictwo i Przetwórstwo Rolno – Spożywcze
 • Informatyka i Telekomunikacja

lub ich nisz specjalizacyjnych, m.in. w obszarze medycyny powiązanej z turystyką (np. turystyki zdrowotnej), jak również w ważnych obszarach tematycznych, na które należy położyć nacisk w najbliższej bądź dalszej przyszłości, np. w obszarze gospodarki cyrkularnej, e-mobility, czy biotechnologii.

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Kontakt: rbwl@lodzkie.pl lub projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl

Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB"
O PROJEKCIE

Celem projektu jest umożliwienie przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego stworzenia oferty produktów konkurencyjnych na rynku międzynarodowym w jednym z  kierunków globalnego rozwoju, którym jest gospodarka cyrkularna. Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich.

Projekt przyczyni się do  wzrostu konkurencyjności firm z regionu łódzkiego na rynku europejskim i włączenia przedsiębiorców w międzynarodowy nurt korzyści płynących z wdrażania rozwiązań gospodarki cyrkularnej.

Pozwoli także na internacjonalizację działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego w ramach sieci współpracy gospodarczej poprzez aktywny udział w spotkaniach, seminariach, wizytach studyjnych, sesjach brokerskich z zakresu gospodarki cyrkularnej.
Dzięki uczestnictwu w europejskich wydarzeniach branżowych, konferencjach, sympozjach i seminariach dotyczących tematyki gospodarki cyrkularnej możliwa będzie międzynarodowa wymiana doświadczeń i informacji najnowszych trendów.  Udział w tego typu wydarzeniach pozwoli także na wymianę dobrych praktyk oraz, europejskich rozwiązań biznesowych. Dzięki uczestnictwu przedsiębiorców z regionu łódzkiego w spotkaniach w środowisku międzynarodowym możliwe będzie budowanie kontaktów biznesowych oraz sieci współpracy.

Docelową grupą odbiorców projektu będą mikro, mali i średni przedsiębiorcy z regionu łódzkiego zainteresowani wdrożeniem rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej, gotowi na zmianę modeli biznesowych z liniowych na cyrkularna i zainteresowanych rozwojem na skale międzynarodową.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu wynosi: 933 160,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 712 791,50 PLN

OKRES REALIZACJI

01.08.2019  – 30.06.2023

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Relacja z wydarzenia Eco Life Scandinavia i the Nordic Organic Food Fair 2021, 17-18 listopada 2021 r., Malmö, Szwecja
Doradztwo Indywidualne dla MŚP
ECOLIFE SCANDINAVIA I NORDIC ORGANIC FOOD FAIR, Szwecja

Projekty ekologiczne

Doskonalenie polityk w zakresie ponownego wykorzystania wody dla oszczędzania zasobów w regionach europejskich (AQUARES)

 

CELE PROJEKTU

Celem Projektu AQUARES jest rozwój i usprawnienie polityki regionów europejskich w zakresie ponownego wykorzystywania wody.
Powyższy cel realizowany jest poprzez następujące działania:

1. Zwiększenie zdolności administracji publicznej do planowania i wdrażania polityki promującej innowacyjne technologie i modele biznesowe
w celu ponownego wykorzystania wody oraz wzmocnienia efektywnej gospodarki wodnej,

2. Zwiększanie świadomości i wiedzy na temat korzyści płynących z rozwiązań w zakresie ponownego wykorzystania wody i oszczędnego nią gospodarowania dla zrównoważonego rozwoju środowiska i przedsiębiorstw rolniczychoraz przemysłowych na terytorium UE,

3. Ułatwianie przedsiębiorstwom i konsumentom wdrażania technik i procesów ponownego wykorzystania wody do produkcji lub konsumpcji,

4. Uwolnienie inwestycji regionalnych, które mogą prowadzić do realizacji projektów dotyczących ponownego wykorzystania wody,

5. Poprawę koordynacji i współpracy między administracjami publicznymi w celu wspierania spójności ich polityk oraz norm jakości dotyczących ponownego wykorzystania wody.

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

Zapraszamy do współpracy przedstawicieli władz z regionu łódzkiego odpowiedzialnych za jakość środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami, pracowników administracji publicznej zajmujących się tematyką regulowania rynku wody i promowania oczyszczania ścieków w celu wspierania innowacji ekologicznych w zakresie ponownego wykorzystania wody, przedsiębiorców z branży gospodarki wodnej, rolniczej, a także agencje rozwoju regionalnego; agencje ds. środowiska; podmioty wspierające przedsiębiorstwa oraz organizacje reprezentujące MŚP/kręgi biznesowe; uczelnie wyższe, ośrodki wiedzy, instytuty badawcze i instytuty szkolnictwa wyższego; podmioty prywatne o charakterze non-profit zaangażowane w efektywne gospodarowanie zasobami.
Uczestnicy projektu będą brać udział w regionalnych grupach interesariuszy i wizytach studyjnych w celu wymiany z partnerami swoich doświadczeń z obszaru reagowania na inicjatywy polityczne w zakresie wsparcia dla ponownego wykorzystania wody. Będą również konsultować się z partnerami w sprawie środków politycznych, które należy uwzględnić w ich działaniach.

PARTNERZY PROJEKTU

AQUARES skupia 10 partnerów z 9 krajów odpowiedzialnych i zaangażowanych w działania na rzecz jakości środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, w tym efektywnego gospodarowania wodą poprzez ponowne jej wykorzystanie oraz zapewnienie ochrony akwenów wodnych.
Hiszpania – Region Murcia
Grecja – Ministerstwo Rozwoju i Energii, Specjalny Sekretariat ds. Wody
Polska – Województwo Łódzkie
Czechy – Agencja Rozwoju Regionalnego Regionu Pardubice
Malta – Agencja Energii i Wody
Włochy – Lombardzka Fundacja dla Środowiska
Niemcy – Zarząd Gospodarki Wodnej Oldenburga i Fryzji Wschodniej
Hiszpania – Fundacja Euro-Śródziemnomorskiego Instytutu Wodnego
Łotwa – Stowarzyszenie „Wybrzeże Bałtyckie”.
Słowenia – Gmina Trebnje

FINANSOWANIE I OKRES REALIZACJI

Projekt dofinansowany jest z środków programu Interreg Europe, Oś priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”
Wartość projektu wynosi: 1 835 546,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 544 231,20 EUR
Budżet dla województwa łódzkiego: 146 837,00 EUR
Okres realizacji projektu: czerwiec 2018 – maj 2023

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Kick-off Meeting – Murcia, Hiszpania – 07-08.06.2018
Zaproszenie do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu AQUARES
I Regionalne spotkanie w ramach Projektu AQUARES 10.09.2018
Newsletter nr 1 (grudzień 2018)
II Regionalne spotkanie Interesariuszy projektu AQUARES 26.04.2019
Newsletter nr 2 (maj 2019)
Wizyta studyjna 16-17.10.2019 r.
Newsletter nr 3 (listopad 2019)
Informacja prasowa (kwiecień 2020)
Podsumowanie międzynarodowych warsztatów na temat technologii i standardów monitorowania jakości wody odzyskanej (Oldenburg, 3-5.03.2020)
Newletter nr 4 (maj 2020)

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w regionach UE opartych na gospodarce węglowej (DeCarb)

O PROJEKCIE

Celem projektu DeCarb jest wsparcie regionów europejskich intensywnie wykorzystujących węgiel w przejściu na stosowanie czystej energii bez uszczerbku dla stabilności gospodarczej i społecznej poprzez:Ocenę regionalnych uwarunkowań (mocnych stron, słabości, możliwości i zagrożeń) w celu wypracowania polityki na rzecz rozwoju i innowacji do stymulowania wzrostu i osiągnięcia założonych celów w zakresie emisji CO2;
Analizę i ocenę specyfiki danego terytorium, a także zwiększenie wiedzy i możliwości władz publicznych na temat potencjalnych strategii w celu łagodzenia skutków dekarbonizacji;
Wsparcie w opracowywaniu planów inwestycji w sektorze czystej energii i pozyskiwaniu dotacji publicznych oraz inicjowaniu inwestycji w obrębie czystych technologii węglowych;
Promowanie publicznego dialogu w celu rozwiązywania konfliktów, budowania konsensu
i podniesienia świadomości w zakresie regionalnego wdrażania przejścia na czystą energię.

PARTNERZY PROJEKTU

DeCarb skupia 9 partnerów z 9 krajów zainteresowanych przejściem na gospodarkę niskoemisyjną:

Bułgaria – Agencja Rozwoju Regionalnego Regionu Stara Zagora
Polska – Województwo Łódzkie
Węgry – ENEREA Eszak -Alfold Regionalna Agencja Energetyczna Non-profit
Rumunia – Agencja Rozwoju Regionalnego Południowo- Zachodniej Oltenii
Niemcy – Ministerstwo Gospodarki i Energetyki kraju związkowego Brandenburgia
Dania – Dom Energii (klaster)
Grecja – Regionalne Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych Macedonii Zachodniej
Słowenia – Agencja Energetyczna Regionu Savinjska, Saleska i Koroska
Hiszpania – Agencja Energetyczna Extremadura

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

Zapraszamy do współpracy przedstawicieli władz z regionu łódzkiego odpowiedzialnych za obszary polityki dotyczące energii, mobilności i gospodarki niskoemisyjnej; pracowników administracji publicznej zajmujących się tematyką gospodarki energetycznej, zrównoważonego rozwoju itp.; regionalne agencje energetyczne; agencje rozwoju regionalnego; agencje ds. transportu i mobilności; regionalne agencje ds. środowiska; uczelnie, ośrodki wiedzy i instytuty badawcze; inne organy publiczne, podmioty podlegające prawu publicznemu lub podmioty prywatne o charakterze non-profit działające
w obszarze gospodarki niskoemisyjnej.

Uczestnicy projektu będą współpracować w regionalnych grupach interesariuszy i uczestniczyć w wizytach studyjnych w celu wymiany z partnerami doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie efektywności energetycznej.

FINANSOWANIE

Projekt dofinansowany jest z środków programu Interreg Europe, Oś priorytetowa 3: „Gospodarka niskoemisyjna”
Wartość projektu wynosi: 1 807 739,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 536 578,15 EUR
Budżet dla województwa łódzkiego: 167 956,00 EUR

 

OKRES REALIZACJI

czerwiec 2018 – maj 2023

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Newsletter cz. 4 – maj 2020

Newsletter cz. 3 – listopad 2019

Rekultywacja gruntów pokopalnianych – wizyta studyjna w Brandenburgii 6-7.11.2019 r.

Regionalne spotkanie – 19 września 2019 r., Łódź

Nowy kierunek studiów „Energy Systems in the Built Environment” na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Newsletter DeCarb cz.2 – maj 2019

Newsletter DeCarb cz.1 – listopad 2018

II Regionalne spotkanie Interesariuszy projektu DeCarb, 26.04.2019, Łódź

I Regionalne spotkanie Interesariuszy projektu DeCarb, 21.11.2018, Łódź

Zaproszenie do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu DeCarb

27-28.06.2018 Kick-off Meeting – Stara Zagora, Bułgaria

25.06.2019 Program Rozwój Lokalny

Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego (GPP4Growth)

O PROJEKCIE

Województwo Łódzkie przystąpiło do projektu „Green public procurement for resource-efficient regional growth” – GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPE, Oś Priorytetowa IV: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Głównym celem projektu jest poprawa wdrażania instrumentów polityki rozwoju regionalnego w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez promowanie zastosowania zielonych zamówień publicznych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wymianę doświadczeń oraz próbę wdrożenia dobrych praktyk w zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych do głównego nurtu polityki regionalnej partnerów projektu.

GPP4GROWTH POLICY BRIEFS – PROJEKT W PIGUŁCE

Działanie A1.1 Korzyści, bariery i możliwości związane z zielonymi zamówieniami publicznymi w regionach europejskich

Działanie A1.2 Najlepsze praktyki stosowania zielonych zamówień publicznych w Unii Europejskiej

Działanie A1.3 Najlepsze polityki, plany i kryteria dotyczące stosowania zielonych zamówień publicznych w Unii Europejskiej

Działanie A1.3b Zalecenie w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zastosowanie zielonych zamówień publicznych

Działanie A1.4 Czynniki oddziałujące na udział przedsiębiorstw z kluczowych sektorów GPP4Growth w zielonych zamówieniach publicznych i procedurach przetargowych

Działanie A2.1 Wnioski ze spotkań z kluczowymi interesariuszami

Działanie A2.1b Sprawozdanie podsumowujące spotkania Grup Interesariuszy Regionalnych GPP4Growth

Działanie A3.1 Podsumowanie warsztatów na temat różnych podejść do zielonych zamówień publicznych

Działanie A3.2 Raport z warsztatów na temat oznakowania ekologicznego w zamówieniach publicznych

Działanie A3.3 Monitorowanie zielonych zamówień publicznych

Działanie A3.4 Wizyta studyjna dotycząca dobrych praktyk w zakresie wdrażania zielonych zamówień publicznych Prowincja Antwerpia 27-28 marca 2019 r.

Działanie A3.4b Warsztaty w ramach projektu GPP4Growth: GPP w Irlandii

Działanie A3.5 GPP4Growth – Międzynarodowa konferencja: zielone zamówienia publiczne

Działanie A4.1 Koszt Cyklu Życia Produktu (Life Cycle Costing – LCC)

III NABÓR DO GRUPY INTERESARIUSZY REGIONALNYCH W RAMACH PROJEKTÓW GPP4GROWTH

Serdecznie zapraszamy instytucje zainteresowane rozwijaniem zielonych zamówień publicznych w województwie łódzkim (podmioty prawa publicznego oraz instytucje okołobiznesowe z sektora non-profit) do współpracy w ramach Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu GPP4Growth.

Udział w pracach Grupy Interesariuszy Regionalnych pozwoli na jeszcze lepszą współpracę oraz wymianę informacji, m.in. w ramach planowanych szkoleń i konferencji tematycznych.

Chętne do współpracy w ramach projektu GPP4Growth instytucje zapraszamy do przesłania swojego Formularz zgłoszeniowy do Grupy Interesariuszy Regionalnych w ramach projektu GPP4Growth na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

Nabór ma charakter ciągły.

GPP4GROWTH NEWSLETTER

Newsletter #1

Newsletter #2

Newsletter #3

Newsletter #4

Newsletter #5

Newsletter #6

GPP4GROWTH PODRĘCZNIK DOBRYCH PRAKTYK

Good Practice Guide on successful GPP cases

II NABÓR DO GRUPY INTERESARIUSZY REGIONALNYCH W RAMACH PROJEKTÓW GPP4GROWTH

W związku z udziałem Województwa Łódzkiego w projekcie GPP4Growth, zapraszamy zainteresowane instytucje (podmioty prawa publicznego oraz instytucje okołobiznesowe z sektora non-profit) do współpracy w zakresie obszarów tematycznych objętych projektem.

Współpraca w ramach Grupy Interesariuszy Regionalnych pozwoli na jeszcze lepszą współpracę, m.in. w ramach planowanych szkoleń i konferencji tematycznych.

Chętne do współpracy w ramach projektu GPP4Growth instytucje zapraszamy do przesłania swojego zgłoszenia wraz z krótkim opisem proponowanego merytorycznego wkładu do projektu do dnia 31 marca 2018 r. na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

Wypełnij Kwestionariusz

BADANIE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA WZROST ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zbadania czynników mających wpływ na zielone zamówienia publiczne zarówno po stronie Dostawców jak i Zamawiających:

Ankieta

Badanie ankietowe przeprowadzane jest w 9 regionach partnerskich w ramach projektu GPP4Growth, w ramach zadania 1.4 – zbadania czynników wpływających na wzrost udzielanych zielonych zamówień publicznych, jak i wzrost zainteresowania udziałem Oferentów w dostarczaniu „zielonych produktów”.

Wiedza uzyskana z badania ankietowego przyczyni się do lepszego planowania rozwoju zielonych zamówień publicznych i „eko-innowacji”.

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Zadania zaplanowane w ramach projektu, którego czas trwania to 5 lat, obejmują m.in. nawiązanie współpracy z grupą interesariuszy w regionach partnerskich, wymianę doświadczeń w ramach tematycznych seminariów, warsztatów oraz wizyt studyjnych, stworzenie regionalnych planów działań.

II Spotkanie Partnerów projektu GPP4Growth, 14-16 listopada 2017 r.
III Spotkanie Obserwatorów Regionalnych, 25 kwietnia 2018 r.
III Spotkanie Partnerów Projektu GPP4Growth, 15-17 maja 2018 r.
Wizyta studyjna dotycząca dobrych praktyk w obszarze zielonych zamówień publicznych Wexford (Irlandia) 2-4 października 2018 r.
Wizyta studyjna dotycząca praktycznego wykorzystania zielonych zamówień publicznych jako narzędzia do stopniowego budowania w pełni zrównoważonej prowincji Antwerpii ( 27-28 marzec 2019 r.)
Warsztaty dotyczące monitorowania zielonych zamówień publicznych, Jelgawa (Łotwa), 11-13 czerwca 2019 r.
VI spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych
Międzyregionalna konferencja: Zielone zamówienia publiczne – Sliema, Malta 10-11.12.2019 r.
GPP4Growth w ramach konferencji w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” 11.12.2019 r.
„Cyrkularni w Biznesie”: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań w Województwie Łódzkim – GPP4Growh
Spotkanie regionalne dotyczące budowania synergii z instrumentami finansowymi UE w celu zwalczania negatywnych skutków pandemii COVID-19
GPP4Growth: Synergiczne działania dotyczące promowania zielonych zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19
“Cyrkularna perspektywa dla gospodarki regionu 2022+” – V spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektów: LCA4Regions, Replace, GPP4Growth, DeCarb – 24.02.2022 r.
II spotkanie regionalne oraz dzień informacyjny, 29.06.2022 r.
Warsztaty dotyczące zielonych zamówień publicznych na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 i sytuacji kryzysowych, Mediolan (Włochy), 7-8.07.2022 r.

RAPORT – ANALIZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ZIELONYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Raport – Analiza Możliwości Rozwoju Zielonych Zamówień Publicznych w Województwie Łódzkim

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ GPP4GROWTH

GPP4Growth Regionalny Plan Działań
GPP4Growth Regional Action Plan

FINANSOWANIE

Projekt dofinansowany jest z środków programu INTERREG EUROPA
Wartość projektu wynosi: 1 734 769,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 454 797,95 EUR Budżet dla województwa łódzkiego: 146 928,00 EUR

OKRES REALIZACJI

styczeń 2017 – grudzień 2021

PARTNERZY

Do Partnerstwa projektowego (oprócz Województwa Łódzkiego) przystąpiły następujące instytucje:

Uniwersytet w Patras (Grecja) – Lider projektu
Region Lombardia (Włochy)
Prowincja Antwerpia (Belgia)
Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego (Regionalny Rząd Andaluzji)
Region Zemgale (Litwa)
Agencja Rozwoju Regionalnego Stara Zagora (Bułgaria)
Departament Środowiska, Wspólnota Władz Lokalnych i Regionalnych (Irlandia)
Fundacja Rozwoju i Dialogu Regionalnego (Malta)

Projekt GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPA uzyskał dodatkowe wsparcie na działania związane z zapobieganiem negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na gospodarkę i stan środowiska UE.

Celem dodatkowych działań jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 oraz sytuacji kryzysowych na gospodarkę i stan środowiska UE poprzez promowanie stosowania zielonych zamówień publicznych.

Realizacja projektu została przedłużona do 31.12.2022 r.

Zaplanowano dodatkowe zadania oraz przydzielono na nie budżet. Dodatkowy budżet dla WŁ: 17 087,70 EUR (w tym wkład własny: 2 563,16 EUR, dofinansowanie z UE: 14 524,55 EUR). Działania, które zostały zaplanowane do realizacji związane są z organizacją 3. międzynarodowych oraz realizacją 2. regionalnych warsztatów, dotyczących możliwości stosowania zielonych zamówień publicznych w czasie pandemii, zorganizowaniem „wydarzenia promocyjnego” oraz przygotowaniem analizy porównawczej działań podejmowanych w tym zakresie w poszczególnych regionach partnerskich projektu.

Do projektu przystąpili następujący Partnerzy:

• Uniwersytet w Patras (Grecja);
• Region Lombardia (Włochy);
• Prowincja Antwerpia (Belgia);
• Agencja Rozwoju Regionalnego Stara Zagora (Bułgaria);
• Departament Środowiska, Wspólnota Władz Lokalnych i Regionalnych (Irlandia);
• Fundacja Rozwoju i Dialogu Regionalnego (Malta);
• Województwo Łódzkie.

Newsletter #1
Newsletter #2

Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej (LCA4Regions)

O PROJEKCIE

Województwo Łódzkie przystąpiło do projektu „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej” (LCA4REGIONS) w ramach programu INTERREG EUROPA. Głównym celem projektu jest poprawa wydajności i wykorzystania instrumentów polityk regionalnych dotyczących zasobów naturalnych poprzez zastosowanie założeń modelu gospodarki cyrkularnej i metody oceny cyklu życia produktu (LCA) w ramach prowadzonych działań. Projekt zakłada budowanie świadomości decydentów, kształtujących politykę rozwoju oraz tworzenie nowych postaw konsumentów w zakresie wykorzystania i wydobycia surowców naturalnych, ich obróbki, przetwarzania, sposobów dystrybucji czy ponownego wykorzystania.

LCA4Regions to jedna z pierwszych inicjatyw UE, która w tak kompleksowy sposób podchodzi do kwestii gospodarki obiegu zamkniętego, podkreślając znaczenie tworzenia spójnych i konsekwentnych polityk dla lepszego wykorzystania zasobów naturalnych.

Oczekiwanym rezultatem LCA4REGIONS jest zdefiniowanie i przyszłe wdrożenie 7 regionalnych planów działań oraz przygotowanie mapy drogowej, która określi kroki niezbędne do upowszechnienia wykorzystywania metody LCA, jako narzędzia umożliwiającego oszacowanie i ocenę negatywnych skutków całości poszczególnych procesów technologicznych na środowisko.

Dzięki współpracy projektowej zostaną odpowiednio zmodyfikowane regionalne strategie rozwoju i programy operacyjne, co przyczyni się do zwiększenia przejrzystości wszystkich procesów oraz zdefiniowania działań, które należy wprowadzić aby osiągnąć zrównoważony rozwój gospodarczy.

Film promocyjny LCA4Regions – zobacz
Film promocyjny LCA4Regions – wersja dla niewidzących – zobacz
Regionalny Plan Działania
LCA4Regions? – wszystko jasne!

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

Wszystkich zainteresowanych udziałem w wypracowaniu narzędzi i działań pozwalających na ochronę środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia
w polityce regionalnej Województwa Łódzkiego, serdecznie zapraszamy do współdziałania w pracach grupy roboczej projektu LCA4Regions jako INTERESARIUSZY projektu.

Oprócz przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych odpowiedzialnych za obszary ochrony środowiska i gospodarowania zasobami, polityki regionalnej, zapraszamy także do współpracy naukowców, ekspertów zajmujących się tematyką cyklu życia, praktyków, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne podmioty zainteresowane tą tematyką.

W celu przystąpienia do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu, prosimy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy (pobierz TUTAJ) i przesłać go na adres: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

Nabór ma charakter ciągły.

KONTAKT
tel.: (42) 663 38 03
e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl

DOTYCHCZASOWE WYDARZENIA PROJEKTOWE

Kick Off Meeting (spotkanie wstępne partnerów projektu) – Bruksela 30.09-1.10.2019 r.
I regionalne spotkanie interesariuszy projektu – 14.11.2019 r.
I międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Litwa, 15-16.01.2020 r.
II międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Hiszpania, 16-18.06.2020 r.
II regionalne spotkanie interesariuszy projektu – 23.09.2020
III międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Finlandia, 20-22.10.2020 r.
III regionalne spotkanie interesariuszy projektu – 3.12.2020
IV międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Słowenia, 25-27.05.2021 r.
„Kolej Zielonych Prędkości w Łódzkiem” – IV regionalne spotkanie interesariuszy projektu LCA4Regions oraz projektów REPLACE i DeCarb – 27.07.2021 r.”

V międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Województwo Łódzkie 28-30.09.2021 r.
VI międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Włochy, 22-24.11.2021 r.
Cyrkularna perspektywa dla gospodarki regionu 2022+” – V spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektów: LCA4Regions, Replace, GPP4Growth, DeCarb – 24.02.2022 r.
VII międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Portugalia , 16-17.03.2022 r.

Spotkanie w Regionie Satakunta – Finlandia, 12-13.04.2022 r.
Spotkanie partnerów projektu LCA4Regions w Brukseli – Belgia, 12.05.2022 r.
“LCAkcja dla Regionu” – VI spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektów: LCA4Regions, Replace, GPP4Growth, 29.06.2022 r.

BIULETYNY INFORMACYJNE

Biuletyn nr 1 – I międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Litwa, 15-16.01.2020 r.
Biuletyn nr 2 – II międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Hiszpania, 16-18.06.2020 r.
Biuletyn nr 2 – II międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Hiszpania, 16-18.06.2020 r. (streszczenie w j.polskim)
Biuletyn nr 3 – III międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Finlandia, 20-22.10.2020 r.
Biuletyn nr 4 – IV międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Słowenia, 25-27.05.2021 r.
Biuletyn nr 5 – V międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Łódź, 28-30.09.2021 r.
Biuletyn informacyjny – podsumowanie 2020 roku i wydarzenia nadchodzące w 2021 roku
Biuletyn informacyjny – podsumowanie 2021 roku i wydarzenia nadchodzące w 2022 roku
Biuletyn informacyjny nr 6 – bieżące wydarzenia – lipiec 2022

FINANSOWANIE

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG EUROPA
Wartość projektu wynosi: 1 719 759,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 461 795,15 EUR
Budżet dla województwa łódzkiego: 163 413,00 EUR

PARTNERZY

Do partnerstwa projektowego (oprócz Województwa Łódzkiego) przystąpiły następujące instytucje:

Government of Navarre (Hiszpania) – Lider projektu
Industrial Association of Navarra-AIN (Hiszpania),
Kaunas University of Technology (Litwa)
Pyhäjärvi Institute (Finlandia),
CIMBAL – Baixo Alentejo Intermunicipal Community (Portugalia),
Lombardy Region (Włochy),
National Institute of Chemistry (Słowenia),
ACR+ – Association of Cities and Regions for sustainable Resource management (Belgia)

OKRES REALIZACJI

sierpień 2019 – lipiec 2023

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU

https://www.interregeurope.eu/lca4regions/

Prekursorskie podejście do systemowych, holistycznych i integracyjnych rozwiązań dla nowego paradygmatu terytorialnej gospodarki o obiegu zamkniętym (FRONTSH1P)

 

O PROJEKCIE

Projekt FRONTSH1P uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Horyzont 2020, konkurs: H2020-LC-GD-2020 pn. „Building a low-carbon, climate resilient future: Research and Innovation in suport of the European Green Deal”.
Celem projektu jest wspieranie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego poprzez dostarczanie systemowych rozwiązań, które nie tylko odegrają istotną rolę w odbudowie po negatywnym społeczno-gospodarczym i środowiskowym wpływie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, lecz również wzmocnią regionalną transformację, a tym samym zrównoważenie środowiskowe, tworzenie nowych miejsc pracy i włączenie społeczne.
Ponadto, zaplanowano powielenie wypracowanych w międzynarodowym partnerstwie propozycji rozwiązań dla Województwa Łódzkiego do czterech innych europejskich regionów: Campania (Włochy), Stereá Elláda (Grecja), Região do Norte (Portugalia) i Friesland (Holandia).

PARTNERSTWO

W projekcie bierze udział 34. regionalnych, krajowych i zagranicznych partnerów, reprezentujących sektory: naukowy, społeczny, prywatny i publiczny.

FINANSOWANIE

Całkowity budżet projektu: 18 968 452,50 Euro
Budżet Województwa Łódzkiego: 406 250,00 Euro
Dofinansowanie dla Województwa Łódzkiego: 100%

OKRES REALIZACJI

listopad 2021 – październik 2025

Rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez udoskonalanie instrumentów polityki regionalnej – REPLACE

O PROJEKCIE

Projekt Rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez udoskonalanie instrumentów polityki regionalnej –REPLACE – dąży do poprawy zarządzania, wdrażania i monitorowania działań z zakresu polityki regionalnej, mających za zadanie ułatwienie przedsiębiorstwom transformacji z liniowych modeli biznesowych, na modele powiązane z gospodarką o obiegu zamkniętym, przy jednoczesnym stymulowaniu zrównoważonego rozwoju. Główne zamierzenie projektu dotyczy wykorzystania i rozwoju rozwiązań politycznych oraz działań skupiających się na identyfikacji, wartościowaniu, szacowaniu potencjału i finansowaniu poszczególnych etapów „życia” produktu, powiązanych w cyrkularne łańcuchy wartości. Działania te będą skutkować nowymi projektami lokalnymi i międzyregionalnymi. REPLACE opracuje wzorzec poziomu doskonałości cyrkularnej, który zawarty będzie w ramach prawnych i dostępny do wykorzystania przez przedsiębiorstwa znajdujące się na terenie regionu.

Gospodarka cyrkularna (CE) jest istotna dla przyszłości Europy ze względu na brak surowców i zmieniające się problemy środowiskowe. Projekt REPLACE to inicjatywa wspierająca integrację, wdrożenie i wykorzystanie doświadczeń zdobytych w ramach projektu SCREEN, powstałego w ramach programu HORYZONT 2020, poprzez zaangażowanie osób odpowiedzialnych za wyznaczanie kierunków polityki i organów zarządzających we wspólny cel, jakim jest poprawa funkcjonowania regionalnych programów operacyjnych (RPO) aby zwiększyć efektywność gospodarki cyrkularnej, dostosowując się jednocześnie do planu działania Komisji Europejskiej.

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

Wszystkich zainteresowanych udziałem w rozwoju efektywności gospodarki cyrkularnej w regionie, serdecznie zapraszamy do współpracy w ramach grupy roboczej projektu REPLACE jako INTERESARIUSZY projektu.

Oprócz przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych odpowiedzialnych za obszary ochrony środowiska i gospodarowania zasobami, polityki regionalnej, zapraszamy także do współpracy naukowców, ekspertów zajmujących się tematyką gospodarki cyrkularnej, praktyków, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i inne podmioty zainteresowane tą tematyką.

W celu przystąpienia do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu, prosimy wypełnić krótki formularz zgłoszeniowy (pobierz TUTAJ) i przesłać go na adres: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.

Nabór ma charakter ciągły.

KONTAKT

tel.: (42) 663 38 09

e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl

DOTYCHCZASOWE WYDARZENIA PROJEKTOWE

I Webinar Edukacyjny + Spotkanie Grupy Sterującej, 01.04.2020
„Kolej Zielonych Prędkości w Łódzkiem” – III spotkanie Interesariuszy Regionalnych Projektów: REPLACE, LCA4Regions, DeCarb, 27.07.2021 r.
„Zarządzanie gospodarką cyrkularną w przedsiębiorstwach” – Spotkanie Interesariuszy Regionalnych Projektów: LCA4Regions, REPLACE i Green Hub, 23.09.2020
II Międzynarodowe spotkanie partnerów + wizyta studyjna w Heraklionie na wyspie Kreta (Grecja), 6 – 8.10.2021 r.
“Cyrkularna perspektywa dla gospodarki regionu 2022+” – Spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektów: LCA4Regions, Replace, GPP4Growth, DeCarb 24.02.2022 r.
Spotkanie partnerów + wizyta studyjna w Saint-Denis na wyspie Reunion (Francja), 31.05 – 3.06.2022 r.
“LCAkcja dla Regionu” – Spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektów: LCA4Regions, Replace, GPP4Growth, 29.06.2022 r.

PARTNERZY PROJEKTU

Do Partnerstwa projektowego (oprócz Województwa Łódzkiego) przystąpiły następujące instytucje:

Region Lacjum (Włochy) – Lider projektu
Nexa – Regionalna Agencja Rozwoju Inwestycji i Innowacji (Francja)
Region Kreta (Grecja)
Instytut Gospodarki Międzynarodowej w Hamburgu (Niemcy)
Międzynarodowe Stowarzyszenie Badawcze VELTHA (Belgia)
Agencja Rozwoju Regionalnego Północno-Wschodniego (Rumunia)
Komisja Regionu Centro ds. koordynacji i rozwoju (Portugalia)
Prowincja Fryzja (Holandia)

REGIONALNY PLAN DZIAŁANIA

Regionalny Plan Działania
Regional Action Plan

FINANSOWANIE

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG EUROPA, Oś priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”
Wartość projektu wynosi: 1 694 570,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 374 769,50 EUR
Budżet dla województwa łódzkiego: 127 561,00 EUR

OKRES REALIZACJI

sierpień 2019 – lipiec 2023

STRONY INTERNETOWE PROJEKTU

https://www.interregeurope.eu/replace/

Projekty społeczne

Innowacje społeczne w zakresie integracji społecznej i gospodarczej obywateli państw spoza UE (ARRIVAL REGIONS)

 

O PROJEKCIE

Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie rozwiązań w zakresie społecznej integracji młodych imigrantów na obszarach pozamiejskich i miejskich dotkniętych zmianami demograficznymi.

Bezprecedensowy poziom migracji na obszarach wiejskich Europy Środkowej zanotowany w przeciągu kilku ostatnich lat stanowi długoterminowe wyzwanie, ale jest jednocześnie szansą, w sytuacji gdy integracja przybywających migrantów powiedzie się. Na obszarach wiejskich objętych projektem nastąpił spadek liczby ludności w wyniku zmian demograficznych. Wykształceni, młodzi ludzie opuszczają obszary wiejskie w poszukiwaniu lepszej pracy, wyższych dochodów i możliwości rozwoju w większych miastach lub zagranicą. Wraz ze zmianami demograficznymi pojawiają się wyzwania związane z reorganizacją usług użyteczności publicznej dla coraz mniejszej liczby osób o różnych potrzebach (opieka zdrowotna) oraz niedoborem wykwalifikowanej siły roboczej.

Województwo Łódzkie ze względu na depopulację i starzenie się społeczeństwa, potrzebuje chętnych do pracy, łatwo asymilujących się imigrantów. Naturalnymi kandydatami są nasi sąsiedzi Ukraińcy. Obywatele Ukrainy stanowią 70% wszystkich imigrantów zatrudnionych w województwie łódzkim. Odpowiednio zintegrowane osoby przybywające do regionu łódzkiego mogą przyczynić się do ożywienia gospodarczego („gospodarczej rewitalizacji”) tych obszarów poprzez wypełnienie wakatów w szkołach czy też lokalnych stowarzyszeniach (np. drużynach piłkarskich, ochotniczych strażach pożarnych) oraz zakładanie działalności gospodarczych.

ARRIVAL REGIONS promuje podejście oparte na innowacjach społecznych, aby integracja na obszarach wiejskich odniosła sukces, wzmacniając umiejętności i wiedzę zainteresowanych stron na rynku pracy oraz integrację społeczną obywateli państw trzecich.

Finansowanie

Projekt dofinansowany jest z środków programu Interreg Europa Środkowa
Wartość projektu wynosi: 2 204 872,00 euro
W tym dofinansowanie z UE dla województwa łódzkiego: 114 877,50 euro
Budżet dla województwa łódzkiego: 135 150,00 euro

Partnerzy projektu

ARRIVAL REGIONS skupia 13 partnerów z 6 krajów

Skład partnerstwa:

• Leibniz Institute for Regional Geography, Niemcy
• LAG Escartons and Waldensians Valleys, Włochy
• City of Osijek, Chorwacja
• Information legal centre, Chorwacja
• Mountain Union of Mongia e Cevetta Valley Langa Cebana Alta Valle Bormida, Włochy
• National Union of mountain municipalities and mountain communities – UNCEM Piemonte, Włochy
• University of West Bohemia in Pilsen, Czechy
• Center Rotunda, Koper, Słowacja
• Municipality of Postojna, Słowacja
• Uniwersytet Szczeciński, Polska
• Województwo Zachodniopomorskie, Polska
• Burgenland District, Niemcy
• Województwo Łódzkie, Polska

OKRES REALIZACJI

kwiecień 2019 – marzec 2022

Innowacyjny ekosystem w zakresie inteligentnej opieki nad osobami starszymi (I-CARE-SMART)

O PROJEKCIE

Celem projektu I –CARE-SMART jest budowanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami, które są w stanie dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej dla osób starszych.
Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania regionu dotyczące starzejącego się społeczeństwa i niewystarczającej oferty dla seniorów. Obecność samorządu województwa przyczyni się do wspierania innowacyjności i tworzenia nowych rozwiązań poświęconych rozwojowi „srebrnej gospodarki”. W ramach projektu stworzona zostanie ponadnarodowa otwarta platforma innowacji dla inteligentnej opieki nad osobami starszymi m.in. systemu powiadamiania służb ratunkowych, opieki koordynowanej, teleopieki i innych rozwiązań biznesowych dostosowanych do potrzeb seniorów z regionu łódzkiego.

I–CARE-SMART umożliwi nawiązanie partnerstw między władzami publicznymi, uniwersytetami, przedsiębiorstwami, podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze i opiekunami. Projekt przyczyni się do wypracowania skutecznych rozwiązań, aby odpowiedzieć na niezaspokojone wcześniej potrzeby osób starszych, w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. Osoby starsze, często także samotne i niepełnosprawne, wymagają specjalistycznego wsparcia. Istniejące rozwiązania takie jak elektroniczna wymiana danych o pacjencie, e-zdrowie, opaski monitorujące funkcje życiowe i czujniki upadku oraz sprzęt medyczny nie pozwalają całkowicie poprawić jakość życia osób starszych oraz zaspokoić wszelkie potrzeby zdrowotne tych osób. Z tego powodu tak istotne jest dostosowanie oferty usług dedykowanych seniorom. Partnerzy i interesariusze projektu ocenią możliwości zastosowania nowych rozwiązań i zaproponują środki do ich wdrożenia przez system opieki społecznej i zdrowotnej.

Finansowanie

Projekt dofinansowany jest z środków programu Interreg Europa Środkowa
Oś priorytetowa 1: Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności
Wartość projektu wynosi: 2.593.039,34 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 2.147.160,18 EUR
Budżet dla województwa łódzkiego: 199.468,96 EUR

Partnerzy projektu

I-CARE-SMART skupia 13 partnerów z 7 krajów :
Skład partnerstwa:
1. Municipality of Újbuda (Budapest, 11th district), Węgry
2. Budapest University of Technology and Economics, Węgry
3. Województwo Łódzkie, Polska
4. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
5. European Grouping of Territorial Cooperation Via Carpatia, Słowacja
6. Technical University of Kosice, Słowacja
7. Liguria Region, Włochy
8. SI4life Science and Business together to improve the quality of life for Seniors and People with Disabilities, Włochy
9. Institute of Social Services Prague, Czechy
10. SPEKTRA, manufacturing cooperative, Czechy
11. City of Graz, Austria
12. NOWA Training Counselling Project management, Austria
13. University of Applied Sciences for Economy, Technics and Culture, Niemcy
Partnerem stowarzyszonym, współpracującym z Województwem Łódzkim jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej.

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

Zapraszamy do współpracy przedstawicieli władz z regionu łódzkiego odpowiedzialnych za obszary „srebrnej ekonomii”, przedsiębiorstwa, podmioty prywatne o charakterze non-profit działające w obszarze usług opiekuńczych.
Uczestnicy projektu będą współpracować w regionalnych grupach interesariuszy i uczestniczyć w wizytach studyjnych w celu wymiany z partnerami doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie wsparcia osób starszych.

W celu zgłoszenia do w/w grupy prosimy wypełnić formularz (pobierz TUTAJ) i przesłać go na adres e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl.
Nabór ma charakter ciągły.

OKRES REALIZACJI

maj 2019 – kwiecień 2022

WYDARZENIA PROJEKTOWE

27-28 czerwca 2019, Budapeszt, Węgry I-CARE SMART na pokładzie !

sierpień 2019, Wojewódzkie Dni Seniora

7 październik 2019, VII Kongres Biogospodarki

28 stycznia 2020, Genua, Włochy, Spotkanie międzynarodowe

WYZWANIA DLA CENTRÓW REGIONALNYCH: PRZECIWDZIAŁANIE DEPOPULACJI, ROZWÓJ DOBRYCH PRAKTYK (DeCoDe)

O PROJEKCIE

Cel projektu: Stworzenie sieci dużych miast niebędących stolicami, dotkniętych przez problem depopulacji w celu promocji dobrych praktyk i rozwoju strategii kontroli depopulacji za pomocą silnych lokalnych struktur ekonomicznych oraz wzrost świadomości obywateli w zakresie mobilności w europejskich miastach

Cele szczegółowe:

 • Stworzenie i umacnianie związków pomiędzy europejskimi miastami
 • Promocja obywatelstwa europejskiego
 • Dzielenie się dobrymi praktykami i wdrażanie ich w innych miastach
 • Rozwój planu kontroli depopulacji

Grupa docelowa: mieszkańcy, samorządy lokalne, centra regionalne, ośrodki badawcze (zainteresowane analizą procesu i identyfikacją nowych inicjatyw, mających na celu zapobieganie negatywnym efektom depopulacji na danym terytorium).

CELE PROJEKTU

Celem projektu jest opracowanie efektywnego modelu współpracy publiczno-prywatnej na rzecz rozwoju innowacji, szczególnie w sferze usług w zakresie opieki zdrowotnej.

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

 • Kick of Meeting
 • Seminaria w miastach uczestniczących
 • Warsztaty i zajęcia praktyczne w regionach posiadających doświadczenie w przeciwdziałaniu depopulacji.
 • Konferencja podsumowująca projekt i rozpowszechnianie rezultatów.

REZULTATY

 • Wzrost wiedzy na temat procesu depopulacji w największych miastach Europy oraz centrach regionalnych,
 • Tworzenie i wzmocnienie związków między miastami i obywatelami UE,
 • Plany kontroli depopulacji.
 • Konferencja dotycząca działań zapobiegających depopulacji.

PARTNERZY

 • Daugavpils city council (Daugavpils, Latvia)
 • Kaunas city municipality (Kaunas, Lithuania)
 • Lodzkie Region (Lodzkie, Poland)
 • State Capital Magdeburg Department for Business Development, Tourism and Regional Co-operation International Business Promotion Office (Magdeburg, Germany)
 • CEIPES – International Center for Promotion of Education and Development (Palermo, Italy)
 • Municipality of Vejle (Vejle, Denmark)
 • European Center for Socio Professional Integration ACTA (Oradea, Romania)
 • ADIMAN – Association of Comprehensive Development in La Manchuela (Cuenca, Spain)

 

Final Results DeCoDe EN
Invitation to DeCoDe-Łódź
Minutes DeCoDe-Łódź
DeCoDe -Łódź -relacja
DeCoDe 2.meeting invitation
DeCoDe 2.meeting minutes
DeCoDe Newsletter nr 1 (PDF)
DeCoDe first meeting in Daugavpils

Projekty innowacyjne

Tworzenie wiedzy i powiązań między aniołami biznesu i sektorem publicznym w ekosystemach terytorialnych w celu wypełnienia luki finansowej dla innowacyjnych startupów CE-CONNECTOR

O PROJEKCIE

CE-Connector ma na celu pomoc w rozwoju startupów poprzez zniwelowanie luki finansowej w ramach funduszy dostępnych dla ich założycieli, budując zrównoważoną sieć powiązań między Aniołami biznesu, instytucjami publicznymi, przemysłem, a także ekosystemami regionów partnerskich.

Startupy są jedną z głównych sił napędowych innowacji. Wynika to przede wszystkim z szansy wykorzystania potencjału i entuzjazmu młodych ludzi pragnących poświęcić swój czas na kreację nowego biznesu. Rozwój miejsc pracy w społeczeństwie, dzięki tym inwestycjom jest w określonych ekosystemach efektywniejszy niż podejmowanie ryzyka przez duże przedsiębiorstwa i inwestorów.

W ramach projektu CE-Connector zostaną utworzone fundusze współinwestycyjne przeznaczone dla innowacyjnych startupów, których działalność wpisuje się w wybrane strategiczne specjalizacje ujęte
w Regionalnych Strategiach Innowacyjności.

Ze środków funduszy doinwestowanych zostanie 18 startupów (3 dla każdego kraju partnerskiego), przy czym każda inwestycja będzie realizowana przez grupę, przynajmniej trzech Aniołów Biznesu wraz z instytucjami publicznymi:

 • grupy Aniołów Biznesu zapewnią 75 % kosztów inwestycji;
 • dostawcy publiczni 25 % kosztów inwestycji w formie wkładu rzeczowego.

FINANSOWANIE

Projekt dofinansowany jest z środków programu Interreg Europa Środkowa
Wartość projektu wynosi: 1 995 288,03 euro
W tym dofinansowanie z UE dla województwa łódzkiego: 96 446,95 euro
Budżet dla województwa łódzkiego: 113 467,00 euro

PARTNERZY PROJEKTU

CE-Connector skupia 11 partnerów z 6 krajów

 1. DEX Innovation Centre, Czechy – Lider projektu
 2. Optimizacija OPTIM, Chorwacja,
 3. Razvojna agencija Zagreb, Chorwacja,
 4. P-INVENT Konzultációs, Węgry,
 5. Széchenyi Tökealap-kez elö Zrt., Węgry
 6. Bogatin, Słowenia,
 7. Tehnološki park Ljubljana, Słowenia
 8. Województwo Łódzkie, Polska
 9. Engineering Network – Das Mobilitätscluster e.V.. , Niemcy,
 10. Centrum Wsparcia Biznesu „Connect” sp. z. o.o., Polska
 11. Stadt Karlsruhe, Niemcy

OKRES REALIZACJI

kwiecień 2019 – czerwiec 2022

Ulepszenie instrumentów polityki dedykowanej rozwojowi systemu innowacji MŚP poprzez wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 (INNOPROVEMENT)

O PROJEKCIE

Przemysł 4.0 wpływa w coraz większym stopniu na innowacyjność działań podejmowanych przez europejskie przedsiębiorstwa. Brak dostosowania metod produkcji oraz jakości wykonywanych usług do zasad Przemysłu 4.0 przyczynia się do utraty klientów i zmniejszenia rynków zbytu. Projekt INNOPROVEMENT realizowany jest głównie z myślą o MŚP, aby pomóc im sprostać wyzwaniom jakie stawia przed nimi nowa rewolucja przemysłowa, a tym samym zwiększyć ich konkurencyjność. Analiza przedmiotu projektu wskazuje, że instrumenty polityk regionalnych ukierunkowanych na innowacje w MŚP napotykają na trudności z wydajnym wspieraniem projektów związanych
z Przemysłem 4.0. Celem projektu INNOPROVEMENT jest poprawa istniejących instrumentów polityk regionalnych, które będą wykorzystywane na etapie tworzenia dokumentów programowych w ramach EFRR dotyczących MŚP otrzymujących wsparcie na działania związane z Przemysłem 4.0.

W drodze wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami biorącymi udział w projekcie zbadane zostaną następujące zagadnienia:

 • innowacje w rozwoju oprogramowania
 • efektywność wydatkowania publicznych środków na wsparcie badań i rozwoju w ramach przemysłu 4.0.
 • wprowadzanie przemysłu 4.0. do tradycyjnych gałęzi przemysłu
 • przemysł 4.0. w inicjatywach publicznych
 • metodologie oceny wartości rynkowej
 • dostosowywanie konkursów do wymagań koncepcji przemysłu 4.0.
 • definicja macierzy oceny dojrzałości przemysłu 4.0

Wymiana doświadczeń w powyższych tematach będzie głównym elementem działań projektowych. Korzystając z rezultatów partnerzy opracują plany działań w celu poprawy instrumentów polityki regionalnej.

KONTAKT
tel.: (42) 663 38 10, (42) 663 38 08
e-mail: projekty.miedzynarodowe@lodzkie.pl

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Wirtualne spotkanie tematyczne (14.05.2020)
III międzynarodowe warsztaty tematyczne – 19-20.11.2019 Lizbona
I Spotkanie regionalne w ramach projektu INNO PROVEMENT
Rekrutacja do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu INNOPROVEMENT
23-24 października 2018 – spotkanie inaugurujące projekt – Budapeszt (Węgry)

Finansowanie

Projekt dofinansowany jest z środków programu INTERREG EUROPA, Oś priorytetowa 1: „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”
Wartość projektu wynosi: 1 767 671,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 481 043,45 EUR
Budżet dla województwa łódzkiego: 181 975,00 EUR

OKRES REALIZACJI

czerwiec 2018 – maj 2023

Partnerzy

Ministry of Finance (Węgry) – Lider Projektu
ICT Association of Hungary (Węgry)
Ministry of Industry and Trade (Czechy)
Region of Thessaly (Grecja)
Marche Region (Włochy)
Managing Authority of the Competitiveness and Internationalization Operational Programme -COMPETE 2020 (Portugalia)
Regional Council of Kainuu (Finlandia)
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego (FINCH)

O PROJEKCIE

Województwo Łódzkie przystąpiło do projektu pn. „Financing impact on regional development of cultural heritage valorisation” – FINCH w ramach Programu INTERREG EUROPA, Oś Priorytetowa IV: Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami.

Głównym celem projektu jest zwiększenie gospodarczego i społecznego wpływu działań związanych z waloryzacją dziedzictwa kulturowego poprzez poprawę powiązanych polityk i ułatwienie zaangażowania podmiotów prywatnych w zakresie ochrony, przywracania, waloryzacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez partnerstwa między sektorem publicznym i prywatnym oraz zastosowanie innowacyjnych instrumentów finansowych, w tym PPP.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wymianę doświadczeń oraz próbę wdrożenia dobrych praktyk w zakresie finansowania waloryzacji dziedzictwa kulturowego do głównego nurtu polityki regionalnej partnerów projektu.

Wydarzenia projektowe

„Wdrażanie Regionalnego Planu Działań w Województwie Łódzkim”

V Spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych 17.05.2021 r.

VII spotkanie Partnerów programu FINCH, 18-19 STYCZNIA 2021 R.

IV Spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych 20.02.2020 r.

VI spotkanie Partnerów projektu FINCH, 23-24 października 2019 r.

III Spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych 24.07.2019 r.

V spotkanie Partnerów projektu FINCH, 12-13 czerwca 2019 r.

IV Spotkanie Partnerów projektu FINCH, 9-10.04.2019 r.

II Spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektu FINCH, 7.05.2019 r.

III Spotkanie Partnerów projektu FINCH, 26-27.02.2019 r.

II Spotkanie Partnerów projektu FINCH, 6-7.11.2018 r.

I Spotkanie Interesariuszy Projektu FINCH, 25.09.2018 r.

Zaproszenie na I Spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektu FINCH, 25.09.2018 r.

Zaproszenie do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu FINCH

Spotkanie Partnerów projektu FINCH, 3-4.07.2018 r.

OPRACOWANIA

“Living Document” – Przewodnik w zakresie stosowania instrumentów finansowych i regulacji dotyczących współpracy z sektorem prywatnym
Regionalny Plan Działań Województwa Łódzkiego
Źródła finansowania dziedzictwa kulturowego – przewodnik

FINANSOWANIE

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG EUROPA
Wartość projektu wynosi: 1 467 665,00 EUR
W tym dofinansowanie z UE: 1 247 515,25 EUR
Budżet dla województwa łódzkiego: 119 250,00 EUR

OKRES REALIZACJI

czerwiec 2018 – listopad 2022

PARTNERZY

Do Partnerstwa projektowego (oprócz Województwa Łódzkiego) przystąpiły następujące instytucje:

Region Piemont (Włochy) – Lider projektu
Uniwersytet w Turynie (Włochy)
Bank Rozwoju Saxony-Anhalt (Niemcy)
Agencja Rozwoju Regionalnego South-West Oltenia (Rumunia)
Region La Rioja (Hiszpania)
Rada Regionu South Ostrobotnia (Finlandia)
Region Tesalia (Grecja)

ULOTKA

FINCH ulotka PL

Projekty zakończone

PARTNERSTWO GOSPODARCZE DROGĄ DO INTERNACJONALIZACJI MŚP WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
O PROJEKCIE

CELE PROJEKTU

Zwiększenie wartości eksportu firm z naszego regionu. Jako rynki docelowe prowadzonych działań wybrano 8 zagranicznych regionów partnerskich: Bawaria, Badenia-Wirtembergia (Niemcy), Styria (Austria), obwody winnicki i wołyński (Ukraina), obwód witebski (Białoruś), okręg wileński (Litwa), Daugavpils (Łotwa). Dla tych rynków wybrano 3 branże strategiczne:

 1. nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
 2. innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
 3. informatyka i telekomunikacja
OKRES REALIZACJI

01.01.2018 -31.12.2019

 

ZREALIZOWANE ZADANIA
 1. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przedstawili ofertę MŚP z naszego regionu podczas misji pilotażowych do 8 zagranicznych regionów partnerskich – II-III kw. 2018 r.
 2. 15 października 2018 r. zorganizowano w Łodzi business mikser dla przedsiębiorców z zagranicy i województwa łódzkiego, w którym uczestniczyło ok. 100 osób.
 3. Misje wyjazdowe przedsiębiorców z Województwa Łódzkiego do 8 regionów partnerskich – III-IV kw. 2019 r.

 

Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych
O PROJEKCIE

Głównym celem projektu była promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosiła: 4 416 996,96 złotych
Wartość dofinansowania z UE: 3 052 396,28 złotych

DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

1. Udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych zmierzających do umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i podniesienia rangi gospodarczej województwa łódzkiego:
a) EXPO Horticultural 2019 w Pekinie.
b) EXPO 2020 w Dubaju wraz z targami Beautyworld Middle East 2021 w Dubaju.
2. Projekt obejmował następujące działania w ramach każdego ww. wydarzenia:
a) Kampanię promocyjną mającą na celu rekrutację firm z sektora MŚP z branży – inteligentnych specjalizacji WŁ.
b) Organizacje misji gospodarczych dla firm do Chin (Pekin) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubaj).

Relacje z misji gospodarczych dostępne są pod linkami:
Chiny: www.lodzkie.pl/chiny-lodzkie-misja-gospdoarcza
ZEA: www.biznes.lodzkie.pl/za-nami-misja-gospodarcza-w-dubaju/

FIRMY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

W misji gospodarczej do Chin wzięły udział następujące firmy:
1. Zakłady Drobiarskie Drob Bogs
2. Chrupex
3. ZPHU Moryń
4. Ichem
5. OSM WART-MILK
6. Wiatrowy Sad Grażyna Wiatr
7. SelfMaker
8. LennyLamb
9. Oilmedica sp. z o.o.
10. Skalar Bajurscy spółka jawna
11. Jagoda JPS
12. Consay

W misji gospodarczej do ZEA wzięły udział następujące firmy:
1. Oilmedica Sp. z o.o.
2. Efektima
3. Vasco Official Gel Polish
4. Supply Nails, Erbi Sp. z o.o.
5. Medic Natural Cosmetics Sp. J.
6. Brawo R. Biegański, K. Biegańska Sp. J.
7. IP Polska Sp. z o.o.
8. Cardinal Pharma S.A.
9. Opharm Sp. z o.o.
10. Euroleki Gk Sp. z o.o., Sp. K
11. Dermoklinika-Centrum Medyczne S.C.

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

Projekt został zakończony w dniu 31.12.2021 r.

OKRES REALIZACJI

maj 2019 – grudzień 2021

Łódzkie dla biznesu – umiędzynarodowienie działalności gospodarczej Województwa Łódzkiego w Chinach
O PROJEKCIE

Projekt „Łódzkie dla biznesu – umiędzynarodowienie działalności gospodarczej Województwa Łódzkiego w Chinach” dotyczy działań z obszaru umiędzynarodowienia i promocji gospodarczej strategicznych sektorów województwa łódzkiego na obszarze Chin, poprzez organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu
W ramach przedsięwzięcia funkcjonują następujące mechanizmy:

 • Udział w targach China International Import Expo w latach 2021, 2022, 2023 w Szanghaju, połączonych z organizacja spotkań B2B podczas targów.
 • Udział w targach China Import and Export Fair w Kantonie w latach 2022, 2023, połączonych z organizacja spotkań B2B podczas targów.
 • Organizacja spotkań, których celem będzie prezentacja i promocja oferty inwestycyjno-handlowej Województwa Łódzkiego w Szanghaju i Xi’an(Shaanxi) w latach 2021, 2022, 2023.
 • Organizacja spotkań, których celem będzie prezentacja i promocja oferty inwestycyjno-handlowej Łódzkiego w Kantonie (Guangdong) i Xiamen (Fuijan) w latach 2022, 2023.
Cele projektu:
 • rozwój sektorów strategicznych województwa łódzkiego na arenie międzynarodowej poprzez zwiększenie poziomu handlu zagranicznego i
 • rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP a partnerami z Chin;
 • rozszerzenie na nowe chińskie prowincje współpracy i działań z obszaru promocji;
 • budowanie sieci międzynarodowej współpracy oraz zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Łódzkiego
FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu.

Wartość projektu wynosi: 1.899.836,37 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1.322.405,80 PLN

OKRES REALIZACJI

2021-04-01 – 2023-12-31

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Informacje wkrótce

Łódzkie dla biznesu – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju
O PROJEKCIE

Projekt polega na  udziale w międzynarodowym wydarzeniu gospodarczym, jakim jest Wystawa Światowa EXPO 2020 w Dubaju oraz prowadzeniu działań ukierunkowanych na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej przedsiębiorstw z województwa łódzkiego i budowanie międzynarodowej przewagi konkurencyjnej Łódzkiego. Najważniejszymi celami projektu są: rozwój sektorów strategicznych województwa łódzkiego uznanych za regionalne inteligentne specjalizacje na arenie międzynarodowej, zwiększenie zasięgu oddziaływania promocji gospodarczej, budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej i rozwój powiązań handlowych ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi (ZEA) oraz zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu i wzmocnienie wizerunku Województwa Łódzkiego, jako atrakcyjnego obszaru gospodarczego w kontaktach z rynkiem Bliskiego Wschodu.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu

Wartość projektu wynosi: 2.347.444,55 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1.711.524,61 PLN

OKRES REALIZACJI

01.06.2020 – 31.03.2022

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Strona projektu: www.biznes.lodzkie.pl/expodubaj/

Lodzkie4business+
O PROJEKCIE

Projekt „Lodzkie4business+” dotyczy kompleksowego wsparcia biznesu w województwie łódzkim. W ramach przedsięwzięcia funkcjonują następujące mechanizmy:

 • Centra Innowacji Biznesowej – zespół profesjonalnych doradców biznesu, którzy bezpłatnie pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa;
 • SkyHUB – niekomercyjna przestrzeń do pracy wspólnej oferująca szereg usług m.in. indywidualne porady mentorskie oraz eksperckie, warsztaty i  wydarzenia biznesowe, a także wsparcie w zakresie zakładania działalności gospodarczej.
 • Biuro Wsparcia Eksportu – zespół konsultantów, których zadaniem jest wspieranie międzynarodowej działalności firm z województwa łódzkiego.

Projekt „Lodzkie4business+” to połączenie wszystkich dotychczasowych pojedynczych działań w całość i skupienie ich pod jednym wspólnym szyldem.

Cele projektu:

 • zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP
 • promocja atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionalnych
 • rozwój współpracy na linii biznes-nauka-samorząd
 • podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do informacji gospodarczych i nowych technologii
 • promowanie Województwa Łódzkiego, jako regionu innowacji (technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, produktowych i procesowych)
 • rozwój narzędzi ułatwiających start do biznesu
FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 8 630 462,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 6 281 081,81 PLN

OKRES REALIZACJI

01.04.2019 – 31.08.2021

WYDARZENIA PROJEKTOWE
 • Money Makers
 • Eksperckie Porady (w tym Meet the Business)
 • Kuźnia Pomysłów edycja II i III
 • Lodzkie Innovation Days edycja II
 • Gra Miejska
WDRAŻANIE STANDARDÓW OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

O PROJEKCIE

Celem projektu jest poprawa jakości obsługi inwestora w samorządach Województwa Łódzkiego dzięki wprowadzeniu standaryzacji zalecanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Dążeniem jednolitego podejścia do obsługi inwestora jest uzyskanie lepszej, sprawniejszej i bardziej profesjonalnej obsługi inwestora w samorządzie, co z kolei wpłynie pozytywnie na wizerunek gminy czy powiatu i jej ocenę jako miejsca do lokowania inwestycji. W szerszym ujęciu – samorząd przyjazny inwestorowi, to także samorząd przyjazny przedsiębiorcy – niezależnie od jego planów inwestycyjnych.

W województwie łódzkim projektem objętych zostało 81 jednostek samorządu terytorialnego, z których minimum 40 wdroży standardy obsługi inwestora. Efektem wdrożenia standardów przez poszczególne samorządy ma być wysoki poziom obsługi przedsiębiorców zainteresowanych realizacją nowej inwestycji na terenie danej gminy czy powiatu.

Korzyści dla samorządów Województwa Łódzkiego objętych projektem:

 • Audyt diagnostyczny weryfikujący stan obsługi inwestora w 81 jednostkach samorządu terytorialnego, którego podsumowaniem jest raport wskazujący na mocne i słabe strony w procesie obsługi inwestora i promocji gospodarczej danej gminy czy powiatu. Raporty zostały już przekazane zainteresowanym instytucjom. W efekcie audytu diagnostycznego nastąpi wybór 40 JST, w których nastąpi wdrożenie standardów obsługi inwestora.
 • Pakiet kompleksowych specjalistycznych szkoleń dla kierowników urzędów oraz pracowników zajmujących się obsługą inwestora danej jednostce.
 • Co najmniej 40 gmin i powiatów wdroży standardy obsługi inwestora w urzędzie oraz objętych zostanie współpracą doradczo-szkoleniową, w ramach której zostaną wypracowane rozwiązania niezbędne do zastosowania w danej jednostce. Każdy samorząd otrzyma pakiet zdjęć stacjonarnych i lotniczych do przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej, komplet folderów dla ofert inwestycyjnych, opisy stron internetowych (przetłumaczonych na 2 języki zgodnie z wytycznymi PAIH) oraz sprzęt audiowizualny do prezentacji ofert inwestycyjnych podczas spotkań z przedsiębiorcami. W wybranych samorządach przeprowadzona zostanie również analiza przedtransakcyjna terenów inwestycyjnych typu “due diligence”.

Gminy uczestniczące w projekcie uprawnione będą do uzyskania certyfikatu wdrożenia standardów obsługi inwestora w samorządzie.
Certyfikat poświadczy, że gmina przeszła z sukcesem przez trzy fazy projektu: szkolenia, indywidualne doradztwo i wdrożenie standardów obsługi inwestora.

Samorządy uczestniczą w realizowanych działaniach bezpłatnie, a obowiązkowy wkład własny na poziomie 10% jest wnoszony wyłącznie bezgotówkowo w formie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych na dedykowane szkolenia w czasie pracy. Istotne jest to, że samorządy objęte wsparciem nie ponoszą ryzyka realizacji projektu, w tym odpowiedzialności za jego rozliczenie, kontrolę i osiągnięcie wskaźników, a jedynie  korzystają z bezpłatnego wsparcia w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą Euro Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 100/11, 61-757 jako Partnerem Wiodącym.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Wartość projektu wynosi: 1 996 517,52 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1 795 637,52  PLN


OKRES REALIZACJI

1.12.2019 – 31.12.2021 r.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Zakończona.

ZAKWALIFIKOWANE SAMORZĄDY

1. Gmina Sulejów
2. Gmina Rozprza
3. Gmina Miasto Sieradz
4. Miasto Zduńska Wola
5. Gmina Lubochnia
6. Gmina Koluszki
7. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
8. Gmina Drzewica
9. Gmina Sędziejowice
10. Gmina Zelów
11. Gmina Krośniewice
12. Powiat Piotrkowski
13. Gmina Brójce
14. Gmina Kleszczów
15. Gmina Rzgów
16. Gmina Gorzkowice
17. Gmina Wieruszów
18. Powiat Tomaszowski
19. Gmina Biała Rawska
20. Gmina Paradyż
21. Gmina Miasta Głowno
22. Gmina Godzianowice
23. Miasto Brzeziny
24. Gmina Tuszyn
25. Gmina Zgierz
26. Miasto Rawa Mazowiecka
27. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
28. Gmina Bedlno
29. Miasto Bełchatów
30. Powiat Sieradzki
31. Gmina Radomsko
32. Gmina Białaczów
33. Gmina Żychlin
34. Gmina Konstantynów Łódzki
35. Gmina Tomaszów Mazowiecki
36. Gmina Łubnice
37. Gmina Bolimów
38. Gmina Sokolniki
39. Powiat Bełchatowski
40. Gmina Zduńska Wola
41. Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
42. Gmina Miasto Ozorków
43. Starostwo Powiatowe w Wieluniu
44. Gmina Strzelce Wielkie
45. Gmina Regnów
46. Gmina i Miasto Szadek
47. Gmina Moszczenica
48. Miasto Łowicz
49. Gmina Klonowa
50. Gmina Burzenin
51. Gmina Brzeźnio
52. Gmina Warta
53. Gmina Będków
54. Gmina Wartkowice
55. Powiat Łowicki
56. Gmina Gidle
57. Miasto Radomsko
58. Urząd Miejski w Pajęcznie
59. Gmina Witonia
60. Starostwo Powiatowe w Poddębicach
61. Gmina Łanięta
62. Powiat Pajęczański
63. Gmina Zduny
64. Starostwo Powiatowe w Brzezinach
65. Gmina Dobryszyce
66. Gmina Czarnocin
67. Gmina Gomunice
68. Gmina Dalików
69. Gmina Świnice Warckie
70. Gmina Jeżów
71. Gmina Brąszewice
72. Gmina Cielądz
73. Gmina Głuchów
74. Gmina Rawa Mazowiecka
75. Gmina Galewice
76. Starostwo Powiatowe w Łasku
77. Gmina Nowe Ostrowy
78. Miasto Łęczyca
79. Gmina Rząśnia
80. Gmina Łask
81. Gmina Miasto Zgierz

Strona projektu: Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego»