Wybierz Strona

ZNAJDŹ PARTNERA DO PROJEKTU

NASZE PROJEKTY

TRWAJĄCE

Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu
O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa poprzez zbudowanie sieci współpracy z podmiotami z innych europejskich regionów.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 1 771 624,20 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1 381 438,43 PLN

OKRES REALIZACJI

01.03.2017 – 31.12.2020

FIRMY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

W ramach przeprowadzonej rekrutacji do projektu Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu wyłoniono 64 przedsiębiorstwa z regionu łódzkiego, zainteresowane rozszerzeniem działalności w krajach Beneluksu. Po dokonaniu analizy ich potencjału eksportowego, do kolejnego etapu projektu i udziału w wydarzeniach targowo-konferencyjnych w krajach Beneluksu, zakwalifikowano następujące firmy:

ACORA EVENTS, ALLES, ATHENA Property Management, BAFESTO, BOXlife, CONSAY, D44 Architektura, EKO-NATURA, EXACO, HERBSLAND, INOVATICA, IZODOM 2000 Polska, JANMOR Stocznia Jachtowa, KONRAD, LENTIMAX, LIKI MOBILE SOLUTIONS, LIV’ERS Katarzyna Meyer, MEDICA Karolina Kabot, OKEDA, RR OFFICE, SAW-POL, SKALAR, SOLIGRANO, SYNTEX, TEXPOL, VERO Tłocznia Soków Owocowych, VTC JACHTING, WIATROWY SAD, WNĘTRZA, ZOOKSY

 
WYDARZENIA PROJEKTOWE
LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego
O PROJEKCIE

Projekt ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firm z województwa łódzkiego (WŁ) poprzez stworzenie warunków sprzyjających ich internacjonalizacji. Ideą projektu jest opieka nad przedsiębiorcą biorącym udział w projekcie przez cały okres jego trwania, w tym uzbrojenie wyselekcjonowanych firm w wiedzę niezbędną do zdobycia nowych rynków zbytu. Celem projektu jest zwiększenie wartości eksportu firm z branż posiadających strategiczne znaczenie dla gospodarki regionu łódzkiego. Wszystkie działania ujęte projektem mają na celu stały i długotrwały rozwój sektora MŚP.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2: Promocja gospodarcza regionu.
Wartość projektu wynosi: 5 976 800,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 4 130 308,95PLN

OKRES REALIZACJI

01.2017 – 12.2020

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Realizacja planu działania* dla specjalizacji medycyna, farmacja, kosmetyki – Zjednoczone Emiraty Arabskie
Realizacja planu działania dla specjalizacji Informatyka i telekomunikacja – Stany Zjednoczone
Realizacja planu działania dla specjalizacji Innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze- Stany Zjednoczone, Kanada
Realizacja planu działania dla specjalizacji Zaawansowane materiały budowlane –  Norwegia
Realizacja planu działania dla specjalizacji Energetyka (w tym OZE) – Norwegia
Realizacja planu działania dla specjalizacji Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo) – Dania
Kampania promocyjno-informacyjna

*Każdy plan działania obejmuje: wizytę pilotażową, spotkanie informacyjne, bezpośrednie wsparcie przedwyjazdowe, organizację misji gospodarczej połączonej z udziałem w międzynarodowych targach (w charakterze zwiedzającego lub zbiorowego wystawcy) oraz udział w przygotowanych dla każdej z firm spotkaniach matchmakingowych, wizytę partnera zagranicznego w regionie.

Lodzkie4business+
O PROJEKCIE

Projekt „Lodzkie4business+” dotyczy kompleksowego wsparcia biznesu w województwie łódzkim. W ramach przedsięwzięcia funkcjonują następujące mechanizmy:

 • Centra Innowacji Biznesowej – zespół profesjonalnych doradców biznesu, którzy bezpłatnie pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa;
 • SkyHUB – niekomercyjna przestrzeń do pracy wspólnej oferująca szereg usług m.in. indywidualne porady mentorskie oraz eksperckie, warsztaty i  wydarzenia biznesowe, a także wsparcie w zakresie zakładania działalności gospodarczej.
 • Biuro Wsparcia Eksportu – zespół konsultantów, których zadaniem jest wspieranie międzynarodowej działalności firm z województwa łódzkiego.

Projekt „Lodzkie4business+” to połączenie wszystkich dotychczasowych pojedynczych działań w całość i skupienie ich pod jednym wspólnym szyldem.

Cele projektu:

 • zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP
 • promocja atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionalnych
 • rozwój współpracy na linii biznes-nauka-samorząd
 • podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do informacji gospodarczych i nowych technologii
 • promowanie Województwa Łódzkiego, jako regionu innowacji (technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, produktowych i procesowych)
 • rozwój narzędzi ułatwiających start do biznesu
FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 8 630 462,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 6 281 081,81 PLN

OKRES REALIZACJI

01.04.2019 – 31.03.2021

 

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Informacje wkrótce.

Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych
O PROJEKCIE

Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych, inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2: Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 4 416 996,96 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 3 052 396,28 PLN


OKRES REALIZACJI

05.10.2018 – 31.07.2021

WYDARZENIA PROJEKTOWE:

Informacje wkrótce.

WDRAŻANIE STANDARDÓW OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 

O PROJEKCIE

Celem projektu jest poprawa jakości obsługi inwestora w samorządach Województwa Łódzkiego dzięki wprowadzeniu standaryzacji zalecanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Dążeniem jednolitego podejścia do obsługi inwestora jest uzyskanie lepszej, sprawniejszej i bardziej profesjonalnej obsługi inwestora w samorządzie, co z kolei wpłynie pozytywnie na wizerunek gminy czy powiatu i jej ocenę jako miejsca do lokowania inwestycji. W szerszym ujęciu – samorząd przyjazny inwestorowi, to także samorząd przyjazny przedsiębiorcy – niezależnie od jego planów inwestycyjnych.

W województwie łódzkim projektem objętych zostanie 80 jednostek samorządu terytorialnego, z których minimum 40 wdroży standardy obsługi inwestora. Efektem wdrożenia standardów przez poszczególne samorządy ma być wysoki poziom obsługi przedsiębiorców zainteresowanych realizacją nowej inwestycji na terenie danej gminy czy powiatu.

Korzyści dla samorządów Województwa Łódzkiego objętych projektem:

 • Audyt diagnostyczny weryfikujący stan obsługi inwestora w 80 jednostkach samorządu terytorialnego – podsumowaniem będzie raport wskazujący na mocne i słabe strony w procesie obsługi inwestora i promocji gospodarczej danej gminy czy powiatu. Raporty zostaną przekazane zainteresowanym instytucjom. W efekcie audytu diagnostycznego nastąpi wybór 40 JST, w których nastąpi wdrożenie standardów obsługi inwestora.
 • Pakiet kompleksowych specjalistycznych szkoleń dla kierowników urzędów oraz pracowników zajmujących się obsługą inwestora danej jednostce.
 • Co najmniej 40 gmin i powiatów, które zostaną objęte wdrożeniem standardów obsługi inwestora w urzędzie, dodatkowo objętych będzie współpracą doradczo-szkoleniową, w ramach której zostaną wypracowane rozwiązania niezbędne do wdrożenia standardów w danej jednostce.

Każdy samorząd otrzyma pakiet zdjęć stacjonarnych i lotniczychdo przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej, komplet folderów dla ofert inwestycyjnych, opisy stron internetowych (przetłumaczonych na 2 języki zgodnie z wytycznymi PAIH) oraz sprzęt audiowizualny do prezentacji ofert inwestycyjnych podczas spotkań z przedsiębiorcami. W wybranych samorządach przeprowadzona zostanie również analiza przedtransakcyjna terenów inwestycyjnych typu „due diligence”.

Gminy uczestniczące w projekcie uprawnione będą do uzyskania certyfikatu wdrożenia standardów obsługi inwestora w samorządzie.
Certyfikat świadczy, że gmina przeszła z sukcesem przez trzy fazy projektu: szkolenia, indywidualne doradztwo i wdrożenie standardów obsługi inwestora.

Samorządy uczestniczą w realizowanych działaniach bezpłatnie, a obowiązkowy wkład własny na poziomie 10% jest wnoszony wyłącznie bezgotówkowo w formie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych na dedykowane szkolenia w czasie pracy. Istotne jest to, że samorządy objęte wsparciem nie ponoszą ryzyka realizacji projektu, w tym odpowiedzialności za jego rozliczenie, kontrolę i osiągnięcie wskaźników, a jedynie  korzystają z bezpłatnego wsparcia w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą Euro Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 100/11, 61-757 jako Partnerem Wiodącym.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój
Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
Wartość projektu wynosi: 1 996 517,52 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1 795 637,52  PLN


OKRES REALIZACJI

1.12.2019 – 21.12.2021 r.

WYDARZENIA PROJEKTOWE:

Informacje wkrótce.

LODZKIE GO BENELUX
O PROJEKCIE

Głównym celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego poprzez budowanie współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich.

Cele szczegółowe obejmują:

 • zwiększenie handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez opracowanie i promocję kompleksowej oferty handlowej i współpracy przedsiębiorców z województwa łódzkiego w krajach Beneluksu,
 • tworzenie w regionie partnerstw na rzecz współpracy międzynarodowej, wzrostu poziomu eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu oraz tworzenie w Brukseli przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów, w szczególności działających na rzecz gospodarki cyrkularnej.
FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
Wartość projektu wynosi: 2 392 494,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 1 817 132,00 PLN

OKRES REALIZACJI

01.10.2019 – 30.09.2023

 

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Informacje wkrótce.

Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "LODZKIE GREEN HUB"
O PROJEKCIE

Celem projektu jest umożliwienie przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego stworzenia oferty produktów konkurencyjnych na rynku międzynarodowym w jednym z  kierunków globalnego rozwoju, którym jest gospodarka cyrkularna. Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich.

Projekt przyczyni się do  wzrostu konkurencyjności firm z regionu łódzkiego na rynku europejskim i włączenia przedsiębiorców w międzynarodowy nurt korzyści płynących z wdrażania rozwiązań gospodarki cyrkularnej.

Pozwoli także na internacjonalizację działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego w ramach sieci współpracy gospodarczej poprzez aktywny udział w spotkaniach, seminariach, wizytach studyjnych, sesjach brokerskich z zakresu gospodarki cyrkularnej.
Dzięki uczestnictwu w europejskich wydarzeniach branżowych, konferencjach, sympozjach i seminariach dotyczących tematyki gospodarki cyrkularnej możliwa będzie międzynarodowa wymiana doświadczeń i informacji najnowszych trendów.  Udział w tego typu wydarzeniach pozwoli także na wymianę dobrych praktyk oraz, europejskich rozwiązań biznesowych. Dzięki uczestnictwu przedsiębiorców z regionu łódzkiego w spotkaniach w środowisku międzynarodowym możliwe będzie budowanie kontaktów biznesowych oraz sieci współpracy.

Docelową grupą odbiorców projektu będą mikro, mali i średni przedsiębiorcy z regionu łódzkiego zainteresowani wdrożeniem rozwiązań z zakresu gospodarki cyrkularnej, gotowi na zmianę modeli biznesowych z liniowych na cyrkularna i zainteresowanych rozwojem na skale międzynarodową.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Wartość projektu wynosi: 933 160,00 PLN
Wartość dofinansowania z UE: 712 791,50 PLN

OKRES REALIZACJI

01.08.2019  – 30.06.2023

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Informacje wkrótce.

ZAKOŃCZONE

PARTNERSTWO GOSPODARCZE DROGĄ DO INTERNACJONALIZACJI MŚP WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
O PROJEKCIE

CELE PROJEKTU

Zwiększenie wartości eksportu firm z naszego regionu. Jako rynki docelowe prowadzonych działań wybrano 8 zagranicznych regionów partnerskich: Bawaria, Badenia-Wirtembergia (Niemcy), Styria (Austria), obwody winnicki i wołyński (Ukraina), obwód witebski (Białoruś), okręg wileński (Litwa), Daugavpils (Łotwa). Dla tych rynków wybrano 3 branże strategiczne:

 1. nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
 2. innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
 3. informatyka i telekomunikacja
OKRES REALIZACJI

01.01.2018 -31.12.2019

 

ZREALIZOWANE ZADANIA
 1. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przedstawili ofertę MŚP z naszego regionu podczas misji pilotażowych do 8 zagranicznych regionów partnerskich – II-III kw. 2018 r.
 2. 15 października 2018 r. zorganizowano w Łodzi business mikser dla przedsiębiorców z zagranicy i województwa łódzkiego, w którym uczestniczyło ok. 100 osób.
 3. Misje wyjazdowe przedsiębiorców z Województwa Łódzkiego do 8 regionów partnerskich – III-IV kw. 2019 r.