15 grudnia 2020 roku została podpisana przez Prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Po wejściu w życie przepisów, przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o pomoc z tzw. „Tarczy branżowej”.

Od 28 lutego 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Do uzyskania pomocy od państwa ponownie uprawnione są wyłącznie firmy legitymujące się odpowiednim kodem PKD.
Akt ten przedłuża i poszerza instrumenty wsparcia z tzw. tarczy branżowej o kolejny miesiąc.

Nowe rozporządzenie ponownie przewiduje cztery formy pomocy:

 • zwolnienie ze składek ZUS
 • postojowe z ZUS
 • dotacja 5 tys. zł z urzędu pracy
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników z urzędu pracy

Podstawowym warunkiem ubiegania się o pomoc finansową z przedłużonej tarczy branżowej jest:

 • prowadzenie działalności gospodarczej oznaczonej określonym kodem PKD jako rodzaj przeważającej działalności na dzień 30 listopada 2020 r.
 • wykazanie spadku przychodów o co najmniej 40 proc.

Teraz spadek przychodów można wykazać na trzy sposoby – nie tylko w odniesieniu do miesiąca bezpośrednio poprzedzającego miesiąc składania wniosku lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego, ale także w odniesieniu do września 2020 r. Dodatkowo postojowe można uzyskać bez względu na to, czy wcześniej otrzymaliśmy takie świadczenie.

Od 1 lutego 2021 r. nastąpi przedłużenie i rozszerzenie pomocy z tarczy branżowej, która dotyczyć będzie:

 • zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.
 • jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności dla mikro i małych przedsiębiorców
 • wypłata ponownego świadczenia postojowego
 • dofinansowanie wynagrodzenia pracowników przez 3 miesiące
 • pomoc będzie rozszerzona o 6 kodów PKD:
  – 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania
  – 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  – 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe,
  – 79.11.A działalność agentów turystycznych,
  – 79.12.Z działalność organizatorów turystyki,
  – 52.23.Z działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy.

Ww. ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. wprowadziła narzędzia pomocowe, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy, a są nimi:

 • zwolnienia z ZUS,
 • świadczenia postojowe,
 • tzw. mała dotacja w wysokości 5 tys. zł,
 • dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł. Obejmują one zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, ale zlecenia, od którego płacone są składki na ubezpieczenia społeczne.

O pomoc będą mogli wnioskować przedsiębiorcy, którzy spełnią dla danego świadczenia określone warunki. Pomoc ma być udzielana w przypadku dominującego PKD.

Zwolnienie z płacenia składki ZUS

Ustawa wprowadza zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 listopada 2020 r. do dnia 30 listopada 2020 r.

Zwolnienie z obowiązku opłacania ww. świadczeń wymaga spełnienia następujących warunków:

 • prowadzenie na dzień 30 września 2020 r. jednego z określonych rodzajów działalności,
 • zgłoszenie do 30 czerwca podmiotu jako płatnika składek,
 • wykazanie, że przychód uzyskany w listopadzie 2020 r. był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w listopadzie 2019 r.

W przypadku, gdyby przedsiębiorca opłacił składki jeszcze przed pozytywnym rozpatrzeniem jego wniosku, będą one podlegały zwrotowi.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie postojowe

Nowelizacja przewiduje wprowadzenie jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego dla osób, które prowadziły na dzień 30 września 2020 r. jeden z określonych rodzajów działalności. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia, obowiązującego w 2020 roku, tj. 2 080,00 zł.

Warunkiem jego otrzymania jest uzyskanie w październiku lub w listopadzie 2020 r. niższego, o co najmniej 40%, przychodu z tej działalności w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie w 2019 r.

Podobnie jak w przypadku świadczenia postojowego wprowadzonego wiosną tego roku, będzie ono wynosić 80% minimalnego wynagrodzenia, a dla osób rozliczających się w formie karty podatkowej – 50% minimalnego wynagrodzenia.

Tym razem wsparcie kierowane jest do konkretnych branż. Dlatego konieczne będzie załączenie do wniosku dodatkowych dokumentów, czyli oświadczenia o rodzaju przeważającej działalności (PKD) oraz oświadczenia o spadku przychodów.

Dotacja do 5 tys. zł

O dotację w wysokości do 5 tys. zł będą mogli się starać mikro i mali przedsiębiorcy. Będzie mogła mieć formę pomocy bezzwrotnej pod warunkiem wykonywania działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia wsparcia.

Aby skorzystać z dotacji, trzeba będzie spełnić następujące warunki:

 • na 30 września 2020 r. wykazać jedną z określonych rodzajów działalności,
 • na 30 września 2020 r. nie mieć zawieszonej działalności gospodarczej,
 • przychód z działalności uzyskany w październiku lub listopadzie 2020 r. powinien być niższy co najmniej o 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 r.

Dotacji będą udzielać powiatowe urzędy pracy, na podstawie wniosków złożonych wyłącznie drogą elektroniczną, za pomocą serwisu praca.gov.pl.

Dofinansowanie dla pracodawców z FGŚP w wysokości 2 000 zł do umów o pracę i umów zlecenia

Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy będą przyznawane, w wysokości 2000 zł miesięcznie, do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (do wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na część etatu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy). Dofinansowanie ma przysługiwać także do wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Jedni i drudzy muszą być jednak zatrudnieni co najmniej 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczeń.

Dofinansowanie nie będzie przysługiwać dla tych pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym złożono wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Aby skorzystać ze świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, przedsiębiorca będzie musiał spełnić następujące warunki:

 • prowadzić na 30 września 2020 r. działalność gospodarczą należącą do wyżej wymienionych branż, oznaczoną jako rodzaj przeważającej działalności,
 • przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40%, w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
 • nie zalegał w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.,
 • nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe,
 • nie jest wobec niego prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc będą składane w formie elektronicznej do wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Data wejścia w życie przepisów tarczy branżowej

Regulacje dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz dotacji zaczną obowiązywać po upływie 3 dni od momentu publikacji treści tarczy branżowej w Dzienniku Ustaw. Z kolei przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowego świadczenia postojowego wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji w Dzienniku Ustaw.

 

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

PSZ