Komisja Europejska uruchomiła w dniu 13 listopada br. nowy program na rzecz konsumentów, aby umożliwić europejskim konsumentom odgrywanie aktywnej roli w transformacji ekologicznej i cyfrowej. Program ten dotyczy również sposobów zwiększenia ochrony i odporności konsumentów w trakcie i po zakończeniu pandemii COVID-19, która przyniosła ze sobą wiele poważnych wyzwań mających wpływ na codzienne życie konsumentów. Konkretniej rzecz ujmując, w programie przedstawiono priorytety i kluczowe działania, które wraz z państwami członkowskimi należy podjąć na szczeblu europejskim i krajowym w ciągu najbliższych 5 lat. Będą one obejmowały m.in. nowy wniosek ustawodawczy mający na celu zapewnienie konsumentom lepszych informacji na temat zrównoważonego rozwoju, dostosowanie obowiązujących przepisów do transformacji cyfrowej, a także plan działania dotyczący bezpieczeństwa produktów z Chinami.

 

W nowym programie na rzecz konsumentów przedstawiono wizję polityki konsumenckiej UE na lata 2020–2025, która skupia się na pięciu kluczowych obszarach priorytetowych:

Transformacja ekologiczna

Komisja dąży do zapewnienia konsumentom dostępu do zrównoważonych produktów na rynku UE oraz lepszego informowania konsumentów, aby mogli oni podejmować świadome decyzje. W przyszłym roku Komisja przedstawi wniosek dotyczący przekazywania konsumentom lepszej jakości informacji na temat zrównoważonego charakteru produktów oraz zwalczania praktyk, takich jak pseudo ekologiczny marketing lub przedwczesna utrata przydatności. Komisja będzie również promowała naprawę produktów i zachęcała do korzystania z bardziej zrównoważonych produktów o zamkniętym cyklu życia. Transformacja ekologiczna nie może się odbywać bez przedsiębiorstw – Komisja jest zdecydowana współpracować z podmiotami gospodarczymi w celu zachęcania ich do podejmowania zobowiązań na rzecz zrównoważonej konsumpcji wykraczających poza działania wymagane z mocy prawa.

Transformacja cyfrowa

Radykalnie zmienia życie konsumentów, gdyż oferuje im nowe możliwości, ale stawia przed nimi również wyzwania. Celem Komisji jest przeciwdziałanie internetowym praktykom handlowym, które naruszają prawo konsumentów do podejmowania świadomych decyzji, wykorzystują popełniane przez nich błędy poznawcze lub zniekształcają ich procesy podejmowania decyzji, takim jak interfejsy typu „dark patterns” i ukryta reklama. Interesy konsumentów powinny być ponadto odpowiednio uwzględniane przy ustalaniu przepisów regulujących gospodarkę cyfrową i wymogów dotyczących sztucznej inteligencji. Aby dostosować obecne przepisy do postępującej cyfryzacji i wzrostu liczby produktów podłączonych do sieci, Komisja dokona również przeglądu dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa produktów. Ponieważ istnieje potrzeba wzmocnienia ochrony konsumentów w odniesieniu do cyfryzacji sektora detalicznych usług finansowych, przeglądowi zostaną poddane także dyrektywa w sprawie umów o kredyt konsumencki i dyrektywa w sprawie sprzedaży usług finansowych.

Skuteczne egzekwowanie praw konsumentów

Chociaż egzekwowanie praw konsumentów leży w gestii państw członkowskich, Komisja odgrywa tu rolę koordynującą i wspierającą. Komisja będzie wspierać państwa członkowskie w terminowym wdrażaniu i egzekwowaniu prawa ochrony konsumentów, w tym za pośrednictwem sieci współpracy w dziedzinie ochrony konsumenta. Komisja będzie również wspierała organy krajowe, np. poprzez wdrożenie zestawu innowacyjnych narzędzi elektronicznych w celu wzmocnienia zdolności organów krajowych do zwalczania nielegalnych praktyk handlowych w internecie oraz identyfikacji niebezpiecznych produktów.

Szczególne potrzeby niektórych grup konsumentów

Niektóre grupy konsumentów, np. dzieci, osoby starsze lub osoby niepełnosprawne, mogą być w pewnych sytuacjach szczególnie podatne na zagrożenia i potrzebować szczególnych zabezpieczeń. Komisja przeanalizuje wymogi w zakresie norm dotyczących produktów opieki nad dziećmi. W odniesieniu do osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, spotęgowanej przez kryzys związany z COVID-19, Komisja zwiększy środki finansowe na poprawę w państwach członkowskich doradztwa dotyczącego zadłużenia. Komisja będzie również wspierała inicjatywy zapewniające lokalne doradztwo dotyczące dostępu do informacji – w internecie i poza nim.

Współpraca międzynarodowa

Z zglobalizowanym świecie, w którym zakupy dokonywane internecie przekraczają granice, współpraca z partnerami międzynarodowymi stała się kluczowa. W 2021 r. Komisja opracuje wraz z Chinami plan działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa produktów sprzedawanych w online. Od 2021 r. Komisja będzie również opracowywała wsparcie regulacyjne, pomoc techniczną i budowanie zdolności dla partnerskich regionów UE, w tym regionów w Afryce.

Program na rzecz konsumentów ««do pobrania»»

 

 

Źródło: ec.europa.eu

MP/PSZ/MR