Województwo łódzkie jak co roku podejmie działania, aby zabrać głos w trakcie największego wydarzenia regionów i miast w Brukseli. Tegoroczna edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 11-14 października 2021. Pandemia COVID-19 również wywarła wpływ na kształt ostatniej 18 edycji wydarzenia, które trwało 3 tygodnie. Organizatorzy czyli Komitet Regionów i Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej bazując na doświadczeniach, wprowadzili kilka nowości do planowanej 19 edycji wydarzenia.

W świetle pandemii COVID-19 oraz biorąc pod uwagę związane z nią ograniczenia w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa (dystans społeczny),
#EURegionsWeek w 2021 odbędzie się w formacie cyfrowym, z możliwością ograniczonego uczestnictwa osobistego. Sesje partnerów będą domyślnie organizowane on-line. To, czy części oficjalnego programu odbędą się osobiście (i które części), będzie przedmiotem oceny organizatorów i zostanie podane do wiadomości partnerów przed wydarzeniem, w zależności od rozwoju pandemii i związanych z nią środków ochrony zdrowia i bezpieczeństwa.

Pod hasłem „Razem na rzecz odbudowy” tydzień #EURegionsWeek będzie się koncentrował na czterech tegorocznych tematach:

  1. Spójność: od sytuacji kryzysowej do odporności, ukazanie wartości dodanej polityki spójności i jej synergii z innymi narzędziami inwestycyjnymi, aby stawić czoła sytuacji kryzysowej związanej z pandemią i przyczynić się do ożywienia gospodarczego w Europie. Jaki jest wpływ pracy regionów i miast w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych na rzecz ożywienia zdrowotnego, społecznego i gospodarczego? Jakie są ich potrzeby i propozycje? Jak możemy ocenić dzisiejsze osiągnięcia i niedociągnięcia funduszy ESI oraz środków unijnych?
  2. Zielona transformacja: Jaka jest rola regionów i miast UE w rozwiązywaniu krótko- i długoterminowych problemów związanych z ekologiczną i społecznie sprawiedliwą transformacją? Jaki jest ich wkład w zrównoważone i ekologiczne ożywienie gospodarcze, pokazanie, jak zielona rewolucja przebiega w terenie, zapewnienie włączenia społecznego i sprawiedliwości. Skupienie się na inwestycjach w zrównoważony transport, również w związku z Europejskim Rokiem Kolei.
  3. Transformacja cyfrowa: Jak wykorzystać europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne, aby skutecznie zapewnić ludziom transformację cyfrową i ekologiczną. Jak regiony i miasta mogą sprostać wyzwaniom cyfrowym i jak obywatele mogą wnieść swój wkład w ten proces?
  4. Zaangażowanie obywateli: Ponowne przemyślenie modelu demokratycznego UE i jego skuteczności w zaspokajaniu potrzeb ludzi, w szczególności w świetle kryzysu COVID. Jakie są oczekiwania i propozycje obywateli dotyczące przyszłości Europy? Posłuchajmy i zbierzmy ich wkład w konferencję na temat przyszłości Europy.

Jak aplikować:
Potencjalni partnerzy proszeni są o składanie swoich propozycji za pomocą internetowego formularza zgłoszeniowego dla partnerów w nieprzekraczalnym terminie do 26 marca 2021 r. Zgłoszenia można składać w dwóch kategoriach:

  • jako Partner Wydarzenia,
  • jako Partner Regionalny.

W tym roku nie ma konieczności składania osobnych formularzy zgłoszeniowych.

Liczy się jakość: Ze względu na obecną sytuację oraz w celu zapewnienia zrównoważonego harmonogramu w formacie cyfrowym, organizatorzy ograniczą liczbę wydarzeń w 2021 r. Wnioskodawcy (partnerzy wydarzenia i partnerstwa regionalne) proszeni są o złożenie nie więcej niż jednego wniosku (jeden wniosek na podmiot, w tym najmniejszy podmiot w organizacji) oraz o skupienie się na jakości wydarzenia, aby zwiększyć swoje szanse na wybór.

Wymagana liczba uczestników: Potencjalni partnerzy muszą potwierdzić, że są świadomi, iż organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania ich sesji w przypadku nieprzestrzegania któregokolwiek z powyższych punktów i którejkolwiek z zasad zapisanych w Przewodniku dla wnioskodawców lub w przypadku, gdy liczba zarejestrowanych uczestników nie osiągnie 50 osób do końca września 2021 roku.

„Partnerstwo regionalne”: to grupa co najmniej czterech, a maksymalnie ośmiu regionów i miast organizujących wspólnie jedno wydarzenie w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast. Regiony, miasta, miejscowości lub prowincje, które chcą zostać partnerem wydarzenia, współpracując z innymi kwalifikującymi się władzami regionalnymi lub lokalnymi z całej Europy, mogą utworzyć partnerstwo i złożyć wniosek w kategorii „Partnerstwo regionalne”.

Partnerstwa regionalne mogą składać się wyłącznie z władz regionalnych i lokalnych – wnioski zawierające inne rodzaje partnerów zostaną odrzucone.

Nowi partnerzy i udział przedstawicieli Komitetu Regionów: Regiony i miasta zachęca się do współpracy z innymi regionami lub miastami, z którymi wcześniej nie tworzyły partnerstwa; W skład partnerstw składających wnioski o udział w warsztatach powinien wchodzić co najmniej jeden członek KR-u i/lub przedstawiciel polityczny. Ich nazwiska i kwalifikacje muszą być wyraźnie wskazane we wniosku. Zachęca się do wspólnego organizowania sesji przez biura regionalne, Komisję Europejską i KR. Dzięki temu program będzie bardziej dynamiczny, a udział w nim wezmą politycy, urzędnicy wysokiego szczebla, naukowcy i przedsiębiorcy z sektora prywatnego, co sprawi, że wydarzenie to będzie miało niepowtarzalny charakter.

Wartość: Organizatorzy Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast zwrócą uwagę na jakość i znaczenie proponowanej sesji. Powinna ona zachęcać do debaty, tworzenia sieci, budowania potencjału oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między partnerami i uczestnikami. Powinna ona również angażować przedstawicieli politycznych i partnerów z sektora publicznego, biznesowego i/lub finansowego i/lub akademickiego i/lub sprzyjać wymianie doświadczeń na temat partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie rozwoju regionalnego i lokalnego.

Formaty sesji: ściśle określa przewodnik dla partnerów. Z uwagi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią środki bezpieczeństwa i higieny pracy, sesje robocze (warsztaty; sesje informacyjne; laboratoria uczestniczące; EURegionsTalks) będą w pełni cyfrowe i będą odbywać się na odległość. Ograniczony osobisty udział prelegentów, moderatorów i słuchaczy może być możliwy w zależności od oceny obowiązujących środków bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy zwrócić uwagę, że tłumaczenie ustne będzie zapewnione jedynie w przypadku ograniczonej liczby sesji, w zależności od dostępności miejsc, przy czym możliwe będą maksymalnie dwa języki tłumaczenia ustnego + angielski (domyślnie sesja będzie prowadzona w języku angielskim).

Nowość w formacie warsztatowym: partnerzy mogą dołączyć do czterech trzyminutowych filmów wideo jako „video testimonials”, aby zrównoważyć wystąpienia prelegentów i uniknąć monotonii. Krótkie filmy wideo powinny przedstawiać konkretne przykłady projektów lub dobrych praktyk, dzieląc się doświadczeniami z terenu i prezentując kluczowe przesłania (bez przemówień lub oświadczeń). Partnerzy są odpowiedzialni za produkcję, edycję i udostępnianie filmów wideo, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi dostarczonymi przez organizatorów. Filmy powinny być dostarczone
z adresem URL (mogą być umieszczone na Youtube, Vimeo, itp.). Mogą być nagrane w dowolnym języku urzędowym UE, jeśli partnerzy zapewnią napisy. Język: Angielski lub inny język UE z napisami.

Formularz zgłoszeniowy:

Partnerzy powinni przesłać swoją propozycję wydarzenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej wydarzenia.

By mieć pełna wiedzę o planowanej 19 Edycji zachęcamy do lektury:
Przewodnik w wersji PDF
Informacje o partnerach
Informacje ogólne

Życzymy powodzenia wszystkim zainteresowanym udziałem.

 

Źródło: europa.eu/regions-and-cities
Foto: europa.eu

MP/PSZ/MR