– Ochrona miejsc pracy i pomoc firmom w utrzymaniu płynności finansowej, to nasze główne cele w obecnej bezprecedensowej sytuacji, którą spowodowała pandemia koronawirusa. Ich osiągnięciu służą wszystkie instrumenty i rozwiązania przewidziane w kolejnych ustawach, które składają się na tarczę. Istotną rolę w systemie wsparcia odgrywa BGK. Przygotowana przez nas kolejna ustawa z pakietu tarczy antykryzysowej przewiduje utworzenie w BGK Funduszu Dopłat do Odsetek. Dzięki temu przedsiębiorcy dotknięci skutkami COVID-19 będą mogli zaciągnąć kredyt o obniżonym, dzięki dopłatom z budżetu państwa, oprocentowaniu. To odpowiedź na zwiększone obecnie zapotrzebowanie biznesu na kredyty obrotowe – mówi wicepremier Jadwiga Emilewicz.

Dopłaty do oprocentowania to rozwiązanie wypracowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Rozwoju.

Dopłaty do oprocentowania będą stosowane do kredytów obrotowych odnawialnych i nieodnawialnych, zarówno w rachunku kredytowym, jak i w rachunku bieżącym, udzielanych w złotych, w celu zapewnienia płynności finansowej, w szczególności krótkoterminowej i średnioterminowej, utraconej lub zagrożonej utratą w związku z konsekwencjami rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19.

Warto jednak podkreślić, że dopłaty będą stosowane do kredytów udzielonych na podstawie umów kredytu zawartych od dnia wejścia w życie ustawy – tarczy antykryzysowej 4.0, a także do kredytów udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, jeżeli umowy te zostaną dostosowane do warunków określonych w ustawie. W tym celu konieczne będzie podpisanie z bankiem stosowanego aneksu.

O takie kredyty będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy niezależnie od wielkości, przy czym wielkość przedsiębiorcy będzie warunkować wysokość uzyskanego wsparcia:
a) przedsiębiorca z sektora MŚP otrzyma dopłatę stanowiącą część odsetek należnych bankowi odpowiadającą 2 punktom procentowym,
b) pozostali – w wysokości 1 punktu procentowego.

Maksymalna pomoc nie może przekroczyć wyrażonej w złotych równowartości 800 tysięcy euro brutto.

Warunki dopłaty do oprocentowania:

  • fundusz dopłaci do oprocentowania kredytów obrotowych (czyli finansujących bieżącą działalność firmy) – zarówno nowych, jak i już zaciągniętych,
  • BGK pokryje część odsetek kredytu maksymalnie przez 12 miesięcy,
  • wsparcie z Funduszu Dopłat do Oprocentowania dotyczy wyłącznie odsetek kredytu – nie może pomniejszać rat kapitałowych.

Wniosek o udzielenie kredytu z dopłatami trzeba będzie złożyć do banku udzielającego kredytów z dopłatami.

Umowy kredytu z dopłatą będą mogły być zawierane do 31 grudnia 2020 r.

Do wniosku koniecznie trzeba będzie dołączyć dokumenty potwierdzające utratę płynności finansowej lub zagrożenie utraty płynności finansowej oraz inne dokumenty oraz oświadczenia wymagane przez bank, wynikające z jego wewnętrznych procedur. Przedsiębiorca będzie składał również oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, o spełnianiu warunków uprawniających do otrzymania kredytu z dopłatą.

Dopłaty do oprocentowania to pomoc publiczna. Udzielając wsparcia, bank kredytujący weźmie pod uwagę kwotę dotychczasowej pomocy publicznej, z której skorzystał przedsiębiorca w związku z COVID-19. Jej suma, po wliczeniu wsparcia z rządowego Funduszu Dopłat do Oprocentowania, nie może przekroczyć limitu ustalonego przez Komisję Europejską. Dla większości firm jest to równowartość 800 tys. euro. Wyjątek stanowią przedsiębiorcy prowadzący działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych (limit to 100 tys. euro) i firmy działające w sektorze rybołówstwa i akwakultury (limit 120 tys. euro).

Tarcza 4.0 przewiduje, że pomoc w formie dopłat do odsetek kredytów będzie można łączyć np. z pomocą de minimis czy gwarancjami.

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Sejm.gov.pl

PSZ/MR