Poniżej prezentujemy pytania przedsiębiorców i odpowiedzi, które najczęściej pojawiały się podczas czatu z Panem Kamilem Jeziorskim, dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

Czy przewidujecie Państwo możliwość przeznaczenia przez OWES-y (ośrodki wsparcia ekonomii społecznej) oszczędności projektowych na wsparcie finansowe przedsiębiorstw społecznych w formie pomostówek dla pokrycia bieżących kosztów działalności?

Organizacje pozarządowe, które odnotują spadek przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą otrzymać – na podstawie umowy zawartej z właściwym starostą – dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Podstawą jest art. 15zze. ustawy CoVID-19.

„Art. 15zze. 1. Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników w rozumieniu art. 15g ust. 4 zdanie pierwsze, oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19”.

Jakie formy wsparcia i w jakiej wysokości przysługują osobom samozatrudnionym?

Osoby samozatrudnione mogą skorzystać z następujących form pomocy:

3 miesięczne zwolnienie za składek ZUS (marzec, kwiecień i maj), jeśli przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku jest niższy od 3 średnich pensji (ok. 15 tys. zł). Wniosek o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć do ZUS. Wniosek ten może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenie postojowe w wysokości maksymalnie 1.300,00 zł dla osób rozliczających się kartą podatkową oraz w wysokości 2.080,00 zł (co stanowi 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku 2020), wypłacane jednorazowo przez ZUS a przysługujące firmom, które:
• nie zawiesiły wcześniej działalności, a przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy o 15% niż w poprzednim miesiącu i nie był wyższy niż 300% średniej pensji (ok. 15 tys.);
• zawiesiły działalność po 31 stycznia 2020 r., a przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Wysokość dofinansowania jest zależna od wysokości odnotowanego spadku obrotów (liczą się dwa miesiące roku 2020, do dwóch miesięcy 2019 r.):
1.300,00 zł, jeśli spadek obrotów wynosi 30-50%;
1.820,00 zł, jeśli wystąpił spadek obrotów o 50-80%;
2.340,00 zł, przy spadku o 80% i więcej.

Miejsce składania wniosków
Wniosek o zwolnienie z ZUS oraz o świadczenie pomostowe składamy do ZUS najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został ogłoszony stan epidemii. Sposoby złożenia wniosku:

 • drogą elektroniczną, przez: PUE ZUS» lub  Gov.pl»
 • za pośrednictwem poczty,
 • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem).

Wniosek o dofinansowanie dla firm, które zanotowały spadek obrotów powyżej 30% składany jest do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Warunki otrzymania wsparcia
Przedsiębiorca/osoba samozatrudniona nie może mieć m.in. zaległości finansowych związanych z odprowadzaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

Przydatne linki
Załączniki do wniosku – kalkulatory spadku obrotów»
Gov.pl – Tarcza Antykryzysowa»
Lista powiatowych urzędów pracy»
Strona ZUS na której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące świadczenia postojowego oraz numery telefonów infolinii dla przedsiębiorców»

Jakiej wysokości wsparcie w ramach Tarczy można otrzymać dla pracowników w zależności od ich wymiaru czasu pracy? Jakie warunki trzeba spełnić?

Poniżej umieszczamy zasady przyznania pomocy dla firm, które w następstwie wystąpienia COVID-19 odnotowały spadek obrotu gospodarczego.

PRZYPADEK 1 – Pracownikom nie obniżono wymiaru czasu pracy.
W takiej sytuacji firmie przysługuje wsparcie, jeżeli zostanie podpisane z pracownikami porozumienie o przestoju ekonomicznym i spełnieniu pozostałych warunków uchwały, w tym gwarancji zatrudnienia.

Łączna kwota dofinansowania w przypadku przestoju ekonomicznego to 1.533,09 zł na pracownika, co obejmuje 50% wynagrodzenia minimalnego, czyli 1.300,00 zł plus składki ZUS pracodawcy od tej kwoty (które również mogą być dofinansowane z FGŚP). Oznacza to, że w przypadku objęcia pracownika przestojem ekonomicznym z powodu spadku obrotu gospodarczego w następstwie wystąpienia COVID-19 pracodawca wypłaca wynagrodzenia obniżone, nie więcej niż o 50%, ale nie niższe niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Firma może pracownikowi wysłanemu na przestój obniżyć wynagrodzenie do minimalnej pensji (obecnie 2600 zł) i otrzymuje wtedy 1300,00 zł + składki na ubezpieczenia społ. od państwa. W firmie uprawnionej do skorzystania z tej dopłaty musi wystąpić 15% spadek obrotów w 2 miesiącach 2020 r. w stosunku do 2 miesięcy 2019 r. lub 25% spadek obrotów w miesiącu z 2020 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca z 2020 r. (może to być kolejnych 30 dni a nie kalendarzowy miesiąc).

UWAGA! Dofinansowanie to nie przysługuje pracownikom, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku przez przedsiębiorcę było wyższe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS.

PRZYPADEK 2 – Pracownikom zredukowano wymiar czasu pracy.
W powyższej sytuacji firmie przysługuje wsparcie, jeżeli zostanie podpisane z pracownikami porozumienie o obniżeniu czasu pracy i spełnieniu pozostałych warunków uchwały, w tym gwarancji zatrudnienia.

Kwota dofinansowania w tym przypadku wynosi maksymalnie do 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Łączna maksymalna kwota dofinansowania wynosi 2.452,00 zł, co obejmuje wskazane powyżej 40% przeciętnego wynagrodzenia oraz składki ZUS pracodawcy od tej kwoty.

UWAGA! Wymiar czasu pracy można obniżyć o 20%, ale nie więcej niż do 0,5 etatu!

Skala spadku obrotów a dofinansowanie
Aby otrzymać pomoc zarejestrowany spadek obrotów firmy musi wynosić minimalne 30%. Pomoc to co najmniej 50% minimalnego wynagrodzenia. Wraz ze wzrostem spadku obrotów wzrasta wartość pomocy. Przy 50% spadku, wsparcie wynosi do 70% a przy 80% wsparcie może być nie większe niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

WNIOSEK
Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia pracowników»

Kwota dofinansowania wynagrodzenia pracowników w części C wniosku pkt. 2 uzupełnia się automatycznie po wypełnieniu wykazu pracowników.

WAŻNE KWESTIE

 • Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy powinny być ustalone w porozumieniu zawartym między pracodawcą a związkami zawodowymi albo gdy takich związków w firmie nie ma, z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u pracodawcy. Nie istnieje wzór porozumienia, ale musi być ono przygotowane zgodnie z przepisami prawami oraz zawierać warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiary czasu pracy. Nie ma również wytycznych dotyczących tego na jak długi okres porozumienie ma być zawarte.
 • Tarcza ma na celu utrzymanie miejsc pracy. Wsparcie nie przysługuje w przypadku pracowników, którzy przebywają na okresie wypowiedzenia.
 • W przypadku nowo zatrudnionej osoby można skorzystać z pomocy w ramach Tarczy po podpisaniu z nowym pracownikiem porozumienia o gwarancji pracy.
 • W przypadku, kiedy wypowiedzenie umowy następuje ze strony pracownika i nie jest winą pracodawcy, który jednocześnie chce utrzymać zwolniony etat, wówczas można otrzymać świadczenie.
 • Dofinansowanie w ramach Tarczy może być przyznane także na jeden miesiąc.
 • W przypadku pracowników przebywających na zwolnieniu lekarskim pomoc jest przyznawana w ramach wypłacanych im wynagrodzeń i jest ustalana indywidualnie na etapie składania wniosku.

Przydatne linki
WUP w Łodzi – Świadczenia»
Gov.pl – Tarcza Antykryzysowa»


Odpowiadamy na Wasze wątpliwości dotyczące powiązań pomiędzy pobieranymi świadczeniami i środkami z ZUS i PUP a możliwością otrzymania wsparcia w ramach Tarczy.
 • Pytanie: „Czy zasiłek z PUP można wziąć niezależnie biorąc zasiłek na opiekę na dziecko w związku z zamkniętymi żłobkami?”
  Odpowiedź: Zasiłek z PUP przysługuje osobie, która m.in.: nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest nigdzie zatrudniona oraz po spełnieniu innych warunków. Więcej informacji: WUP w Łodzi – Świadczenia pieniężne»
 • Pytanie: „W ubiegłym roku byłam na zasiłku macierzyńskim i w miesiącach 01.-07.2019 r. nie wygenerowałam przychodu, więc nie mogę wykazać zmniejszenia dochodu w roku 2020, w związku z epidemią Covid-19. Czy mogę wykazać mniejsze dochody w porównaniu do 2018 r.? Chciałabym starać się o zasiłek z PUP, prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Zasiłek macierzyński skończył mi się w styczniu tego roku.”
  Odpowiedź: Osoba starająca się o zasiłek musi wykazać, że w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających rejestrację w urzędzie pracy przepracowała 365 dni z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Do 365 dni uprawniających do nabycia prawa do zasiłku zaliczany jest również m.in. okres pobierania zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia. Ważne, aby był on naliczany od co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Przepis ustawy dot. COVID-19 stanowi, iż wynagrodzenie porównujemy z 2019 rokiem.
 • Pytanie: „Czy można środki otrzymane z PUP wykorzystać np. na opłatę podatku do urzędu skarbowego?”
  Odpowiedź: Tak, można pokryć koszty prowadzonej działalności gospodarczej. Więcej informacji: WUP w Łodzi – Tarcza»
 • Pytanie:Czy trzeba wykazać/udokumentować na jaki konkretnie cel są rozdysponowane środki otrzymane z PUP w związku z pomocą jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19? Czy są obostrzenia dotyczące obszaru wydatkowania środków?
  Odpowiedź: Na dzień 8.04. nie trzeba będzie udokumentować kwoty wydatków. Zgodnie z zasadami udzielania wsparcia przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Dofinansowanie powinno być przeznaczone na koszty prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Pytanie: W jaki sposób będą zawierane umowy pomiędzy pracodawcami a WUP?
  Odpowiedź: Wnioski należy składać on-line»

 

Zapraszamy na kolejny czat z ekspertem. W czwartek, 9 kwietnia, w godzinach 11:00 – 13:00, dyrektor Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Łodzi będzie odpowiadała na pytania: Jak radzić sobie z realizacją dofinansowanego projektu w czasie epidemii?

 

EW/MR