Wybierz stronę

AKTUALNIE REALIZUJEMY

NASZE PROJEKTY

Projekty dla przedsiębiorców

REGION PRZYSZŁOŚCI – BIZNES PRZYSZŁOŚCI Regionalny system wsparcia gospodarki „Łódzkie dla Biznesu”

OPIS PROJEKTU:

Podstawowym celem projektu jest uruchomienie, funkcjonowanie i rozwijanie w latach 2024-2026 komplementarnych usług dla MŚP w województwie łódzkim w ramach kompleksowego systemu wsparcia gospodarki „Łódzkie dla Biznesu” (ŁdB). System ŁdB stanowi odpowiedź na rozdrobnienie instrumentów wsparcia biznesu w regionie oraz ma przysłużyć się konsolidacji regionalnego ekosystemu gospodarki m.in. poprzez modernizację kompetencji Sieci Doradczej, wzbogacenie portfolio Sieci o nowe i znacząco ulepszone usługi dla przedsiębiorstw, perspektywiczne wydarzenia dla biznesu, czy podniesienie kompetencji beneficjentów ostatecznych projektu (MŚP) m.in. poprzez cykle doradztw, szkoleń, programów pilotażowych oraz zintegrowane działania służące wzmocnieniu marki „Łódzkie dla Biznesu”, jako motoru napędowego rozwoju podmiotów regionalnej gospodarki. Komplet usług świadczonych w ramach projektu jest bezpłatny dla beneficjentów.

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

ZADANIE 1: „ŁÓDZKIE DLA BIZNESU” – Funkcjonowanie Sieci Doradczej (w tym hubu innowacji – SkyHub)

Trzonem konceptu jest Sieć Doradcza oraz SkyHub – efektywnie rozwijająca proces rozwoju działalności gospodarczych od ich powstania (start-up, młody koncept biznesowy), przez wsparcie
w codziennych wyzwaniach biznesu (pozyskiwanie źródeł finansowania, rozwój inwestycji, sieciowanie, czy wdrażanie innowacji i poszukiwanie partnerów biznesowych) po ekspansję międzynarodową. Sieć Łódzkie dla Biznesu to 7 biur doradczych, działających w różnych miastach województwa łódzkiego.

SkyHub natomiast to niekomercyjna przestrzeń w Łodzi, łącząca funkcje co-workingu
z komplementarnymi usługami doradczymi, serią warsztatów, prelekcji i eventów branżowych mających na celu stworzenie unikalnej, kreatywnej i przedsiębiorczej społeczności. W ramach oferty Sky Hub realizowane jest wsparcie doradcze, eksperckie, warsztaty czy wydarzenia networkingowe, ze szczególnym uwzględnieniem rozwijających się działalności gospodarczych.

ZADANIE 2: „REGION PRZYSZŁOŚĆI” – nowe narzędzia i kompetencje w dyspozycji Sieci (skuteczniejsze kształtowanie systemu wsparcia gospodarki w oparciu o ideę Łódzkie dla Biznesu),
w tym przykładowo:

 • dostęp do bazy firm – potencjalnych partnerów dla MŚP z województwa łódzkiego, co pozwoli firmom z regionu na podejmowanie świadomych decyzji biznesowych (eksportowych),
 • raporty branżowe/raporty trendów dostosowane do bieżącego zapotrzebowania rozwojowego regionalnych RIS oraz branż perspektywicznych,
 • cykl szkoleniowo-coachingowy modernizujący kompetencje Sieci Doradczej celem dostosowania usług i sposobu ich świadczenia do bieżących trendów i wyzwań gospodarczych,
 • rozwijanie międzynarodowych sieci współpracy poprzez zagraniczne wizyty studyjne (w tym udział w networkingach zagranicznych i międzynarodowych wydarzeniach biznesowych) umożliwiające nawiązanie partnerstw i wdrożenie usprawnień w rozwijanym systemie wsparcia gospodarki Łódzkie dla Biznesu.

ZADANIE 3: „BIZNES PRZYSZŁOŚCI” – Podnoszenie kompetencji regionalnych MŚP  poprzez realizację komplementarnych aktywności probiznesowych: m.in. konferencji, seminariów, eventów branżowych z bogatym programem merytorycznym wzmacniającym konkurencyjność regionalnego biznesu i jego pozytywny wizerunek), w tym np.:

 • organizację i udział w networkingach (w tym międzynarodowych), których głównym celem będzie sieciowanie – praktyczne wykorzystanie networkingu w rozwoju firmy/konceptu biznesowego/pozyskiwanie partnerów czy zwiększanie grona kontrahentów,
 • realizację programów szkoleniowo-mentoringowych dla biznesu, spotkań warsztatowych, porad eksperckich dla MŚP – komponenty dedykowanego wsparcia eksperckiego, z którego będą mogły skorzystać przedsiębiorstwa na różnym etapie prowadzenia działalności,
 • organizację i udział w wydarzeniach biznesowych, społecznościowych, proinnowacyjnych,
  w tym: konferencjach, seminariach, eventach branżowych z bogatym programem merytorycznym wzmacniającym konkurencyjność regionalnego biznesu), również dedykowanych start-upom i młodym konceptom biznesowym (z uwzględnieniem wydarzeń
  o formacie międzynarodowym).

GRUPY DOCELOWE:

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) z województwa łódzkiego.

CELE PROJEKTU:

Cel główny projektu to funkcjonowanie i rozwijanie w latach 2024-2026 komplementarnych usług dla MŚP w województwie łódzkim w ramach kompleksowego systemu wsparcia gospodarki „Łódzkie dla Biznesu” (ŁdB).

EFEKTY PROJEKTU:

Planowanym do osiągnięcia rezultatem jest docelowe wzmocnienie regionalnego ekosystemu gospodarczego (w tym jego innowacyjności, usieciowienia, konkurencyjności oraz  odporności na zmiany gospodarcze) poprzez szereg działań podejmowanych przez Wnioskodawcę w okresie realizacji projektu, w tym m.in poprzez: wykorzystanie bezpłatnego doradztwa biznesowego, zwiększenie dostępności do wyspecjalizowanego wsparcia eksperckiego, podniesienie gotowości internacjonalizacyjnej MŚP z regionu (dywersyfikacja rynków zbytu), czy poprawę atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez kompleksowo skrojone usługi dla biznesu.

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Działania FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP.

Wartość projektu wynosi: 13 035 880,00 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 11 080 498,00 PLN

OKRES REALIZACJI

1.01.2024 – 31.12.2026

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #Łódzkiedlabiznesu

 

 

InterEuropa - umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki europejskie

OPIS PROJEKTU:

Projekt pn. „InterEuropa – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki europejskie” dotyczy działań z obszaru umiędzynarodowienia działalności MŚP z województwa łódzkiego na terenie Europy. Istotą projektu jest wsparcie biznesu oraz stworzenie efektu synergii pomiędzy podmiotami systemu gospodarczego będącego motorem napędowym ekspansji zagranicznej podmiotów regionalnej gospodarki, a bezpośrednim rezultatem projektu będą zagraniczne kontrakty handlowe.

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

Zadanie 1: „Centrum Eksportu Europejskiego – hub eksportowy na Europę” – zadanie polega na wsparciu aktywności regionalnych firm w procesie internacjonalizacji, w poszukiwaniu zagranicznych partnerów biznesowych i inwestorów, nawiązywaniu relacji biznesowych, wymianie wiedzy i umiejętności, a także dostarczeniu informacji z zakresu warunków sprzedaży poszczególnych towarów i usług na rynki krajów europejskich. W ramach CEE powstanie Showroom oraz organizowane będą wydarzenia biznesowe o charakterze sieciująco/networkingowym w kraju i za granicą.

Zadanie 2: „Ekspansja – udział w międzynarodowych wydarzeniach targowo – wystawienniczych, połączonych z organizacją spotkań B2B” – zadanie polega na wsparciu aktywności regionalnych firm na obszarze Europy. W ramach działań przewiduje się udział w dziesięciu międzynarodowych wydarzeniach targowo-wystawienniczych co przyczyni się do zwiększenia szans dla uczestników poszczególnych wyjazdów na znalezienie partnerów i kontrahentów zagranicznych oraz nawiązania współpracy handlowej i wpłynie na pozytywne budowanie wizerunku firm oraz zwiększenie ich konkurencyjności. Przewidziany jest wyjazd na branżowe wydarzenia należące do najbardziej prestiżowych na świecie, przyciągających setki wystawców oraz tysiące klientów biznesowych z całego świata.

GRUPY DOCELOWE:

Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy z województwa łódzkiego reprezentujący sektor MŚP, działający w ramach 6 regionalnych inteligentnych specjalizacji.

CELE PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest zwiększenie skali potencjału eksportowego firm
z sektora MŚP, zapewnienie mechanizmów pozwalających na efektywne umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki poprzez tworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i rozwijanie zaawansowanych form współpracy międzynarodowej oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego regionalnych przedsiębiorstw zaliczanych do grupy MŚP na arenie międzynarodowej.

EFEKTY PROJEKTU:

W ramach projektu zostaną stworzone warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w zakresie internacjonalizacji, które pozwolą przedsiębiorcom działać na rynkach zagranicznych. Kluczowym efektem projektu będzie możliwość zdobycia lub poszerzenia sieci kontaktów zagranicznych, promocji produktów na największych wydarzeniach targowo-wystawienniczych w Europie oraz wyposażenie w syntetyczną wiedzę odnośnie internacjonalizacji. Poprawa warunków i zapewnienia kompleksowości wsparcia w internacjonalizacji działalności przedsiębiorstw w sposób bezpośredni i pośredni przełoży się na dywersyfikację oraz zwiększenie zasięgu eksportu MŚP z łódzkiego.

FINANSOWANIE:

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021–2027.

Wartość projektu wynosi: 6 942 576,00 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 5 901 189,60 PLN

OKRES REALIZACJI:

1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2026 r.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #Łódzkiedlabiznesu

 

 

 

Kierunek Azja – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie

OPIS PROJEKTU:

Projekt pn. „Kierunek Azja – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez udział w wydarzeniach targowych i ekspansję na rynki azjatyckie” ma na celu wsparcie umiędzynarodowienia działalności MŚP z województwa łódzkiego na perspektywicznych rynkach Azji. Zaplanowane na lata 2024-2026 działania obejmują organizację misji gospodarczych na międzynarodowe wydarzenia targowo-wystawiennicze w wybranych krajach azjatyckich, w szczególności w Japonii (w tym na Światową Wystawę EXPO 2025 w Osace), Wietnamie, Korei Południowej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a także spotkań przygotowujących przedsiębiorców do wejścia na rynki państw azjatyckich, sesji networkingowych i B2B oraz misji przyjazdowych z udziałem przedsiębiorców z Azji.

ZADANIA W RAMACH PROJEKTU:

ZADANIE 1: Wsparcie internacjonalizacji MŚP z regionu łódzkiego na nowych rynkach azjatyckich poprzez organizację spotkań z ekspertami, warsztatów i misji

Celem zadania jest doprowadzenie do wzrostu konkurencyjności firm z województwa łódzkiego poprzez stworzenie warunków sprzyjających ich internacjonalizacji. W ramach zadania planuje się organizację spotkań z ekspertami dla przedsiębiorców z regionu, przybliżających kulturę biznesu oraz merytorycznie przygotowujących do udziału w wydarzeniach wystawienniczych na obszarze wybranych państw azjatyckich stanowiących źródło wiedzy dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność eksportową na rynkach azjatyckich.

W wyniku realizacji zadania MŚP z regionu łódzkiego zostaną wyposażone w wiedzę niezbędną do aktywnego działania na rynkach wybranych państw azjatyckich, a także poznają specyfikę budowania relacji i współpracy z partnerami zagranicznymi.

Dodatkowo w ramach wzmocnienia działań targowo-wystawienniczych planowana jest organizacja spotkań networkingowych i sesji B2B z udziałem MŚP z województwa łódzkiego oraz firm z Azji, a także realizacja misji przyjazdowych przedsiębiorców zagranicznych, odpowiadających zapotrzebowaniu MŚP z naszego regionu.

ZADANIE 2: Wsparcie internacjonalizacji MŚP z regionu łódzkiego na nowych rynkach azjatyckich – ekspansja zagraniczna

Podstawowym celem zadania jest promocja potencjału eksportowego MŚP z regionu łódzkiego na nowych rynkach azjatyckich. W ramach zadania planuje się organizację oraz zapewnienie udziału MŚP, których profil biznesowy jest zgodny z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami Województwa Łódzkiego, w międzynarodowych targach na terenie wybranych państw azjatyckich. Ze względu na wysoki potencjał do współpracy z przedsiębiorstwami z województwa łódzkiego zadanie obejmuje w szczególności Japonię, Wietnam, Koreę Południową i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Planowany jest udział MŚP z regionu łódzkiego w misjach gospodarczych na wydarzenia targowo-wystawiennicze zlokalizowane w objętych zadaniem państwach. Na większości tych wydarzeń zorganizowane będą stoiska wystawiennicze, na których będą mogli się zaprezentować przedsiębiorcy.

Udział w misjach na wydarzenia targowe w ramach zadania przyczyni się do rozwoju działalności i umiędzynarodowienia MŚP z województwa łódzkiego oraz zwiększenia zasięgu eksportowego oferowanych przez nie produktów i usług o nowe destynacje na kontynencie azjatyckim. MŚP z regionu zapoznają się z kulturą biznesową odwiedzanych państw Azji oraz nawiążą bezpośrednie relacje z potencjalnymi partnerami handlowymi.

ZADANIE 3: Wsparcie internacjonalizacji MŚP z regionu łódzkiego na nowych rynkach azjatyckich poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2025 w Osace

Celem zadania jest wejście na rynek Japonii przedsiębiorców z regionu łódzkiego oraz ich promocja w trakcie Światowej Wystawy EXPO w Osace – najważniejszego wydarzenia gospodarczo-kulturalnego na świecie w 2025 roku.

EXPO 2025 w Osace odbędzie się w terminie 13.04-13.10.2025 r. Hasło przewodnie wystawy to “Designing Future Society for Our Lives – Projektowanie przyszłego społeczeństwa dla naszego życia”. Organizatorzy przewidują udział 175 uczestników (krajów i organizacji międzynarodowych) oraz oczekują ok. 28 mln zwiedzających na terenie Wystawy. Prezentacja MŚP z Województwa Łódzkiego potrwa 7 dni i odbędzie się w okresie 27 kwietnia – 3 maja 2025 r. w Pawilonie Polski oraz w przestrzeniach na terenie EXPO 2025 i/lub miasta Osaka. W ramach naszego uczestnictwa w Wystawie Światowej zrealizowany zostanie szereg działań służących promocji MŚP z województwa łódzkiego w formie ekspozycji prezentującej ofertę przedsiębiorców z regionu łódzkiego, eventów, pokazów, warsztatów, seminariów, spotkań B2B itp.

Bezpośredni kontakt z lokalnym klientem oraz udział w wydarzeniach targowych jest niezbędny dla rozpoczęcia eksportu na rynek japoński. Udział przedsiębiorców z naszego regionu w EXPO 2025 będzie stanowił niepowtarzalną szansę na zaistnienie oraz budowanie relacji biznesowych w Japonii.

GRUPY DOCELOWE:

Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) z województwa łódzkiego prowadzący działalność w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji Województwa Łódzkiego.

CELE PROJEKTU:

Podstawowym celem projektu jest promocja potencjału eksportowego MŚP z regionu łódzkiego na nowych rynkach azjatyckich, a także wsparcie procesu ich internacjonalizacji oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego regionalnych przedsiębiorstw. Umocni to wizerunek Województwa Łódzkiego jako regionu konkurencyjnego na arenie międzynarodowej i cennego partnera gospodarczego o globalnym potencjale.

EFEKTY PROJEKTU:

Dzięki realizacji projektu MŚP z województwa łódzkiego wezmą udział w wydarzeniach targowo-wystawienniczych na terenie Azji, w tym w Światowej Wystawie EXPO 2025 w japońskiej Osace. Ponadto, planowana jest organizacja spotkań dla przedsiębiorców przybliżających kulturę biznesową wybranych krajów azjatyckich oraz misji przyjazdowych zagranicznych podmiotów do województwa łódzkiego.

Efektem projektu będzie zwiększenie skali potencjału eksportowego MŚP z województwa łódzkiego oraz wzrost poziomu handlu zagranicznego regionalnych przedsiębiorstw z branż posiadających strategiczne znaczenie dla regionu.

FINANSOWANIE:

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021–2027.

Wartość projektu: 9 908 249,68 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 8 422 012,23 PLN

OKRES REALIZACJI:

1 stycznia 2024 r. – 31 grudnia 2026 r.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #Łódzkiedlabiznesu

 

 

 

Projekty ekologiczne

Inteligentne, wydajne i adaptacyjne zarządzanie zasobami wodnymi (Gov4Water)

OPIS PROJEKTU

Woda jest najcenniejszym i najważniejszym zasobem dla ludzkości. Zmiana klimatu powoduje ograniczenia zasobów słodkiej wody, przez co w coraz większym stopniu staje się ona zasobem deficytowym, który musi być chroniony, oszczędzany i ponownie wykorzystywany. W tym kontekście ochrona ilości i jakości wód jest główną troską władz regionalnych i lokalnych w UE.
Reagująca na zmiany klimatu gospodarka wodna jest kluczowym elementem strategii adaptacji do zmian klimatu (COM/2021/82), która do 2050 r. ma doprowadzić UE do społeczeństwa odpornego na zmiany klimatu. W przypadku wody zmiany klimatu, potęgują zagrożenia i wzmacniają wpływ już istniejących obciążeń na ten kluczowy zasób. Partnerzy Gov4Water połączyli siły, na rzecz uczynienia swoich planów i procedur gospodarki wodnej bardziej odpornymi na zmiany klimatu. Dotyczy to zarówno nagłych katastrof (powodzie), jak i powolnych zdarzeń (susze, erozja). Wdrażanie adaptacyjnej gospodarki wodnej na terytoriach uczestniczących w projekcie, powinno się oprzeć na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, które dzięki zdolności do generowania informacji o stanie wód w czasie rzeczywistym, umożliwią różnym zainteresowanym stronom dostęp do nich i dzielenie się nimi w celu ułatwienia procesu decyzyjnego. Gov4Water jest realizowany w oparciu o formułę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między partnerami w zakresie wydajności systemów wodnych, wykorzystania zaawansowanych technologii i zwiększenia świadomości wszystkich podmiotów w celu wspierania inteligentnej gospodarki wodnej. Transfer dobrych praktyk między partnerami projektu oraz zdobyte doświadczenia pozwolą na opracowanie indywidualnych, regionalnych planów działań promujących inteligentne, wydajne i adaptacyjne zarządzanie zasobami wodnymi.

CELE PROJEKTU

Projekt dążył będzie do rozpowszechniania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań niwelujących niedobór wody i zmniejszających stopień zanieczyszczenia wód m.in. poprzez wykorzystanie systemów informatycznych w zbieraniu danych dotyczących ich stanu.
Poprawa jakości danych o stanie wód, bardziej kompleksowe, precyzyjne i dostępne dane oddolne pozwolą na dokładniejszą ocenę możliwego wpływu zmian klimatu na gospodarkę wodną, a w konsekwencji usprawnienie procesu decyzyjnego w zakresie potrzebnych inwestycji lub rozwiązań organizacyjnych.

EFEKTY PROJEKTU

Projekt dostarczy jasnych, praktycznych instrukcji i wytycznych dotyczących kształtowania polityki zarządzania zasobami wodnymi w takich kwestiach, jak: generowanie danych o stanie wód w czasie rzeczywistym, przepływ danych i dostęp do nich, ułatwienie procesu decyzyjnego, scenariusze zarządzania oraz zaangażowanie zainteresowanych stron w celu zapewnienia gotowości na wypadek, gdy wody jest za mało i gdy jest jej za dużo.

PARTNERZY PROJEKTU:

1. AURI Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico – Włochy (Partner wiodący)
2. Region of Murcia, Regional Directorate of Water – Hiszpania
3. Ministry of environment – Estonia
4. Województwo Łódzkie – Polska
5. Vas County Government Office – Węgry
6. Province of West Flanders – Belgia
7. Loire-Brittany The Water Agency – Francja
8. DREAM/Aquanova The Water Cluster – Francja

FINANSOWANIE

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG EUROPE
Priorytet 2. Bardziej ekologiczna, neutralna dla klimatu i odporna Europa
Wartość projektu wynosi: 1 834 280,00 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 198 820,00 euro
W tym Dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 159 056,00 euro

WYDARZENIA PROJEKTOWE

1. Kick-off Meeting – Foligno, Włochy – 10 – 11.04.2024 r.

OKRES REALIZACJI

01 kwietnia 2024 r. – 31 marca 2028 r.

Prekursorskie podejście do systemowych, holistycznych i integracyjnych rozwiązań dla nowego paradygmatu terytorialnej gospodarki o obiegu zamkniętym (FRONTSH1P)

 

O PROJEKCIE

Projekt FRONTSH1P uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Horyzont 2020, konkurs: H2020-LC-GD-2020 pn. „Building a low-carbon, climate resilient future: Research and Innovation in suport of the European Green Deal”.
Celem projektu jest wspieranie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego poprzez dostarczanie systemowych rozwiązań, które nie tylko odegrają istotną rolę w odbudowie po negatywnym społeczno-gospodarczym i środowiskowym wpływie kryzysu spowodowanego pandemią COVID-19, lecz również wzmocnią regionalną transformację, a tym samym zrównoważenie środowiskowe, tworzenie nowych miejsc pracy i włączenie społeczne.
Ponadto, zaplanowano powielenie wypracowanych w międzynarodowym partnerstwie propozycji rozwiązań dla Województwa Łódzkiego do czterech innych europejskich regionów: Campania (Włochy), Stereá Elláda (Grecja), Região do Norte (Portugalia) i Friesland (Holandia).

partnerstwo

W projekcie bierze udział 34. regionalnych, krajowych i zagranicznych partnerów, reprezentujących sektory: naukowy, społeczny, prywatny i publiczny.

finansowanie

Całkowity budżet projektu: 18 968 452,50 Euro

okres realizacji

listopad 2021 – październik 2025

 

 

Projekty społeczne

INTERPROFESJONALNY EUROPEJSKI PROGRAM NAUCZANIA DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ: ROZWÓJ SPECJALISTY W ZAKRESIE SPERSONALIZOWANEJ OPIEKI W RAMACH SPOŁECZNOŚCI – TEAMCARE

CEL PROJEKTU

Projekt koncentruje się na analizie umiejętności/kompetencji pracowników systemu opieki zdrowotnej i socjalnej. Głównym celem projektu jest stworzenie programu szkoleniowego w zakresie zwiększania ich kompetencji, zgodnego z obowiązującymi standardami unijnymi.

REZULTATY

W ramach projektu zostanie przeprowadzona analiza potrzeb w odniesieniu do kompetencji pracowników systemów służb społecznych (medycznych i socjalnych) oraz identyfikacja dobrych praktyk w systemach krajowych partnerów projektu, aby mogły powstać zintegrowane ramy kompetencji dla zawodów społecznych, na bazie których opracowany zostanie lokalny program nauczania kursu pilotażowego będącego odpowiedzią na obecne potrzeby społeczne względem służb opieki.

WARTOŚĆ PROJEKTU/FINANSOWANIE

Projekt dofinansowany ze środków programu ERASMUS PLUS
Korpus solidarności UE Akcja 2 umiejętności i innowacje
Wartość projektu wynosi: 1 104 868,00 Euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 34 115,00 Euro

PARTNERZY PROJEKTU

 1. Royal College of Surgeons in Ireland, Irlandia
 2. Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Włochy
 3. SI4LIFE – Scienza e Impresa Insiemeper Migliorare La Qualita a Della Vita scrl, Włochy
 4. Azienda Ligure Sanitaria Della Regione Liguria, Włochy
 5. Universita Degli Studi Di Genova, Włochy
 6. EIP W AHA Reference Sites Collaborative Network, Belgia
 7. Evropaiko Kentro Katartisis Gia Tin Apascholisi Anonymi Ekpaideftiki Etaireia, Grecja
 8. Elliniko Mesogeiako Panepistimio, Grecja
 9. Dioikhsh Ygeionomikhs Perifereias Krhths, Grecja
 10. Wiener Institut Fur Arbeitsmarkt Und Bildungsfordchung, Austria
 11. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 12. Województwo Łódzkie, Polska

DATY REALIZACJI 

01.10.2023 – 30.09.2026

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Kick-off Meeting – Dublin, Irlandia, 05-06.10.2023

 

 

 

Projekty zakończone

WYZWANIA DLA CENTRÓW REGIONALNYCH: PRZECIWDZIAŁANIE DEPOPULACJI, ROZWÓJ DOBRYCH PRAKTYK (DeCoDe)

O projekcie

Cel projektu: Stworzenie sieci dużych miast niebędących stolicami, dotkniętych przez problem depopulacji w celu promocji dobrych praktyk i rozwoju strategii kontroli depopulacji za pomocą silnych lokalnych struktur ekonomicznych oraz wzrost świadomości obywateli w zakresie mobilności w europejskich miastach

Cele szczegółowe:

 • Stworzenie i umacnianie związków pomiędzy europejskimi miastami
 • Promocja obywatelstwa europejskiego
 • Dzielenie się dobrymi praktykami i wdrażanie ich w innych miastach
 • Rozwój planu kontroli depopulacji

Grupa docelowa: mieszkańcy, samorządy lokalne, centra regionalne, ośrodki badawcze (zainteresowane analizą procesu i identyfikacją nowych inicjatyw, mających na celu zapobieganie negatywnym efektom depopulacji na danym terytorium).

Cele projektu

Celem projektu jest opracowanie efektywnego modelu współpracy publiczno-prywatnej na rzecz rozwoju innowacji, szczególnie w sferze usług w zakresie opieki zdrowotnej.

Działania w ramach projektu

 • Kick of Meeting
 • Seminaria w miastach uczestniczących
 • Warsztaty i zajęcia praktyczne w regionach posiadających doświadczenie w przeciwdziałaniu depopulacji.
 • Konferencja podsumowująca projekt i rozpowszechnianie rezultatów.

Rezultaty

 • Wzrost wiedzy na temat procesu depopulacji w największych miastach Europy oraz centrach regionalnych,
 • Tworzenie i wzmocnienie związków między miastami i obywatelami UE,
 • Plany kontroli depopulacji.
 • Konferencja dotycząca działań zapobiegających depopulacji.

Partnerzy

 • Daugavpils city council (Daugavpils, Latvia)
 • Kaunas city municipality (Kaunas, Lithuania)
 • Lodzkie Region (Lodzkie, Poland)
 • State Capital Magdeburg Department for Business Development, Tourism and Regional Co-operation International Business Promotion Office (Magdeburg, Germany)
 • CEIPES – International Center for Promotion of Education and Development (Palermo, Italy)
 • Municipality of Vejle (Vejle, Denmark)
 • European Center for Socio Professional Integration ACTA (Oradea, Romania)
 • ADIMAN – Association of Comprehensive Development in La Manchuela (Cuenca, Spain)

Final Results DeCoDe EN
Invitation to DeCoDe-Łódź
Minutes DeCoDe-Łódź
DeCoDe -Łódź -relacja
DeCoDe 2.meeting invitation
DeCoDe 2.meeting minutes
DeCoDe Newsletter nr 1 (PDF)
DeCoDe first meeting in Daugavpils

 

Rozwój regionalny poprzez finansowanie waloryzacji dziedzictwa kulturowego (FINCH)

 

Cel projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie gospodarczego i społecznego wpływu działań związanych z waloryzacją dziedzictwa kulturowego poprzez poprawę powiązanych polityk i ułatwienie zaangażowania podmiotów prywatnych w zakresie ochrony, przywracania, waloryzacji i zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez partnerstwa między sektorem publicznym i prywatnym (PPP) oraz zastosowanie innowacyjnych instrumentów finansowych.

Rezultaty

Cel został osiągnięty poprzez wymianę doświadczeń oraz wdrożenie dobrych praktyk w zakresie finansowania waloryzacji dziedzictwa kulturowego do głównego nurtu polityki regionalnej partnerów projektu (w przypadku Województwa Łódzkiego był to program Fundusze Europejskie dla Łódzkiego na lata 2021 – 2027).

Możliwość współpracy projektowej

Nie dotyczy – projekt zakończony.

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany był ze środków programu INTERREG EUROPE
Wartość projektu wynosi: 1 467 665,00 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 1 247 515,25 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 119 250,00 euro

Partnerzy

 1. Region Piemont, Włochy – Lider projektu
 2. Uniwersytet w Turynie, Włochy
 3. Bank Rozwoju Saxony-Anhalt, Niemcy
 4. Agencja Rozwoju Regionalnego South-West Oltenia, Rumunia
 5. Region La Rioja, Hiszpania
 6. Rada Regionu South Ostrobotnia, Finlandia
 7. Region Tesalia, Grecja
 8. Województwo Łódzkie, Polska

Daty realizacji

01.06.2018 – 30.11.2022

Wydarzenia projektowe

Wdrażanie Regionalnego Planu Działań w Województwie Łódzkim
Wydarzenie podsumowujące realizację projektu FINCH, 31.05.2022 r.
V Spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych, 17.05.2021 r.
VII spotkanie Partnerów projektu FINCH, 18-19 stycznia 2021 r.
IV Spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych, 20.02.2020 r.
VI spotkanie Partnerów projektu FINCH, 23-24 października 2019 r.
III Spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych 24.07.2019 r.
V spotkanie Partnerów projektu FINCH, 12-13 czerwca 2019 r.
IV Spotkanie Partnerów projektu FINCH, 9-10.04.2019 r.
II Spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektu FINCH, 7.05.2019 r.
III Spotkanie Partnerów projektu FINCH, 26-27.02.2019 r.
II Spotkanie Partnerów projektu FINCH, 6-7.11.2018 r.
I Spotkanie Interesariuszy Projektu FINCH, 25.09.2018 r.
Zaproszenie na I Spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektu FINCH, 25.09.2018 r.
Zaproszenie do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu FINCH
Spotkanie Partnerów projektu FINCH, 3-4.07.2018 r.

Dokumenty opracowane w ramach projektu

FINCH ulotka PL
„Źródła finansowania dziedzictwa kulturowego” – przewodnik
Regionalny Plan Działań Województwa Łódzkiego
„Living Document” – Przewodnik w zakresie stosowania instrumentów finansowych i regulacji dotyczących współpracy z sektorem prywatnym

 

Tworzenie wiedzy i powiązań między aniołami biznesu i sektorem publicznym w ekosystemach terytorialnych w celu wypełnienia luki finansowej dla innowacyjnych startupów CE-CONNECTOR

Cel projektu

CE-Connector ma na celu pomoc w rozwoju startupów poprzez zniwelowanie luki finansowej w ramach funduszy dostępnych dla ich założycieli, budując zrównoważoną sieć powiązań między Aniołami biznesu, instytucjami publicznymi, przemysłem, a także ekosystemami regionów partnerskich.

Rezultaty

W ramach projektu CE-Connector zostały utworzone fundusze współinwestycyjne przeznaczone dla innowacyjnych startupów, których działalność wpisuje się w wybrane strategiczne specjalizacje ujęte w Regionalnych Strategiach Innowacyjności. Ze środków funduszy doinwestowanych zostało 18 startupów (3 dla każdego kraju partnerskiego), przy czym każda inwestycja będzie realizowana przez grupę, przynajmniej trzech Aniołów Biznesu wraz z instytucjami publicznymi: grupy Aniołów Biznesu zapewnią 75 % kosztów inwestycji; dostawcy publiczni 25 % kosztów inwestycji w formie wkładu rzeczowego.

Możliwość współpracy projektowej

Nie dotyczy – projekt zakończony

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG CENTRAL EUROPE
Wartość projektu wynosi: 1 995 288,03 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 96 446,95 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 113 467,00 euro

Partnerzy projektu

 1. DEX Innovation Centre, Czechy – Lider projektu
 2. Optimizacija OPTIM, Chorwacja,
 3. Razvojna agencija Zagreb, Chorwacja,
 4. P-INVENT Konzultációs, Węgry,
 5. Hungarian Foundation For Enterprise Promotion, Węgry
 6. Bogatin, Słowenia,
 7. Tehnološki park Ljubljana, Słowenia
 8. Województwo Łódzkie, Polska
 9. Engineering Network – Das Mobilitätscluster e.V.. , Niemcy,
 10. Centrum Wsparcia Biznesu „Connect” sp. z. o.o., Polska
 11. Stadt Karlsruhe, Niemcy
 12. Województwo Łódzkie, Polska

DATY REALIZACJI

01.04.2019 – 31.06.2022

Wydarzenia projektowe

Fundusz wspołinwestycyjny CE-Connector – zdobądź środki na rozwój swojego startupu
CE-Connector Days – Węgry (online), 24-25.11.2020 r.

Dokumenty opracowane w ramach projektu

Infografika
Broszura (wersja angielska)
Broszura (wersja polska)
E-book (wersja angielska)

 

 

 

 

 

 

Ulepszenie instrumentów polityki dedykowanej rozwojowi systemu innowacji MŚP poprzez wdrożenie rozwiązań przemysłu 4.0 (INNOPROVEMENT)

Cel projektu

Celem Projektu INNO PROVEMENT jest udoskonalenie polityk publicznych dotyczących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie dostosowania ich działalności innowacyjnej do wymogów Przemysłu 4.0. Projekt wpisuje się w ramy określone w Europejskiej Agendzie Cyfrowej będącej częścią Strategii Europa 2020.

Rezultaty

Rezultatem projektu jest zwiększenie liczby MŚP wdrażających innowacje z obszaru Przemysłu 4.0. (internet rzeczy, big data, chmura obliczeniowa, druk 3D, elektroniczny bliźniak) oraz stosujących zaawansowane technologie z obszaru robotyki, automatyki, analizy i przetwarzania danych, prototypizacji, a także zwiększenie konkurencyjności MŚP na rynku polskim i rynkach zagranicznych, poprzez udoskonalenie regionalnych instrumentów wsparcia MŚP w zakresie cyfrowej modernizacji prowadzonej działalności.

Możliwość współpracy projektowej

Nie dotyczy – projekt zakończony

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG EUROPE
Oś priorytetowa 1: „Wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji”
Wartość projektu wynosi: 1 767 671,00 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 1 481 043,45 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 181 975,00 euro

Partnerzy projektu

1. Ministry of Finance, Węgry – Lider Projektu
2. ICT Association of Hungary, Węgry
3. Ministry of Industry and Trade, Czechy
4. Region of Thessaly, Grecja
5. Marche Region, Włochy
6. Managing Authority of the Competitiveness and Internationalization Operational Programme – COMPETE 2020, Portugalia
7. Regional Council of Kainuu, Finlandia
8. Województwo Łódzkie, Polska

Daty realizacji

01.06.2018 – 31.05.2023

Wydarzenia projektowe

Noc Przemysłu 4.0
Raport „Przemysł 4.0 w MŚP i tradycyjnym przemyśle
Wirtualne spotkanie tematyczne (14.05.2020)
III międzynarodowe warsztaty tematyczne – 19-20.11.2019 Lizbona
I Spotkanie regionalne w ramach projektu INNO PROVEMENT
Rekrutacja do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu INNOPROVEMENT
23-24 października 2018 – spotkanie inaugurujące projekt – Budapeszt (Węgry)

Dokumenty opracowane w ramach projektu

Regionalne Plany Działań partnerów projektu INNO PROVEMENT (w języku angielskim)
Newsletter nr 1
Newsletter nr 2
Newsletter nr 3
Newsletter nr 4

 

 

 

Innowacyjny ekosystem w zakresie inteligentnej opieki nad osobami starszymi (I-CARE-SMART)

Cel projektu

Celem projektu I –CARE-SMART było budowanie i wzmacnianie współpracy z organizacjami, które są w stanie dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie opieki zdrowotnej i opieki społecznej dla osób starszych.

Rezultaty

W ramach projektu stworzono ponadnarodową otwartą platformę innowacji dla inteligentnej opieki nad osobami starszymi m.in. system powiadamiania służb ratunkowych, opieki koordynowanej, teleopieki i innych rozwiązań biznesowych dostosowanych do potrzeb seniorów z regionu łódzkiego. Wypracowano także szereg rozwiązań pozwalających odpowiedzieć na niezaspokojone wcześniej potrzeby osób starszych, w obszarze opieki zdrowotnej i pomocy społecznej. W wyniku projektu nawiązano liczne partnerstwa między władzami publicznymi, uniwersytetami, przedsiębiorstwami, podmiotami świadczącymi usługi opiekuńcze i opiekunami.

Możliwość współpracy projektowej

Nie dotyczy – projekt zakończony

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG CENTRAL EUROPE
Oś priorytetowa 1: „Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększania konkurencyjności”
Wartość projektu: 2 593 039,34 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 2 147 160,18 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 199 468,96 euro

Partnerzy projektu

 1. Municipality of Újbuda (Budapest, 11th district), Węgry
 2. Budapest University of Technology and Economics, Węgry
 3. Województwo Łódzkie, Polska
 4. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polska
 5. European Grouping of Territorial Cooperation Via Carpatia, Słowacja
 6. Technical University of Kosice, Słowacja
 7. Liguria Region, Włochy
 8. SI4life Science and Business together to improve the quality of life for Seniors and People with Disabilities, Włochy
 9. Institute of Social Services Prague, Czechy
 10. SPEKTRA, manufacturing cooperative, Czechy
 11. City of Graz, Austria
 12. NOWA Training Counselling Project management, Austria
 13. University of Applied Sciences for Economy, Technics and Culture, Niemcy
 14. Partner stowarzyszony, współpracujący z Województwem Łódzkim – Regionalne Centrum Polityki Społecznej, Polska

daty REALIZACJI

01.05.2019 – 30.04.2022

WYDARZENIA PROJEKTOWE

27-28 czerwca 2019, Budapeszt, Węgry I-CARE SMART na pokładzie !
sierpień 2019, Wojewódzkie Dni Seniora
7 październik 2019,  VII Kongres Biogospodarki
28 stycznia 2020, Genua, Włochy, Spotkanie międzynarodowe
23 lipca 2020, Spotkanie regionalne – grupy TASK4
23 lipca 2020, 26-27 kwietnia 2022, Bruksela, Belgia, Konferencja podsumowująca Projekt

Dokumenty opracowane w ramach projektu

Publikacje Projektu I-CARE-SMART, wersja językowa polska: Podręcznik „Metoda Co-creation”; Podręcznik „Seniorzy i biznes”
Publikacje Projektu I-CARE-SMART, wersja językowa angielska: https://programme2014-20.interreg-central.eu/Content.Node/I-CARE-SMART.html
Broszura Projektu I-CARE-SMART „Inteligentne rozwiązania dla osób starszych”

 

 

Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej (LCA4Regions)

Cel projektu

Celem projektu LCA4REGIONS była poprawa wydajności i wykorzystania instrumentów polityk regionalnych dotyczących zasobów naturalnych poprzez zastosowanie założeń modelu gospodarki cyrkularnej i metody oceny cyklu życia produktu (LCA). Projekt zakładał budowanie świadomości decydentów, kształtujących politykę rozwoju oraz kreowanie nowych postaw konsumentów w zakresie wykorzystania i wydobycia surowców naturalnych, ich obróbki, przetwarzania, sposobów dystrybucji czy ponownego wykorzystania.

Rezultaty

W ramach projektu opracowano i udostępniono do wykorzystania szereg dokumentów umożliwiających praktyczne wykorzystanie LCA i metodologii pokrewnych (m.in. przewodnik dobrych praktyk, biuletyny projektu, dorobku autorskich wydarzeń w formule Peer Review – tzw. Transnational Leaning Journeys, eksperckie opracowania pokonferencyjne, filmy informacyjne etc.). Ponadto zintegrowano i zidentyfikowano potencjał edukacyjny, szkoleniowy, ekspercki i badawczo-rozwojowy na rzecz wdrażania LCA w regionie.

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

Nie dotyczy – projekt zakończony

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG EUROPE
Wartość projektu wynosi: 1 719 759,00  euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 1 461 795,15 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 163 413,00  euro

PARTNERZY projektu

 1. Government of Navarre, Hiszpania – Lider projektu
 2. Industrial Association of Navarra-AIN, Hiszpania
 3. Kaunas University of Technology, Litwa
 4. Pyhäjärvi Institute, Finlandia
 5. CIMBAL – Baixo Alentejo Intermunicipal Community, Portugalia
 6. Lombardy Region, Włochy
 7. National Institute of Chemistry, Słowenia
 8. ACR+ – Association of Cities and Regions for sustainable Resource management, Belgia
 9. Województwo Łódzkie, Polska

daty REALIZACJI

01.08.2019 – 31.10.2023

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Kick Off Meeting (spotkanie wstępne partnerów projektu) – Bruksela 30.09-1.10.2019 r.
I regionalne spotkanie interesariuszy projektu – 14.11.2019 r.
I międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Litwa, 15-16.01.2020 r.
II międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Hiszpania, 16-18.06.2020 r.
II regionalne spotkanie interesariuszy projektu – 23.09.2020
III międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Finlandia, 20-22.10.2020 r.
III spotkanie Interesariuszy Regionalnych – Łódź, 03.12.2020 r.
IV międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Słowenia, 25-27.05.2021 r.
„Kolej Zielonych Prędkości w Łódzkiem” – IV spotkanie Interesariuszy Regionalnych Projektów: REPLACE, LCA4Regions, DeCarb, 27.07.2021 r.
V międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Województwo Łódzkie 28-30.09.2021 r.
VI międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Włochy, 22-24.11.2021 r.
„Cyrkularna perspektywa dla gospodarki regionu 2022+” – V spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektów: LCA4Regions, Replace, GPP4Growth, DeCarb, 24.02.2022 r.
VII międzynarodowe spotkanie partnerów projektu LCA4Regions – Portugalia , 16-17.03.2022 r.
Spotkanie w Regionie Satakunta – Finlandia, 12-13.04.2022 r.
Spotkanie partnerów projektu LCA4Regions w Brukseli – Belgia, 12.05.2022 r.
“LCAkcja dla Regionu” – VI spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektów: LCA4Regions, Replace, GPP4Growth, 29.06.2022 r.

 

 

 

Innowacje społeczne w zakresie integracji społecznej i gospodarczej obywateli państw spoza UE (ARRIVAL REGIONS)

Cel projektu

Celem projektu ARRIVAL REGIONS było budowanie i wzmacnianie współpracy
z organizacjami zajmującymi się problemami migrantów, spośród których największą grupę w województwie łódzkim stanowią obywatele Ukrainy. W projekcie ARRIVAL REGIONS przedstawiciele środowiska naukowego, biznesu, organizacje społeczne, jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne mają możliwość nawiązania współpracy w celu diagnozy potrzeb obywateli Ukrainy oraz wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie usług publicznych dla migrantów i na ich rzecz.

Rezultaty

W ramach projektu wypracowano katalog dobrych praktyk (innowacyjnych praktyk społecznych) dotyczących integracji obywateli spoza Unii Europejskiej, stworzono strategię innowacyjności społecznej dla obywateli spoza UE, a także opracowano przez wszystkich partnerów projektu raport, obejmujący  szczegółowe wskazówki dotyczące integracji obywateli spoza UE przedstawiono władzom lokalnym i regionalnym, które są odpowiedzialne za kwestie społeczne.

Możliwość współpracy projektowej

Nie dotyczy – projekt zakończony.

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków programu INTERREG CENTRAL EUROPE
Wartość projektu wynosi: 2 204 872,00 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 114 877,50 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 135 150,00 euro

Partnerzy projektu

 1. Leibniz Institute for Regional Geography, Niemcy
 2. LAG Escartons and Waldensians Valleys, Włochy
 3. City of Osijek, Chorwacja
 4. Information legal centre, Chorwacja
 5. Mountain Union of Mongia e Cevetta Valley Langa Cebana Alta Valle Bormida, Włochy
 6. National Union of mountain municipalities and mountain communities – UNCEM Piemonte, Włochy
 7. University of West Bohemia in Pilsen, Czechy
 8. Center Rotunda, Koper, Słowacja
 9. Municipality of Postojna, Słowacja
 10. Uniwersytet Szczeciński, Polska Województwo Zachodniopomorskie, Polska
 11. Burgenland District, Niemcy
 12. Województwo Łódzkie, Polska

DATY REALIZACJI

01.04.2019 – 31.03.2022

wydarzenia projektowe

 • Warsztat i seminarium dla przedstawicieli instytucji partnerskich w celu prezentacji założeń projektu, zorganizowane przez lidera projektu Instytut Geografii Regionalnej Instytutu Leibniza w Lipsku (Niemcy, V.2019).
 • Wizyta studyjna zespołu projektowego, przedstawicielki społeczności ukraińskiej w Łodzi i lidera projektu Instytut Geografii Regionalnej Instytutu Leibniza w Lipsku w Warszawie w związku
  z dokumentacją dobrych praktyk – Klub Kobiet Ukraińskich i Centrum Innowacji Społecznych (X.2019).
 • Seminarium dla partnerów projektu i ekspertów zewnętrznych, poświęcone wpracowaniu metodologii szkoleń z zakresu różnic kulturowych, innowacji społecznych i aktywności gospodarczej migrantów, zorganizowane przez Uniwersytet Zachodnio-Czeski w Pilźnie (Czechy, XI.2019).
 • Seminarium dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych działaniami w środowisku migrantów-obywateli Ukrainy, prezentacja założeń projektu, zorganizowana przez Województwo Łódzkie (Łódź, I.2020).
 • Seminarium dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych działaniami w środowisku migrantów-obywateli Ukrainy „Dialog międzykulturowy – zapobieganie i zwalczanie rasizmu, ksenofobii i innych form nietolerancji” (Łódź, II.2020)
 • Seminarium online dla przedstawicieli instytucji partnerskich poświęcona realizacji projektu
  w czasie pandemii, zorganizowane przez lidera projektu Instytut Geografii Regionalnej Instytutu Leibniza w Lipsku (V.2020).
 • Seminarium dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych działaniami w środowisku migrantów-obywateli Ukrainy „Innowacje społeczne – edukacja dla integracji” (Łódź, VIII.2020)
 • seminarium dla przedstawicieli instytucji zainteresowanych działaniami w środowisku migrantów-obywateli Ukrainy ”Przedsiębiorczość migrantów” (Łódź, XI.2020).
 • peer review – recenzja akcji pilotażowej przeprowadzonej w Czechach (maj) i Chorwacji (czerwiec),
 • akcja pilotażowa w województwie łódzkim: zdalny kurs języka ukraińskiego dla 36 pracowników jednostek publicznych (powiatowe urzędy pracy, jednostki samorządu terytorialnego i ich wyspecjalizowane agendy zajmujące się problematyką migrantów-obywateli Ukrainy),
 • akcja pilotażowa – udzielanie 264 porad prawnych dla obywateli spoza Unii Europejskiej, głównie z Ukrainy,
 • organizacja wydarzenia promocyjnego w dniu 06.07.2021r.- wręczenie certyfikatów uczestnikom kursu językowego (36 uczestników i uczestniczek z 10 instytucji, z 7 powiatów województwa łódzkiego),
 • Warsztaty międzynarodowe w formie hybrydowej zorganizowane w Osijek, dotyczące przeprowadzonych akcji pilotażowych przez poszczególnych partnerów (IX.2021).
 • przygotowanie dwóch filmów promocyjnych, których celem była prezentacja przykładów migrantów – np. obywateli Ukrainy, którzy skutecznie zintegrowali się w społeczeństwie polskim,
 • promocję działań w ramach projektu na stronie Facebook LodzkieHouse, stronie internetowej bruksela.lodzkie.pl ze szczególnym uwzględnieniem publikacji i promocji materiałów do samodzielnej nauki języka ukraińskiego,
 • Konferencja na zakończenie projektu, która odbyła się 3 marca 2022 roku w Filharmonii Łódzkiej, podczas której zaprezentowany został zestaw narzędzi tzw. „tool box”, zrealizowany w ramach projektu ARRIVAL REGIONS, mający pomóc władzom publicznym w efektywnej integracji imigrantów na obszarach wiejskich i miejskich. Prezentacja dokumentacji badawczej opracowanej w ramach projektu, prezentacja filmu przedstawiającego rezultaty projektu promującego tolerancję i integrację.
 • promocja działań w ramach projektu na stronie Facebook Lodzkie House, stronie internetowej bruksela.lodzkie.pl, na podstronie https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Arrival-Regions.html.
 • Udział w Europejskim Forum Gospodarczym, prowadzenie panelu na temat sytuacji migrantów na rynku pracy w WŁ.
 • Finalne opracowanie dla Komisji Europejskiej nt. innowacji społecznych w integracji migrantów (ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń partnerów, pochodzących z przeprowadzonych akcji pilotażowych).

 

Rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez udoskonalanie instrumentów polityki regionalnej – REPLACE

cel projektu

Celem projektu był rozwój gospodarki cyrkularnej poprzez udoskonalanie instrumentów polityki regionalnej, a także dążenie do zapewnienia poprawy zarządzania, wdrażania i monitorowania działań z zakresu polityki regionalnej, które miały za zadanie ułatwienie przedsiębiorstwom transformacji z liniowych modeli biznesowych, na modele powiązane z gospodarką o obiegu zamkniętym, przy jednoczesnym stymulowaniu zrównoważonego rozwoju. Główne zamierzenie projektu dotyczyło wykorzystania i rozwoju rozwiązań politycznych oraz działań skupiających się na identyfikacji, wartościowaniu, szacowaniu potencjału i finansowaniu poszczególnych etapów „życia” produktu, powiązanych w cyrkularne łańcuchy wartości. Działania te będą skutkować nowymi projektami lokalnymi i międzyregionalnymi.

rezultaty

REPLACE opracował system tzw. benchmarkingu i wzorce poziomu cyrkularnej gospodarki, które zawarte został w dokumentach projektu i udostępnione do wykorzystania wraz z zasobem dobrych praktyk, a także zintegrowanym potencjałem eksperckim i badawczo rozwojowym.

MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

Nie dotyczy – projekt zakończony

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG EUROPE
Oś priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”
Wartość projektu wynosi: 1 694 570,00 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 1 374 769,50 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 127 561,00 euro

PARTNERZY PROJEKTU

 1. Region Lacjum, Włochy – Lider projektu
 2. Nexa – Regionalna Agencja Rozwoju Inwestycji i Innowacji, Francja
 3. Region Kreta, Grecja
 4. Instytut Gospodarki Międzynarodowej w Hamburgu, Niemcy
 5. Agencja Rozwoju Regionalnego Północno-Wschodniego, Rumunia
 6. Komisja Regionu Centro ds. koordynacji i rozwoju, Portugalia
 7. Prowincja Fryzja, Holandia
 8. Międzynarodowe Stowarzyszenie Badawcze VELTHA, Belgia
 9. Województwo Łódzkie, Polska

daty REALIZACJI

01.08.2019 – 31.10.2023

WYDARZENIA PROJEKTOWE

Spotkanie partnerów projektu w Leeuwarden (Holandia), 2 – 5.12.2019 r.
I Webinar Edukacyjny + Spotkanie Grupy Sterującej, 01.04.2020 r.
„Zarządzanie gospodarką cyrkularną w przedsiębiorstwach” – I Spotkanie Interesariuszy Regionalnych Projektów: REPLACE, LCA4Regions i Green Hub, 23.09.2020
„Kolej Zielonych Prędkości w Łódzkiem” – II Spotkanie Interesariuszy Regionalnych Projektów: REPLACE, LCA4Regions, DeCarb, 27.07.2021 r.
II Międzynarodowe spotkanie partnerów + wizyta studyjna w Heraklionie na wyspie Kreta (Grecja), 6 – 8.10.2021 r.
Spotkanie w ramach 19. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast: prezentacja projektu i nowych możliwości współpracy, 10.2021 r.
„Cyrkularna perspektywa dla gospodarki regionu 2022+” – III Spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektów: REPLACE, LCA4Regions, GPP4Growth, DeCarb 24.02.2022 r.
Spotkanie partnerów + wizyta studyjna w Saint-Denis na wyspie Reunion (Francja), 31.05 – 3.06.2022 r.
“LCAkcja dla Regionu” – IV Spotkanie Interesariuszy Regionalnych projektów: REPLACE, LCA4Regions, GPP4Growth, 29.06.2022 r.

 

https://www.interregeurope.eu/replace/

Zielone zamówienia publiczne na rzecz zasobooszczędnego rozwoju regionalnego (GPP4Growth)

Cel projektu

Celem projektu GPP4Growth był wzrost stosowania zielonych zamówień publicznych (ang. Green Public Procurement – GPP). W praktyce, działania projektu zmierzały do wzrostu wykorzystania pro-ekologicznych zapisów, których stosowanie umożliwia prawo zamówień publicznych, w tym m.in. kryterium kosztu życia produktu, oznakowania ekologicznego, itp., które służyły poprawie stanu środowiska naturalnego.

Rezultaty

W ramach projektu przygotowano analizę funkcjonowania systemu zamówień publicznych, w szczególności zielonych zamówień publicznych oraz opracowania przykładowych „zielonych” zamówień zrealizowanych w województwie łódzkim. W ramach projektu upowszechniano wzorcowe „zielone“ zamówienia publiczne z regionu, w tym demonstracyjny budynek basenu pasywnego w Sulejowie.

Projekt przyczynił się także do zwiększenia kompetencji pracowników administracji publicznej zaangażowanych w jego realizację w zakresie stosowania zielonych zamówień publicznych.

Możliwość współpracy projektowej

Nie dotyczy – projekt zakończony

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany jest ze środków programu INTERREG EUROPE
Wartość projektu wynosi: 1 734 769,00 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 1 454 797,95 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 146 928,00 euro

Partnerzy projektu

 1. Uniwersytet w Patras, Grecja – Lider projektu
 2. Region Lombardia, Włochy
 3. Prowincja Antwerpia, Belgia
 4. Ministerstwo Środowiska i Planowania Przestrzennego, Regionalny Rząd Andaluzji
 5. Region Zemgale, Litwa
 6. Agencja Rozwoju Regionalnego Stara Zagora, Bułgaria
 7. Departament Środowiska, Wspólnota Władz Lokalnych i Regionalnych, Irlandia
 8. Fundacja Rozwoju i Dialogu Regionalnego, Malta

Daty realizacji

01.01.2017 – 31.12.2021

Przedłużenie projektu

Projekt GPP4Growth w ramach Programu INTERREG EUROPA uzyskał dodatkowe wsparcie na działania związane z zapobieganiem negatywnym skutkom pandemii COVID-19 na gospodarkę i stan środowiska UE.
Realizacja projektu została przedłużona do 31 grudnia 2022 r.

Dodatkowy budżet dla Województwa Łódzkiego: 17 087,70 euro
(w tym wkład własny: 2 563,16 euro,
dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 14 524,55 euro).

Wydarzenia projektowe

II Spotkanie Partnerów projektu GPP4Growth, 14-16 listopada 2017 r.
III Spotkanie Obserwatorów Regionalnych, 25 kwietnia 2018 r.
III Spotkanie Partnerów Projektu GPP4Growth, 15-17 maja 2018 r
Wizyta studyjna dotycząca dobrych praktyk w obszarze zielonych zamówień publicznych Wexford (Irlandia) 2-4 października 2018 r.
Wizyta studyjna dotycząca praktycznego wykorzystania zielonych zamówień publicznych jako narzędzia do stopniowego budowania w pełni zrównoważonej prowincji Antwerpii ( 27-28 marzec 2019 r.)
Warsztaty dotyczące monitorowania zielonych zamówień publicznych, Jelgawa (Łotwa), 11-13 czerwca 2019 r.  
VI spotkanie Grupy Interesariuszy Regionalnych
Międzyregionalna konferencja: Zielone zamówienia publiczne – Sliema, Malta 10-11.12.2019 r.  
GPP4Growth w ramach konferencji w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” 11.12.2019 r.  
„Cyrkularni w Biznesie”: Wdrażanie Regionalnego Planu Działań w Województwie Łódzkim – GPP4Growh
Spotkanie regionalne dotyczące budowania synergii z instrumentami finansowymi UE w celu zwalczania negatywnych skutków pandemii COVID-19
GPP4Growth: Synergiczne działania dotyczące promowania zielonych zamówień publicznych w czasie pandemii COVID-19
Warsztaty dotyczące monitorowania zielonych zamówień publicznych w regionach partnerskich projektu GPP4Growth w czasie pandemii COVID-19 i sytuacji kryzysowych, 27.06.2022 r.
II Spotkanie regionalne oraz dzień informacyjny, 29.06.2022 r.
GPP4Growth: Warsztaty dotyczące zielonych zamówień publicznych na rzecz przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 i sytuacji kryzysowych, Mediolan (Włochy), 7-8.07.2022 r.

Dokumenty opracowane w ramach projektu

Działanie A1.1 Korzyści, bariery i możliwości związane z zielonymi zamówieniami publicznymi w regionach europejskich
Działanie A1.2 Najlepsze praktyki stosowania zielonych zamówień publicznych w Unii Europejskiej
Działanie A1.3 Najlepsze polityki, plany i kryteria dotyczące stosowania zielonych zamówień publicznych w Unii Europejskiej
Działanie A1.3b Zalecenie w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami poprzez zastosowanie zielonych zamówień publicznych
Działanie A1.4 Czynniki oddziałujące na udział przedsiębiorstw z kluczowych sektorów GPP4Growth w zielonych zamówieniach publicznych i procedurach przetargowych
Działanie A2.1 Wnioski ze spotkań z kluczowymi interesariuszami
Działanie A2.1b Sprawozdanie podsumowujące spotkania Grup Interesariuszy Regionalnych GPP4Growth
Działanie A3.1 Podsumowanie warsztatów na temat różnych podejść do zielonych zamówień publicznych
Działanie A3.2 Raport z warsztatów na temat oznakowania ekologicznego w zamówieniach publicznych
Działanie A3.3 Monitorowanie zielonych zamówień publicznych
Działanie A3.4 Wizyta studyjna dotycząca dobrych praktyk w zakresie wdrażania zielonych zamówień publicznych Prowincja Antwerpia 27-28 marca 2019 r.
Działanie A3.4b Warsztaty w ramach projektu GPP4Growth: GPP w Irlandii
Działanie A3.5 GPP4Growth – Międzynarodowa konferencja: zielone zamówienia publiczne
Działanie A4.1 Koszt Cyklu Życia Produktu (Life Cycle Costing – LCC)
Podręcznik dobrych praktyk
Newsletter #1
Newsletter #2
Newsletter #3
Newsletter #4
Newsletter #5
Newsletter #6

 

Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w regionach UE opartych na gospodarce węglowej (DeCarb)

Cel projektu

Celem projektu DeCarb było wsparcie regionów europejskich intensywnie wykorzystujących węgiel w przechodzeniu na czystą energię bez uszczerbku dla stabilności społecznej i gospodarczej.

Rezultaty

W ramach projektu opracowano plan działań dla regionu łódzkiego, który zawiera opis charakteru działań, które powinny zostać wdrożone, ramy czasowe, zaangażowane podmioty, a także ewentualne koszty i źródła finansowania. Projekt przyczynił się do zwiększenia świadomości władz publicznych oraz pracowników Partnerów odnośnie potrzeby planowania z wyprzedzeniem nowego koszyka energetycznego (zmiana stopnia udziału różnych źródeł produkcji energii), a także popularyzacji prowadzenia dialogu publicznego w celu rozwiązania konfliktów i budowania porozumienia w sprawie transformacji wśród sektora energetycznego oraz zwiększenia wiedzy na temat planowania potrzeb przekwalifikowania siły roboczej i zagospodarowania terenu po zakończeniu wydobycia węgla.

Możliwość współpracy projektowej

Nie dotyczy – projekt zakończony

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany ze środków programu INTERREG EUROPE
Oś priorytetowa 3: „Gospodarka niskoemisyjna”
Wartość projektu wynosi: 1 807 739,00 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 1 536 578,15 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 167 956,00 euro

Partnerzy projektu

 1. Agencja Rozwoju Regionalnego Regionu Stara Zagora, Bułgaria
 2. Województwo Łódzkie, Polska
 3. ENEREA Eszak -Alfold Regionalna Agencja Energetyczna Non-profit, Węgry
 4. Agencja Rozwoju Regionalnego Południowo- Zachodniej Oltenii, Rumunia
 5. Ministerstwo Gospodarki i Energetyki kraju związkowego Brandenburgia, Niemcy
 6. Dom Energii (klaster), Dania
 7. Regionalne Stowarzyszenie Samorządów Lokalnych Macedonii Zachodniej, Grecja
 8. Agencja Energetyczna Regionu Savinjska, Saleska i Koroska, Słowenia
 9. Agencja Energetyczna Extremadura, Hiszpania

DATY REALIZACJI

01.06.2018 – 31.05.2023

Wydarzenia projektowe

Kick-off Meeting – Stara Zagora, Bułgaria, 27-28.06.2018
Wizyta studyjna – Rekultywacja gruntów pokopalnianych, Brandenburgia 6-7.11.2019
I Regionalne spotkanie Interesariuszy projektu DeCarb, Łódź, 21.11.2018
II Regionalne spotkanie Interesariuszy projektu DeCarb, Łódź, 26.04.2019
III Regionalne spotkanie – 19 września 2019 r., Łódź
IV Regionalne spotkanie – Program Rozwój Lokalny, Łódź, 25.06.2019
V Regionalne spotkanie – „Kolej Zielonych Prędkości w Łódzkiem”, Łódź, 27.07.2021
Wizyta studyjna i warsztaty – „Potrzeby przekwalifikowania zawodowego w gospodarkach dotkniętych dekarbonizacją” – Aalborg, Dania, 08-09.09.2021
„Zarządzanie ryzykiem w dekarbonizacji i energetyka obywatelska” – Velenje, Słowenia,20-21.09.2022 r.
Newslettery

Raporty

 

Doskonalenie polityk w zakresie ponownego wykorzystania wody dla oszczędzania zasobów w regionach europejskich (AQUARES)

Cel projektu

Celem Projektu AQUARES był rozwój i usprawnienie polityki regionów europejskich w zakresie ponownego wykorzystywania wody. Działania w Projekcie skupiały się m. in. na identyfikacji realnych strategii ponownego wykorzystania wody w celu przeciwdziałania nieefektywnemu wykorzystaniu wody, zabezpieczeniu ochrony zbiorników wodnych, zaangażowaniu niewykorzystanych narzędzi finansowania UE, a także promowaniu publicznego dialogu w celu przeciwdziałania sprzecznym interesom w sektorze ponownego wykorzystania wody.

Rezultaty

Głównym rezultatem projektu było udoskonalenie regionalnych instrumentów wsparcia w zakresie gospodarki wodnej oraz finansowania nowych projektów dotyczących ponownego wykorzystania wody i ogólnie pojętej zrównoważonej gospodarki wodnej. Projekt przyczynił się także do zwiększenia kompetencji pracowników administracji publicznej zaangażowanych w jego realizację w zakresie skutecznego wspierania polityki ponownego wykorzystania wody.

Możliwość współpracy projektowej

Nie dotyczy – projekt zakończony.

Wartość projektu/Finansowanie

Projekt dofinansowany był ze środków programu INTERREG EUROPE
Oś priorytetowa 4: „Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami”
Wartość projektu wynosiła: 1 835 546,00 euro
W tym dofinansowanie z UE dla Województwa Łódzkiego: 1 544 231,20 euro
Budżet dla Województwa Łódzkiego: 146 837,00 euro

Partnerzy projektu

AQUARES skupia 10 partnerów z 9 krajów odpowiedzialnych i zaangażowanych w działania na rzecz jakości środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, w tym efektywnego gospodarowania wodą poprzez ponowne jej wykorzystanie oraz zapewnienie ochrony akwenów wodnych.

 1. Region Murcja, Hiszpania
 2. Ministerstwo Rozwoju i Energii, Specjalny Sekretariat ds. Wody, Grecja
 3. Województwo Łódzkie, Polska
 4. Agencja Rozwoju Regionalnego Regionu Pardubice, Czechy
 5. Agencja Energii i Wody, Malta
 6. Lombardzka Fundacja dla Środowiska, Włochy
 7. Zarząd Gospodarki Wodnej Oldenburga i Fryzji Wschodniej, Niemcy
 8. Fundacja Euro-Śródziemnomorskiego Instytutu Wodnego, Hiszpania
 9. Stowarzyszenie „Wybrzeże Bałtyckie”, Łotwa
 10. Gmina Trebnje, Słowenia

Daty realizacji

01.06.2018 – 31.05.2023

 

Wydarzenia projektowe

Kick-off Meeting – Murcia, Hiszpania – 07-08.06.2018
Zaproszenie do Grupy Interesariuszy Regionalnych projektu AQUARES
I Regionalne spotkanie w ramach Projektu AQUARES 10.09.2018
Newsletter nr 1 (grudzień 2018)
II Regionalne spotkanie Interesariuszy projektu AQUARES 26.04.2019
Newsletter nr 2 (maj 2019)
Dobre praktyki województwa łódzkiego dotyczące technologii odzysku i ponownego użycia wody (Wizyta studyjna 16-17.10.2019 r.)
Newsletter nr 3 (listopad 2019)
Informacja prasowa (kwiecień 2020)
Podsumowanie międzynarodowych warsztatów na temat technologii i standardów monitorowania jakości wody odzyskanej (Oldenburg, 3-5.03.2020)
Newletter nr 4 (maj 2020)
Informacja prasowa (październik 2020)
Newsletter nr 5 (listopad 2020)
Spotkanie interesariuszy projektu AQUARES, 23.06.2021
Regionalny Plan Działania
Informacja prasowa (listopad 2021)
Spotkanie partnerów projektu na Łotwie poświęcone implementacji regionalnych planów działań (17-18.05.2022 r.)

 

 

Łódzkie dla biznesu – rozwój na plus

CEL PROJEKTU

Projekt „Łódzkie dla biznesu – rozwój na plus” dotyczy kompleksowego systemu wsparcia gospodarki w województwie łódzkim. Trzon projektu stanowi Sieć Doradcza efektywnie rozwijająca proces internacjonalizacji MŚP oraz skuteczna promocja atrakcyjności gospodarczej regionu na arenie międzynarodowej dzięki szeregowi aktywności internacjonalizacyjnych. W ramach przedsięwzięcia planowane jest uruchomienie następujących mechanizmów:

 • zintegrowanie, rozbudowa dotychczasowej oferty oraz podnoszenie kompetencji Sieci Doradczej (Centra Innowacji Biznesowej, Biuro Wsparcia Eksportu, Hub),
 • realizacja działań podnoszących wiedzę MŚP w zakresie procesu internacjonalizacji: warsztaty, szkolenia i konferencje z bogatym programem merytorycznym wzmacniającym konkurencyjność regionalnego biznesu, organizacja i udział w networkingach regionalnychi międzynarodowych, sieciowanie podmiotów wsparcia gospodarki w regionie,
 • podnoszenie kompetencji przedsiębiorców sektora MŚP oraz startupów poprzez organizację porad eksperckich z zakresu codziennych wyzwań biznesowych, audyt eksportowy oraz cykliczne doradztwo eksperckie w zakresie internacjonalizacji, realizacja pilotażowego programu szkoleniowo-mentoringowego dla przedsiębiorców dedykowanego rozpoczęciu eksportu online,
 • organizacja udziału województwa łódzkiego wraz z przedsiębiorcami w międzynarodowych targach krajowych i zagranicznych.

Cele projektu

 • wzbogacenie oferty „Łódzkie dla Biznesu” o nowe usługi dla przedsiębiorstw, perspektywiczne wydarzenia dla biznesu, podniesienie kompetencji przedsiębiorców m.in. poprzez cykle doradztw, szkoleń, programów pilotażowych etc., udział w międzynarodowych targach krajowych i międzynarodowych oraz zintegrowane działania promocyjne służące wzmocnieniu marki „Łódzkie dla Biznesu”, jako fundamentu biznesowego ekosystemu w Łódzkiem
 • zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP: pozyskanie nowych rynków zbytu, nawiązanie kontaktów i współpracy z partnerami zagranicznymi oraz pozyskiwanie informacji nt. rynków zagranicznych
 • promocja atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej WŁ ze szczególnym uwzględnieniem specjalizacji regionalnych
 • rozwój współpracy na linii biznes-nauka-samorząd
 • podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do informacji gospodarczych i nowych technologii
 • promowanie WŁ jako regionu innowacji
 • rozwój narzędzi ułatwiających start do biznesu

FINANSOWANIE

Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu Wartość projektu wynosi: 9 825 470,83 PLN Wartość dofinansowania z UE: 7 446 171,32 PLN.

OKRES REALIZACJI

1.09.2021 – 30.09.2023

Łódzkie w Brukseli wspiera łódzki biznes. Promocja kompleksowej oferty eksportowej dla przedsiębiorstw z regionu

O projekcie

Głównym celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa poprzez zbudowanie sieci współpracy z podmiotami z innych europejskich regionów.

Planowane efekty

Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez opracowanie i promocję kompleksowej oferty handlowej i współpracy przedsiębiorców z województwa łódzkiego w krajach Beneluksu.

 

Wartość projektu

Wartość projektu wynosi: 1 771 624,20 złotych
Wartość dofinansowania z UE: 1 381 438,43 złotych

 

Daty realizacji

01.03.2017 – 31.12.2023

   

   LODZKIE GO! Nowe rynki dla kluczowych branż województwa łódzkiego

   CEL PROJEKTU

   Celem projektu jest zwiększenie wartości eksportu firm z branż posiadających strategiczne znaczenie dla gospodarki regionu łódzkiego poprzez umożliwienie im udziału w odpowiednio dobranych dla danej branży zagranicznych wydarzeniach o charakterze gospodarczych, takich jak targi i misje gospodarcze. Działania ujęte projektem mają na celu stały i długotrwały rozwój sektora MŚP.

   Planowane efekty

   Projekt ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności firm z województwa łódzkiego poprzez stworzenie warunków sprzyjających ich internacjonalizacji oraz przynieść wymierne efekty w postaci zagranicznych kontraktów handlowych, zawartych przez przedsiębiorstwa uczestniczące w projekcie.

   Wartość projektu

   5 976 800,00 PLN

   Wkład Funduszy Europejskich

   4 130 308,95 PLN

   DATY REALIZACJI

   01.01.2017 – 31.12.2023

    

   LODZKIE GO BENELUX

    

   CEL projektu

   Głównym celem projektu jest zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej województwa łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich poprzez m. in. zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP, a także tworzenie w regionie partnerstw na rzecz współpracy międzynarodowej, wzrostu poziomu eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu oraz stworzenie przestrzeni spotkań dla pionierów i innowatorów w Brukseli.

   planowane efekty

   Projekt zakłada wsparcie przedsiębiorców w nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi kontrahentami z terenu Beneluksu poprzez m. in. Funkcjonowanie Punktu Wsparcia Inwestora w strukturach Domu Łódzkiego w Brukseli jako biura promocji handlu i inwestycji dla przedsiębiorstw z województwa łódzkiego, organizację wydarzeń o charakterze targowo-wystawienniczym, seminariów, konsultacji, wizyt studyjnych, forów, konferencji, spotkań networkingowych i biznesowych, akcji promujących produkty i usługi przedsiębiorców z województwa łódzkiego na terenie Beneluksu. W ramach projektu zostanie stworzenie aplikacji mobilnej zawierającej m. in. dane o specyfice rynków poszczególnych krajów, dostępnych kanałach dystrybucji, odbywających się wydarzeniach targowych, branżowych, wykaz przydatnych kontaktów i potencjalnych partnerów handlowych z terenu Beneluksu oraz praktyczne porady dla przedsiębiorców

   wartość projektu

   2 392 494,00 PLN

   Wkład Funduszy Europejskich

   1 817 132,00 PLN

   daty REALIZACJI

   01.10.2020 – 31.12.2023

    

   Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw "ŁÓDZKIE GREEN HUB"

    

   cel projektu

   Umożliwienie przedsiębiorstwom z województwa łódzkiego stworzenia oferty produktów konkurencyjnych na rynku międzynarodowym w jednym z  kierunków globalnego rozwoju, którym jest gospodarka cyrkularna, a także zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej woj. łódzkiego poprzez budowanie sieci współpracy z podmiotami z innych regionów europejskich.

   planowane efekty

   Projekt przyczyni się do  wzrostu konkurencyjności firm z regionu łódzkiego na rynku europejskim i włączenia przedsiębiorców w międzynarodowy nurt korzyści płynących z wdrażania rozwiązań gospodarki cyrkularnej. Pozwoli także na internacjonalizację działalności przedsiębiorstw z województwa łódzkiego w ramach sieci współpracy gospodarczej poprzez aktywny udział w spotkaniach, seminariach, wizytach studyjnych, sesjach brokerskich z zakresu gospodarki cyrkularnej, umożliwiający międzynarodową wymianę doświadczeń, dobrych praktyk oraz europejskich rozwiązań biznesowych, a także zbudowanie sieci współpracy.

   wartość projektu

   933 160,00 PLN

   Wkład Funduszy Europejskich

   712 791,50 PLN

   daty REALIZACJI

   01.08.2019  – 31.12.2023

    

   PARTNERSTWO GOSPODARCZE DROGĄ DO INTERNACJONALIZACJI MŚP WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
   O PROJEKCIE

   CELE PROJEKTU

   Zwiększenie wartości eksportu firm z naszego regionu. Jako rynki docelowe prowadzonych działań wybrano 8 zagranicznych regionów partnerskich: Bawaria, Badenia-Wirtembergia (Niemcy), Styria (Austria), obwody winnicki i wołyński (Ukraina), obwód witebski (Białoruś), okręg wileński (Litwa), Daugavpils (Łotwa). Dla tych rynków wybrano 3 branże strategiczne:

   1. nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo)
   2. innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
   3. informatyka i telekomunikacja
   OKRES REALIZACJI

   01.01.2018 -31.12.2019

    

   ZREALIZOWANE ZADANIA
   1. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przedstawili ofertę MŚP z naszego regionu podczas misji pilotażowych do 8 zagranicznych regionów partnerskich – II-III kw. 2018 r.
   2. 15 października 2018 r. zorganizowano w Łodzi business mikser dla przedsiębiorców z zagranicy i województwa łódzkiego, w którym uczestniczyło ok. 100 osób.
   3. Misje wyjazdowe przedsiębiorców z Województwa Łódzkiego do 8 regionów partnerskich – III-IV kw. 2019 r.

    

   Promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na Dalekim i Bliskim Wschodzie podczas światowych wydarzeń gospodarczych

   O PROJEKCIE

   Głównym celem projektu była promocja gospodarcza łódzkich strategicznych sektorów gospodarczych na arenie międzynarodowej poprzez budowanie sieci międzynarodowej współpracy gospodarczej oraz zwiększenie poziomu handlu zagranicznego poprzez rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP z regionu łódzkiego działającymi w regionalnych inteligentnych specjalizacjach (RIS) a partnerami zagranicznymi.

   FINANSOWANIE

   Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
   Wartość projektu wynosiła: 4 416 996,96 złotych
   Wartość dofinansowania z UE: 3 052 396,28 złotych

   DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

   1. Udział w międzynarodowych wydarzeniach gospodarczych zmierzających do umiędzynarodowienia przedsiębiorstw i podniesienia rangi gospodarczej województwa łódzkiego:
    a) EXPO Horticultural 2019 w Pekinie.
    b) EXPO 2020 w Dubaju wraz z targami Beautyworld Middle East 2021 w Dubaju.
   2. Projekt obejmował następujące działania w ramach każdego ww. wydarzenia:
    a) Kampanię promocyjną mającą na celu rekrutację firm z sektora MŚP z branży – inteligentnych specjalizacji WŁ.
    b) Organizacje misji gospodarczych dla firm do Chin (Pekin) oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Dubaj).

   Relacje z misji gospodarczych dostępne są pod linkami

   Chiny: https://www.lodzkie.pl/component/k2/chiny-lodzkie-misja-gospdoarcza

   ZEA: https://biznes.lodzkie.pl/za-nami-misja-gospodarcza-w-dubaju/

   FIRMY ZAKWALIFIKOWANE DO PROJEKTU

   W misji gospodarczej do Chin wzięły udział następujące firmy:

    1.Zakłady Drobiarskie Drob Bogs
    2. Chrupex
    3. ZPHU Moryń
    4. Ichem
    5. OSM WART-MILK
    6. Wiatrowy Sad Grażyna Wiatr
    7. SelfMaker
    8. LennyLamb
    9. Oilmedica Sp. z o. o.
    10. Skalar Bajurscy spółka jawna
    11. Jagoda JPS
    12. Consay

     W misji gospodarczej do ZEA wzięły udział następujące firmy:

     1. Oilmedica Sp. z o. o.
     2. Efektima
     3. Vasco Official Gel Polish
     4. Supply Nails
     5. Medic Natural Cosmetics Sp. J.
     6. Brawo R. Biegański, K. Biegańska Sp. J.
     7. IP Polska Sp. z o. o.
     8. Cardinal Pharma S.A.
     9. Opharm Sp. z o. o.
     10. Euroleki Sp. z o. o., Sp. K.
     11. Dermoklinika-Centrum Medyczne S.C.
     12. ERBI S.C.

     MOŻLIWOŚĆ WSPÓŁPRACY PROJEKTOWEJ

     Projekt został zakończony w dniu 31.12.2021 r.

     OKRES REALIZACJI

     maj 2019 – grudzień 2021

      

      

     Łódzkie dla biznesu – umiędzynarodowienie działalności gospodarczej Województwa Łódzkiego w Chinach
     O PROJEKCIE

     Projekt „Łódzkie dla biznesu – umiędzynarodowienie działalności gospodarczej Województwa Łódzkiego w Chinach” dotyczy działań z obszaru umiędzynarodowienia i promocji gospodarczej strategicznych sektorów województwa łódzkiego na obszarze Chin, poprzez organizację i udział w przedsięwzięciach ukierunkowanych na zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu
     W ramach przedsięwzięcia funkcjonują następujące mechanizmy:

     • Udział w targach China International Import Expo w latach 2021, 2022, 2023 w Szanghaju, połączonych z organizacja spotkań B2B podczas targów.
     • Udział w targach China Import and Export Fair w Kantonie w latach 2022, 2023, połączonych z organizacja spotkań B2B podczas targów.
     • Organizacja spotkań, których celem będzie prezentacja i promocja oferty inwestycyjno-handlowej Województwa Łódzkiego w Szanghaju i Xi’an(Shaanxi) w latach 2021, 2022, 2023.
     • Organizacja spotkań, których celem będzie prezentacja i promocja oferty inwestycyjno-handlowej Łódzkiego w Kantonie (Guangdong) i Xiamen (Fuijan) w latach 2022, 2023.
     Cele projektu:
     • rozwój sektorów strategicznych województwa łódzkiego na arenie międzynarodowej poprzez zwiększenie poziomu handlu zagranicznego i
     • rozwój powiązań gospodarczych pomiędzy MŚP a partnerami z Chin;
     • rozszerzenie na nowe chińskie prowincje współpracy i działań z obszaru promocji;
     • budowanie sieci międzynarodowej współpracy oraz zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Łódzkiego
     FINANSOWANIE

     Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu.

     Wartość projektu wynosi: 1.899.836,37 PLN
     Wartość dofinansowania z UE: 1.322.405,80 PLN

     OKRES REALIZACJI

     2021-04-01 – 2023-12-31

     WYDARZENIA PROJEKTOWE

     Informacje wkrótce

     Łódzkie dla biznesu – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju

      

     CEL PROJEKTU

     Projekt polegał na  udziale w międzynarodowym wydarzeniu gospodarczym, jakim była Wystawa Światowa EXPO 2020 w Dubaju oraz prowadzeniu działań ukierunkowanych na umiędzynarodowienie działalności gospodarczej przedsiębiorstw z województwa łódzkiego i budowanie międzynarodowej przewagi konkurencyjnej Łódzkiego, jako atrakcyjnego obszaru gospodarczego w kontaktach z rynkiem Bliskiego Wschodu.

     planowane efekty

     Wzrost inwestycji zagranicznych oraz rozwój eksportu poprzez promocję oferty MŚP podczas wystawy EXPO Dubaj 2020 i ich udział w spotkaniach biznesowych, a także zwiększenie atrakcyjności gospodarczej województwa łódzkiego poprzez umiejętne i systematyczne działania promujące jego potencjał ekonomiczny.

     wartość projektu

     2.347.444,55 PLN

     wartość projektu

     1.711.524,61 PLN

     daty REALIZACJI

     01.06.2020 – 30.06.2022

      

      

     Strona projektu: www.biznes.lodzkie.pl/expodubaj/

     Lodzkie4business+
     O PROJEKCIE

     Projekt „Lodzkie4business+” dotyczy kompleksowego wsparcia biznesu w województwie łódzkim. W ramach przedsięwzięcia funkcjonują następujące mechanizmy:

     • Centra Innowacji Biznesowej – zespół profesjonalnych doradców biznesu, którzy bezpłatnie pomagają w rozwoju przedsiębiorstwa;
     • SkyHUB – niekomercyjna przestrzeń do pracy wspólnej oferująca szereg usług m.in. indywidualne porady mentorskie oraz eksperckie, warsztaty i  wydarzenia biznesowe, a także wsparcie w zakresie zakładania działalności gospodarczej.
     • Biuro Wsparcia Eksportu – zespół konsultantów, których zadaniem jest wspieranie międzynarodowej działalności firm z województwa łódzkiego.

     Projekt „Lodzkie4business+” to połączenie wszystkich dotychczasowych pojedynczych działań w całość i skupienie ich pod jednym wspólnym szyldem.

     Cele projektu:

     • zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP
     • promocja atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej Województwa Łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem inteligentnych specjalizacji regionalnych
     • rozwój współpracy na linii biznes-nauka-samorząd
     • podniesienie konkurencyjności MŚP poprzez zapewnienie dostępu do informacji gospodarczych i nowych technologii
     • promowanie Województwa Łódzkiego, jako regionu innowacji (technologicznych, organizacyjnych, marketingowych, produktowych i procesowych)
     • rozwój narzędzi ułatwiających start do biznesu
     FINANSOWANIE

     Projekt uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
     Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.2. Promocja gospodarcza regionu
     Wartość projektu wynosi: 8 630 462,00 PLN
     Wartość dofinansowania z UE: 6 281 081,81 PLN

     OKRES REALIZACJI

     01.04.2019 – 31.08.2021

     WYDARZENIA PROJEKTOWE
     • Money Makers
     • Eksperckie Porady (w tym Meet the Business)
     • Kuźnia Pomysłów edycja II i III
     • Lodzkie Innovation Days edycja II
     • Gra Miejska
     WDRAŻANIE STANDARDÓW OBSŁUGI INWESTORA W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
      

     O PROJEKCIE

     Celem projektu jest poprawa jakości obsługi inwestora w samorządach Województwa Łódzkiego dzięki wprowadzeniu standaryzacji zalecanej przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. Dążeniem jednolitego podejścia do obsługi inwestora jest uzyskanie lepszej, sprawniejszej i bardziej profesjonalnej obsługi inwestora w samorządzie, co z kolei wpłynie pozytywnie na wizerunek gminy czy powiatu i jej ocenę jako miejsca do lokowania inwestycji. W szerszym ujęciu – samorząd przyjazny inwestorowi, to także samorząd przyjazny przedsiębiorcy – niezależnie od jego planów inwestycyjnych.

     W województwie łódzkim projektem objętych zostało 81 jednostek samorządu terytorialnego, z których minimum 40 wdroży standardy obsługi inwestora. Efektem wdrożenia standardów przez poszczególne samorządy ma być wysoki poziom obsługi przedsiębiorców zainteresowanych realizacją nowej inwestycji na terenie danej gminy czy powiatu.

     Korzyści dla samorządów Województwa Łódzkiego objętych projektem:

     • Audyt diagnostyczny weryfikujący stan obsługi inwestora w 81 jednostkach samorządu terytorialnego, którego podsumowaniem jest raport wskazujący na mocne i słabe strony w procesie obsługi inwestora i promocji gospodarczej danej gminy czy powiatu. Raporty zostały już przekazane zainteresowanym instytucjom. W efekcie audytu diagnostycznego nastąpi wybór 40 JST, w których nastąpi wdrożenie standardów obsługi inwestora.
     • Pakiet kompleksowych specjalistycznych szkoleń dla kierowników urzędów oraz pracowników zajmujących się obsługą inwestora danej jednostce.
     • Co najmniej 40 gmin i powiatów wdroży standardy obsługi inwestora w urzędzie oraz objętych zostanie współpracą doradczo-szkoleniową, w ramach której zostaną wypracowane rozwiązania niezbędne do zastosowania w danej jednostce. Każdy samorząd otrzyma pakiet zdjęć stacjonarnych i lotniczych do przygotowania profesjonalnej oferty inwestycyjnej, komplet folderów dla ofert inwestycyjnych, opisy stron internetowych (przetłumaczonych na 2 języki zgodnie z wytycznymi PAIH) oraz sprzęt audiowizualny do prezentacji ofert inwestycyjnych podczas spotkań z przedsiębiorcami. W wybranych samorządach przeprowadzona zostanie również analiza przedtransakcyjna terenów inwestycyjnych typu „due diligence”.

     Gminy uczestniczące w projekcie uprawnione będą do uzyskania certyfikatu wdrożenia standardów obsługi inwestora w samorządzie.
     Certyfikat poświadczy, że gmina przeszła z sukcesem przez trzy fazy projektu: szkolenia, indywidualne doradztwo i wdrożenie standardów obsługi inwestora.

     Samorządy uczestniczą w realizowanych działaniach bezpłatnie, a obowiązkowy wkład własny na poziomie 10% jest wnoszony wyłącznie bezgotówkowo w formie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych na dedykowane szkolenia w czasie pracy. Istotne jest to, że samorządy objęte wsparciem nie ponoszą ryzyka realizacji projektu, w tym odpowiedzialności za jego rozliczenie, kontrolę i osiągnięcie wskaźników, a jedynie  korzystają z bezpłatnego wsparcia w ramach dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

     Projekt realizowany jest w partnerstwie z firmą Euro Innowacje Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 100/11, 61-757 jako Partnerem Wiodącym.

     FINANSOWANIE

     Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój
     Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne
     Wartość projektu wynosi: 1 996 517,52 PLN
     Wartość dofinansowania z UE: 1 795 637,52  PLN


     OKRES REALIZACJI

     1.12.2019 – 31.12.2021 r.

     REKRUTACJA DO PROJEKTU

     Zakończona.

     ZAKWALIFIKOWANE SAMORZĄDY

     1. Gmina Sulejów
     2. Gmina Rozprza
     3. Gmina Miasto Sieradz
     4. Miasto Zduńska Wola
     5. Gmina Lubochnia
     6. Gmina Koluszki
     7. Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli
     8. Gmina Drzewica
     9. Gmina Sędziejowice
     10. Gmina Zelów
     11. Gmina Krośniewice
     12. Powiat Piotrkowski
     13. Gmina Brójce
     14. Gmina Kleszczów
     15. Gmina Rzgów
     16. Gmina Gorzkowice
     17. Gmina Wieruszów
     18. Powiat Tomaszowski
     19. Gmina Biała Rawska
     20. Gmina Paradyż
     21. Gmina Miasta Głowno
     22. Gmina Godzianowice
     23. Miasto Brzeziny
     24. Gmina Tuszyn
     25. Gmina Zgierz
     26. Miasto Rawa Mazowiecka
     27. Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki
     28. Gmina Bedlno
     29. Miasto Bełchatów
     30. Powiat Sieradzki
     31. Gmina Radomsko
     32. Gmina Białaczów
     33. Gmina Żychlin
     34. Gmina Konstantynów Łódzki
     35. Gmina Tomaszów Mazowiecki
     36. Gmina Łubnice
     37. Gmina Bolimów
     38. Gmina Sokolniki
     39. Powiat Bełchatowski
     40. Gmina Zduńska Wola
     41. Urząd Miejski w Aleksandrowie Łódzkim
     42. Gmina Miasto Ozorków
     43. Starostwo Powiatowe w Wieluniu
     44. Gmina Strzelce Wielkie
     45. Gmina Regnów
     46. Gmina i Miasto Szadek
     47. Gmina Moszczenica
     48. Miasto Łowicz
     49. Gmina Klonowa
     50. Gmina Burzenin
     51. Gmina Brzeźnio
     52. Gmina Warta
     53. Gmina Będków
     54. Gmina Wartkowice
     55. Powiat Łowicki
     56. Gmina Gidle
     57. Miasto Radomsko
     58. Urząd Miejski w Pajęcznie
     59. Gmina Witonia
     60. Starostwo Powiatowe w Poddębicach
     61. Gmina Łanięta
     62. Powiat Pajęczański
     63. Gmina Zduny
     64. Starostwo Powiatowe w Brzezinach
     65. Gmina Dobryszyce
     66. Gmina Czarnocin
     67. Gmina Gomunice
     68. Gmina Dalików
     69. Gmina Świnice Warckie
     70. Gmina Jeżów
     71. Gmina Brąszewice
     72. Gmina Cielądz
     73. Gmina Głuchów
     74. Gmina Rawa Mazowiecka
     75. Gmina Galewice
     76. Starostwo Powiatowe w Łasku
     77. Gmina Nowe Ostrowy
     78. Miasto Łęczyca
     79. Gmina Rząśnia
     80. Gmina Łask
     81. Gmina Miasto Zgierz

     Strona projektu: Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa łódzkiego»

     facebook
     twitter
     linkedin
     tiktok
     youtube
     instagram