Komisja Europejska zaprasza wszystkich partnerów do zgłaszania opinii na temat nowych działań strategicznych lub inicjatyw prawnych potrzebnych na różnych szczeblach (Unii Europejskiej, krajowym, regionalnym, lokalnym) oraz do podejmowania konkretnych zobowiązań jako państwo członkowskie, region, miasto lub organizacja w celu wdrożenia Europejskiego Filaru Praw Socjalnych  w terminie do 30 listopada 2020 r.

Czym jest Europejski filar praw socjalnych?

Europejski filar praw socjalnych zwany dalej filarem to strategia socjalna, której celem jest zagwarantowanie społecznie uczciwej i sprawiedliwej „transformacji” w obszarach neutralności klimatycznej, cyfryzacji i zmian demograficznych. Innymi słowy, aby wszelkie zmiany związane z całym procesem przemian na rzecz tworzenia gospodarek neutralnych dla klimatu, odbywały się w zgodzie i bez szkód dla dobra obywateli.

Filar praw socjalnych obejmuje 20 kluczowych zasad i praw, które służą wspieraniu sprawiedliwych i sprawnie funkcjonujących rynków pracy, i które zorganizowano w trzech rozdziałach:

  1. równe szanse i dostęp do zatrudnienia
  2. uczciwe warunki pracy
  3. ochrona socjalna i włączenie społeczne.

Filar ten stanowi pierwszy zbiór praw socjalnych ogłoszony przez instytucje UE od czasu uchwalenia w 2000 r. Karty praw podstawowych.

Do zabrania głosu Komisja Europejska zaprasza:

  • partnerów społecznych reprezentujących pracodawców i pracowników,
  • organizacje społeczeństwa obywatelskiego mające ważny głos w kwestiach, które są przedmiotem głębokiej troski naszych obywateli,
  • przedstawicieli uczelni, ośrodków analitycznych i obywateli.

Celem dialogu jest: wspólne dostosowanie europejskiej społecznej gospodarki rynkowej do obecnych  i przyszłych możliwości i wyzwań oraz zapewnienie wszystkim sprawiedliwej transformacji.

Termin na zabranie głosu: do 30 listopada 2020 r.

WYPEŁNIJ ANKIETĘ

Aby wziąć udział w dialogu społecznym, wypełnij ANKIETĘ» – zmiana języka na PL dostępna w prawym górnym rogu.

Więcej informacji:
1. 20 kluczowych zasad Europejskiego Filaru Praw Socjalnych
2. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów – Silna Europa Socjalna na Recz Sprawiedliwej Transformacji

Źródło: https://ec.europa.eu/social

MP/MR