ZNAJDŹ PARTNERA DO PROJEKTU

NASZE PROJEKTY

TRWAJĄCE

Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu
O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa poprzez zbudowanie sieci współpracy z podmiotami z innych europejskich regionów.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 1 771 624,20 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1 381 438,43 PLN

OKRES REALIZACJI

01.03.2017 – 31.12.2020

FIRMY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

W ramach przeprowadzonej rekrutacji do projektu Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu wyłoniono 64 przedsiębiorstwa z regionu łódzkiego, zainteresowane rozszerzeniem działalności w krajach Beneluksu. Po dokonaniu analizy ich potencjału eksportowego, do kolejnego etapu projektu i udziału w wydarzeniach targowo-konferencyjnych w krajach Beneluksu, zakwalifikowano następujące firmy:

ACORA EVENTS, ALLES, ATHENA Property Management, BAFESTO, BOXlife, CONSAY, D44 Architektura, EKO-NATURA, EXACO, HERBSLAND, INOVATICA, IZODOM 2000 Polska, JANMOR Stocznia Jachtowa, KONRAD, LENTIMAX, LIKI MOBILE SOLUTIONS, LIV’ERS Katarzyna Meyer, MEDICA Karolina Kabot, OKEDA, RR OFFICE, SAW-POL, SKALAR, SOLIGRANO, SYNTEX, TEXPOL, VERO Tłocznia Soków Owocowych, VTC JACHTING, WIATROWY SAD, WNĘTRZA, ZOOKSY

 
WYDARZENIA PROJEKTOWE
LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego
O PROJEKCIE

Projekt ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firm z województwa łódzkiego (WŁ) poprzez stworzenie warunków sprzyjających ich internacjonalizacji. Ideą projektu jest opieka nad przedsiębiorcą biorącym udział w projekcie przez cały okres jego trwania, w tym uzbrojenie wyselekcjonowanych firm w wiedzę niezbędną do zdobycia nowych rynków zbytu. Celem projektu jest zwiększenie wartości eksportu firm z branż posiadających strategiczne znaczenie dla gospodarki regionu łódzkiego. Wszystkie działania ujęte projektem mają na celu stały i długotrwały rozwój sektora MŚP.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.
Wartość projektu wynosi: 5 976 800,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 4 130 308,95PLN

OKRES REALIZACJI

01.2017 – 12.2020

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Realizacja planu działania* dla specjalizacji medycyna, farmacja, kosmetyki – Zjednoczone Emiraty Arabskie
Realizacja planu działania dla specjalizacji Informatyka i telekomunikacja – Stany Zjednoczone
Realizacja planu działania dla specjalizacji Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze- Stany Zjednoczone, Kanada
Realizacja planu działania dla specjalizacji Zaawansowane materiały budowlane –  Norwegia
Realizacja planu działania dla specjalizacji Energetyka (w tym OZE) – Norwegia
Realizacja planu działania dla specjalizacji Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo) – Dania
Kampania promocyjno-informacyjna

*Każdy plan działania obejmuje: wizytę pilotażową, spotkanie informacyjne, bezpośrednie wsparcie przedwyjazdowe, organizację misji gospodarczej połączonej z udziałem w międzynarodowych targach (w charakterze zwiedzającego lub zbiorowego wystawcy) oraz udział w przygotowanych dla każdej z firm spotkaniach matchmakingowych, wizytę partnera zagranicznego w regionie.

Lodzkie4business+
O PROJEKCIE

Projekt „Lodzkie4business+” dotyczy kompleksowego wsparcia biznesu w województwie łódzkim. W ramach przedsięwzięcia funkcjonują następujące mechanizmy:

 • Centra Innowacji Biznesowej – zespół profesjonalnych doradców biznesu, którzy bezpłatnie pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa;
 • SkyHUB – niekomercyjna przestrzeń do pracy wspólnej oferująca szereg usług m.in. indywidualne porady mentorskie oraz eksperckie, warsztaty i  wydarzenia biznesowe, a także wsparcie w zakresie zakładania działalności gospodarczej.
 • Biuro Wsparcia Eksportu – zespół konsultantów, których zadaniem jest wspieranie międzynarodowej działalności firm z województwa łódzkiego.

Projekt „Lodzkie4business+” to połączenie wszystkich dotychczasowych pojedynczych działań w całość i skupienie ich pod jednym wspólnym szyldem.

Cele projektu:

 • zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP
 • promocja atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionalnych
 • rozwój współpracy na linii biznes-nauka-samorząd
 • podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do informacji gospodarczych i nowych technologii
 • promowanie Województwa Łódzkiego, jako regionu innowacji (technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, produktowych i procesowych)
 • rozwój narzędzi ułatwiających start do biznesu
FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 8 630 462,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 6 281 081,81 PLN

OKRES REALIZACJI

01.04.2019 – 31.03.2021

 

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Informacje wkrótce.

Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych
O PROJEKCIE

Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych, inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2: Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 4 416 996,96 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 3 052 396,28 PLN


OKRES REALIZACJI

05.10.2018 – 31.07.2021

WYDARZENIA PROJEKTOWE:

Informacje wkrótce.

LODZKIE GO BENELUX
O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego poprzez budowanie współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich.

Cele szczegółowe obejmują:

 • zwiększenie handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez opracowanie i promocję kompleksowej oferty handlowej i współpracy przedsiębiorców z województwa łódzkiego w krajach Beneluksu,
 • tworzenie w regionie partnerstw na rzecz współpracy międzynarodowej, wzrostu poziomu eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu oraz tworzenie w Brukseli przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów, w szczególności działających na rzecz gospodarki cyrkularnej.
FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 2 392 494,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1 817 132,00 PLN

OKRES REALIZACJI

01.10.2019 – 30.09.2023

 

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Informacje wkrótce.

Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "LODZKIE GREEN HUB"
O PROJEKCIE

Celem projektu jest umożliwienie przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego stworzenia oferty produktów konkurencyjnych na rynku międzynarodowym w jednym z  kierunków globalnego rozwoju, którym jest gospodarka cyrkularna. Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich.

Projekt przyczyni się do  wzrostu konkurencyjności firm z regionu łódzkiego na rynku europejskim i włączenia przedsiębiorców w międzynarodowy nurt korzyści płynących z wdrażania rozwiązań gospodarki cyrkularnej.

Pozwoli także na internacjonalizację działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego w ramach sieci współpracy gospodarczej poprzez aktywny udział w spotkaniach, seminariach, wizytach studyjnych, sesjach brokerskich z zakresu gospodarki cyrkularnej.
Dzięki uczestnictwu w europejskich wydarzeniach branżowych, konferencjach, sympozjach i seminariach dotyczących tematyki gospodarki cyrkularnej możliwa będzie międzynarodowa wymiana doświadczeń i informacji najnowszych trendów.  Udział w tego typu wydarzeniach pozwoli także na wymianę dobrych praktyk oraz, europejskich rozwiązań biznesowych. Dzięki uczestnictwu przedsiębiorców z regionu łódzkiego w spotkaniach w środowisku międzynarodowym możliwe będzie budowanie kontaktów biznesowych oraz sieci współpracy.

Docelową grupą odbiorców projektu będą mikro, mali i średni przedsiębiorcy z regionu łódzkiego zainteresowani wdrożeniem rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej, gotowi na zmianę modeli biznesowych z liniowych na cyrkularna i zainteresowanych rozwojem na skale międzynarodową.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu wynosi: 933 160,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 712 791,50 PLN

OKRES REALIZACJI

01.08.2019  – 30.06.2023

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Informacje wkrótce.

ZAKOŃCZONE

PARTNERSTWO GOSPODARCZE DROGĄ DO INTERNACJONALIZACJI MŚP WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
O PROJEKCIE

CELE PROJEKTU

Zwiększenie wartości eksportu firm z naszego regionu. Jako rynki docelowe prowadzonych działań wybrano 8 zagranicznych regionów partnerskich: Bawaria, Badenia-Wirtembergia (Niemcy), Styria (Austria), obwody winnicki i wołyński (Ukraina), obwód witebski (Białoruś), okręg wileński (Litwa), Daugavpils (Łotwa). Dla tych rynków wybrano 3 branże strategiczne:

 1. nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
 2. innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
 3. informatyka i telekomunikacja
OKRES REALIZACJI

01.01.2018 -31.12.2019

 

ZREALIZOWANE ZADANIA
 1. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przedstawili ofertę MŚP z naszego regionu podczas misji pilotażowych do 8 zagranicznych regionów partnerskich – II-III kw. 2018 r.
 2. 15 października 2018 r. zorganizowano w Łodzi business mikser dla przedsiębiorców z zagranicy i województwa łódzkiego, w którym uczestniczyło ok. 100 osób.
 3. Misje wyjazdowe przedsiębiorców z Województwa Łódzkiego do 8 regionów partnerskich – III-IV kw. 2019 r.