Komisja Europejska przyjęła pierwszy program prac dotyczący cyfrowej części instrumentu „Łącząc Europę” (technologie cyfrowe), w którym określono zakres i cele wspieranych przez UE działań niezbędnych do poprawy europejskiej infrastruktury łączności cyfrowej w ciągu trzech lat. Działania te otrzymają finansowanie w wysokości ponad 1 mld euro (lata 2021–2023).

Instrument „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe, wspierając inwestycje publiczne i prywatne, przyczyni się do realizacji projektów w zakresie łączności będących przedmiotem wspólnego zainteresowania UE oraz do wdrożenia bezpiecznej i zrównoważonej infrastruktury o wysokiej wydajności, w tym sieci gigabitowych i 5G w całej UE. Poprawa europejskiej infrastruktury łączności będzie miała zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia transformacji cyfrowej Europy, jak określono w „Drodze ku cyfrowej dekadzie”, oraz dla zapewnienia, aby do 2030 r. wszystkie gospodarstwa domowe w UE miały połączenie gigabitowe, a wszystkie obszary zaludnione zostały objęte siecią 5G.

Program finansowania instrumentu „Łącząc Europę” wzmocni również sieci łączności poprzez wspieranie nowej infrastruktury lub ulepszanie istniejącej infrastruktury szkieletowej w UE oraz między Unią a państwami trzecimi. Ma to zasadnicze znaczenie dla wzajemnych połączeń między zdolnościami cyfrowymi, takimi jak chmura, dane i obliczenia, które wpisują się w dążenie UE do zachowania suwerenności cyfrowej.

Instrument „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe będzie wspierał następujące kluczowe działania:

  • wprowadzenie infrastruktury 5G w Europie, w szczególności zasięgu 5G wzdłuż korytarzy transgranicznych i 5G na potrzeby inteligentnych społeczności;
  • wprowadzenie nowych lub znaczących modernizacji istniejących sieci szkieletowych, w tym federacji chmur obliczeniowych, ultrabezpiecznej infrastruktury łączności kwantowej
    i podmorskich kabli, w celu poprawy wydajności sieci łączności elektronicznej w obrębie państw członkowskich i między nimi oraz między Unią a państwami trzecimi;
  • wdrażanie infrastruktury łączności cyfrowej związanej z projektami transgranicznymi w dziedzinach transportu lub energii lub wspieranie operacyjnych platform cyfrowych bezpośrednio związanych z infrastrukturą transportową lub energetyczną.

Instrument „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe będzie wspierał transformację cyfrową i cele cyfrowej dekady Europy w zakresie łączności stacjonarnej i mobilnej, dysponując planowanym budżetem w wysokości do 2 mld euro do 2027 r. Jest on częścią instrumentu „Łącząc Europę” – o wartości 33,7 mld euro w latach 2021–2027, który wspiera inwestycje w transeuropejskie sieci cyfrowe, transportowe i energetyczne.

Pierwsza generacja instrumentu „Łącząc Europę” na lata 2014–2020 udoskonaliła infrastrukturę łączącą państwa członkowskie i zapewniła społecznościom lokalnym darmowy Wi-Fi za pośrednictwem programu WiFi4EU. Wsparła również wdrażanie sieci o bardzo dużej przepustowości na obszarach wiejskich i częściowo wiejskich w całej Europie za pośrednictwem funduszu na rzecz sieci szerokopasmowych.

Dalsze działania

Pierwsze zaproszenia do składania wniosków dotyczących instrumentu „Łącząc Europę” – technologie cyfrowe zostaną ogłoszone na początku stycznia 2022 r. Zainteresowane strony będą mogły również wziąć udział w „dniu informacyjnym” wkrótce po rozpoczęciu inicjatywy, aby dowiedzieć się więcej na temat priorytetów i głównych aspektów zaproszeń do składania wniosków, a także na temat procesu oceny i przydzielania zamówień.

Więcej:
Program prac
Instrument „Łącząc Europę”_technologie cyfrowe

 

Źródło: www.ec.europa.eu

 

MŁ/PSZ