Od 23 marca 2023 r. przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o kredyt na innowacje z możliwością dofinansowania aż do 60% kosztów kwalifikowanych.

Na co można przeznaczyć kredyt technologiczny?
Na realizację inwestycji technologicznych, których celem jest zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Celem takiej inwestycji jest również zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.
Nowa lub znacząco ulepszona technologia są to zmiany w stosowanych dotychczas metodach wytwarzania produktów i zmiany w sposobie docierania z produktem do odbiorców. Metody mogą polegać na wdrażaniu zmian w urządzeniach, organizacji całej produkcji lub obu jednocześnie.

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej:
– nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;
– nabycie albo wytworzenia środków trwałych,
– nabycie robót i materiałów budowlanych,
– nabycie oraz ochrony wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
– raty z tytułu umowy leasingu,
– studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych,
– koszty związane z uzyskiwaniem patentów.

Kto może uzyskać dotację?
Dotację mogą uzyskać przedsiębiorstwa MŚP

Ile można otrzymać dofinansowania?
Wysokość dotacji w województwie łódzkim – od 40% do 60% kosztów kwalifikowanych (zależna jest od statusu przedsiębiorstwa).

Jak i kiedy składać wniosek o dofinansowanie
Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Generatora wniosków o dofinansowanie dostępnego na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego w terminie od 23 marca 2023 r. do 31 maja 2023 r. godz. 16:00.

 

Szczegóły programu tutaj

 

Źródło: Bank Gospodarstwa Krajowego

PSZ