Młodzi Na Start 2 – dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osób poniżej 30 roku życia zamieszkujących subregion sieradzki.

Do 2 grudnia br. potrwa rekrutacja do nowego projektu dotacyjnego, który jest skierowany do mieszkańców subregionu sieradzkiego (powiaty: łaski, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski).

Wsparciem zostaną objęte:
osoby w wieku 18-29 lat, pozostające bez pracy (bezrobotne – zarejestrowane lub niezarejestrowane w urzędzie pracy, bądź bierne zawodowo), które:
– utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19 (co najmniej 80% uczestników) lub
– znajdują się w jednej z grup w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (maksymalnie 20% uczestników).
W ramach projektu uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:
– Wysokiej jakości usługi szkoleniowe (indywidualne i grupowe), dostępne na etapie poprzedzającym założenie działalności gospodarczej.
– Stypendium szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdu.
– Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w wysokości 23 050, 00 zł. 
– Wsparcie finansowe pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków koniecznych do poniesienia w wysokości 2600 zł przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. 

Więcej informacji na stronie – kliknij

ŁARR