Zgłoś się do programu typu outplacement – „Dobry kurs na przyszłość”. Celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej u 70 osób (40-K, 30-M) z woj. łódzkiego poprzez poprawę zdolności adaptacyjnych osób do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań typu outplacement .

Wsparciem zostaną objęte osoby zamieszkujące na obszarze woj. łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz:

 • Osoby, które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.
 • Osoby przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.

Do realizacji tego celu został przewidziany zestaw instrumentów zapobiegających negatywnym skutkom zmian gospodarczych w regionie i zatrudnienia przez osoby, które w wyniku zmian gospodarczych zostały zwolnione lub są zagrożone utratą zatrudnienia.

Uczestnicy objęci wsparciem otrzymają:

 • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania,
 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • staże przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,
 • bezzwrotne wsparcie finansowe dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie:
  – szkoleń i doradztwa indywidualnego przygotowujących do prowadzenia działalności gospodarczej,
  – wsparcia bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyznawane w formie stawki jednostkowej w kwocie 23 050,00 zł,
  – wsparcia pomostowego przez okres 12 m-cy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2000 zł.

Szczegóły programu oraz dokumenty do pobrania dostępne na stronie Łódzkiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości.

 

PSZ